Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Сучасна ринкова економіка вимагає від економіста ґрунтовних знань не тільки основ економічної теорії, а й поглибленого пізнання окремих спеціальних роз­ділів. Мікроекономіка як складова економічної теорії вивчається у навчальних закладах України порівняно недавно. Студенти і викладачі користуються в основ­ному перекладами американської та німецької навчальної літератури, виданої в нашій країні та за її межами. Останнім часом з'явилися досить цікаві віт­чизняні навчальні посібники.

Однак відчувається гостра потреба у такому ви­данні, де, з одного боку, містилися б ґрунтовні поло­ження мікроекономіки, а з іншого - не було б зайвої деталізації, яка не дає можливості економісту-почат-ківцю охопити мікроекономічну систему в цілому. За своїм обсягом та ціною воно має бути доступним ко­жному студенту. Усвідомлення цієї потреби і надих­нуло автора на підготовку видання, яке ви тримаєте у руках.

В основу книги покладено курс лекцій, який автор читає для студентів економічних спеціальностей На­ціональної гірничої академії України і Дніпропетров­ської академії управління, бізнесу та права, тому мо­ва посібника - це мова живого аудиторного спілку­вання. Автор намагався знайти стиль викладення, зрозумілий читачеві, а приклади для демонстрації тих чи інших мікроекономічних закономірностей брав з повсякденного життя.

Запропонований курс мікроекономіки складається з вступної лекції та п'яти розділів. Вступна лекціязнайомить читача з мікроекономікою як складовою економічної теорії та як певною системою економіч­них відносин, що становить предмет вивчення цієї дисципліни. Розд. 1 "Теорія поведінки споживача" і розд. 2 "Теорія поведінки виробника" присвячено тео­рії поведінки основних контрагентів мікросистеми: споживача та виробника. Тут розкрито теорію спожи­вацького вибору, модель досягнення рівноваги спо­живачем, механізм формування ринкового попиту та його еластичність. При аналізі теорії виробництва особливу увагу звернуто на формування затрат і за­лежність динаміки продукту від динаміки затрат фа­кторів виробництва. Проаналізовано також закономі­рності формування витрат виробництва у короткотер­міновому та довготерміновому періодах.

Розд. З "Ринок товарів" висвітлює поведінку виро­бника на ринках готової продукції. Чотири теми цьо­го розділу присвячені відповідно прийняттю рішення фірмою про ціни та обсяги виробництва в умовах різ­них моделей ринку: чистої конкуренції, чистої моно­полії, монополістичної конкуренції та олігополії.

Оскільки фірма є не тільки виробником продукції, а й споживачем ресурсів, то розд. 4 "Ринок факторів виробництва" розкриває походження попиту на ресур­си та механізм формування цін на них.

Завершує посібник розд. 5 "Аналіз загальної рів­новаги та ефективність", у якому розглянуто меха­нізм досягнення загальної рівноваги та дано оцінку ефективності функціонування ринкової системи на мікрорівні.

Запропонований курс лекцій в основному відпові­дає типовій програмі з дисципліни "Мікроекономіка", що викладається для студентів економічних спеціаль­ностей в усіх навчальних закладах України. Він роз­рахований на 36 лекційних годин та дає ґрунтовні знання з мікроекономіки, які поглиблюватимуться під час вивчення інших курсів та дисциплін.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+