Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.4. Основні поняття до теми 1

Основні поняття до теми 1

 

Маркетинг – управлінський процес планування та втілення задуму, ціноутворення, розповсюдження й просування ідей, товарів, послуг від виробника до споживача з метою задоволення потреб усіх суб'єктів ринку.

Ринок покупця ринок, де більше влади мають споживачі, і більш активними діячами ринку вимушені бути продавці.

Ринок продавця такий ринок, на якому більше влади мають виробники, і більш активними діячами ринку вимушені бути покупці. Ознакою цього є дефіцит товару.

Нестаток – відчуття людиною браку чогось; нестаток немає предметної форми. Наприклад, відчуття людиною почуття голоду, спраги, холоду тощо.

Потреба – нестаток, який має предметну форму й залежить від культурного рівня людини. У двох різних людей однаковий нестаток може матеріалізуватись у різні потреби.

Попит – потреба, яка підтверджена матеріально.

Товар – все, що призначено для задоволення певної потреби споживача й запропоновано на ринку для продажу.

Обмін акт отримання будь-чого бажаного за будь-що інше.

Концепції маркетингу – система поглядів, що визначають орієнтацію підприємницької діяльності на певних етапах її розвитку. Існують п’ять альтернативних концепцій, на основі яких фірма може здійснювати свою маркетингову діяльність: концепція вдосконалення виробництва, концепція вдосконалення товару, концепція інтенсифікації збутових зусиль, концепція маркетингу та соціально-етичного маркетингу.

Освічений маркетинг згідно з філософією освіченого маркетингу маркетингова діяльність фірми має бути спрямована на виконання завдань усієї системи маркетингу в довгостроковій перспективі.

Інвайронменталізм течії щодо захисту навколишнього середовища.

Конс’юмеризм течії по захисту прав споживачів.

Комплекс маркетингу – це сукупність прийомів і методів, конкретний інструментарій, який використовується фірмою для досягнення поставленої мети, вирішення відповідних завдань. Комплекс маркетингу (marketing-mix) складають наступні чотири основні елементи: Product – товар; Price – ціна; Place – місце збуту; Promotion – просування.

 

Основні контрольні запитання

 

Що таке маркетинг?

У чому сутність маркетингу як філософії бізнесу? На яких принципах базується?

У чому сутність основних маркетингових функцій?

Які елементи становлять комплекс маркетингу?

Чим відрізняється концепція маркетингу та соціально-етичного маркетингу від інших підходів до організації маркетингової діяльності?

Які основні фактори макро- та мікросередовища впливають на діяльність фірми?

У чому полягає відмінність промислового маркетингу від споживчого? Як особливості послуг позначаються на особливостях маркетингу послуг? Чим відрізняється внутрішній маркетинг від міжнародного?
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+