Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Міжнародна торгівля

2.1. Міжнародна торгівля

 

Міжнародна торгівля — історично перша форма міжнародних економічних відносин (якщо не брати до уваги натуральний обмін), що являє собою обмін товарами та послугами між державами. Для національного господарства участь у міжнародній торгівлі набуває форми зовнішньої торгівлі.

Зовнішня торгівля — це торгівля однієї країни з іншими країнами, яка складається з вивозу (експорту) та ввозу (імпорту) товарів та послуг. У сукупності зовнішня торгівля різних держав утворює міжнародну торгівлю.

Міжнародна торгівля — це складна соціально-економічна категорія, яку можна розглядати в двох аспектах:

 

 

Рис. 7. Підходи до розуміння сутності міжнародної торгівлі

 

Для оцінки масштабів, темпів, тенденцій, напрямів розвитку між­народної торгівлі доцільно використовувати систему показників, яка складається з 6 груп.

1. Абсолютні показники:

– експорт (реекспорт),

– імпорт (реімпорт),

– зовнішньоторговельний обіг (ЗТО),

– «генеральна» торгівля,

– «спеціальна» торгівля,

– фізичний обсяг зовнішньої торгівлі.

2. Структурні показники:

– товарна структура експорту та імпорту,

– географічна структура експорту та імпорту.

3. Показники інтенсивності торгівлі:

– обсяг експорту, імпорту чи зовнішньоторговельного

   обігу на душу населення;

– експортна, імпортна чи зовнішньоторговельна квота.

4. Підсумовуючі показники:

– сальдо торговельного балансу,

– сальдо балансу послуг та некомерційних операцій,

– сальдо балансу з поточних операцій,

– індекс «умови торгівлі».

5. Показники динаміки.

6. Показники зіставлення.

Сучасний етап розвитку міжнародної торгівлі характеризується такими особливостями:

1. Різким зростанням обсягів експорту та імпорту (див.табл.2).

2. Зростанням ролі зовнішньої торгівлі в економічному розвитку більшості країн, про що свідчить зростання експортної квоти країн (див.табл.3).

Таблиця 2

Динаміка фізичного обсягу світової торгівлі

(1980р. – 100 %)


 

1970 р.

1985 р.

1990 р.

ЕКСПОРТ, в цілому

62

112

152

у тому числі:

 

 

 

індустріально розвинуті країни

54

118

154

Країни, що розвиваються

79

98

156

Східноєвропейські країни

53

113

110

ІМПОРТ, в цілому

58

114

160

у тому числі:

 

 

 

Індустріально розвинуті країни

62

117

163

Країни, що розвиваються

49

106

159

Східноєвропейські країни

48

123

131


Таблиця 3

Динаміка експортної квоти індустріально розвинутих країн

КРАЇНА

1960 р.

1975 р.

1990 р.

США

4.0

7.2

6.7

Великобританія

13.9

14.3

16.4

ФРН

15.8

21.2

26.9

Франція

11.4

15.5

17.6

Італія

9.8

20.3

15.5

Нідерланди

35.9

43.1

45.7

Бельгія та Люксембург

29.8

44.6

58.7

Швеція

21.0

25.1

27.6

Швейцарія

22.4

23.9

27.3

Данія

24.9

24.6

24.5

 

де  Ке – експортна квота країни, ( %)

Е – річна вартість експорту,

ВВП – валовий внутрішній продукт за рік.

3. Вкрай нерівномірне зростання світових цін на основні види товарів.

4. Зміни в товарній структурі світової торгівлі:

збільшення питомої ваги готових виробів та напівфабрикатів;

зростання частки машин, обладнання та транспортних засобів;

інтенсифікація обміну продукцією інтелектуальної праці (ліцензіями, «ноу-хау», інжиніринговими послугами).

5. Зрушення в географічному розподілі товарних потоків.

6. Розповсюдження сталих та довгострокових відносин між поста­чальниками та покупцями, зростання питомої ваги внутрішньофірмових постачань у межах ТНК.

7. Зростання ролі країн, що розвиваються, у світовій торгівлі.

8. Послаблення позицій США, Великобританії, Франції, Італії при істотному зміцненні позицій Японії та нових індустріальних країн.

9. Посилення конкуренції між трьома центрами світового еконо­мічного розвитку: США, Японією та країнами ЄС.

10. Активізація (починаючи з другої половини 70-х років) зустрічної торгівлі.

11. Посилення протекціоністських тенденцій у зовнішньо-еконо­мічній політиці більшості країн.

12. Поява тенденції до створення замкнутих  економічних просторів (див. рис. 8).


 

 

Рис. 8. Питома вага внутрішньогрупової та міжгрупової торгівлі у світовому експорті,  %

 

Джерело: ООН, Департамент з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН, 1993 р.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+