Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4. Визначення статутних фондів відкритих акціонерних товариств (ВАТ)

2.4. Визначення статутних фондів відкритих акціонерних товариств (ВАТ)

1. Статутний фонд ВАТ, що створюється в процесі приватизації (корпоратизації) майна державних підприємств (крім майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного господарства), визначається шляхом застосування процедур стандартизованої оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, яка проводиться на підставі результатів інвентаризації майна підприємства, даних передавального балансу підприємства, складеного на дату оцінки, в якому відображаються результати проведення переоцінки активів на засадах експертної оцінки.

До переліку майна, що включається у сукупну вартість цілісного майнового комплексу, включаються: необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи); оборотні активи (запаси, векселі одержані, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками та інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи); витрати майбутніх періодів.

З метою визначення чистої вартості цілісного майнового комплексу сукупна вартість цілісного майнового комплексу зменшується на суму: забезпечення наступних витрат і платежів; довгострокових зобов'язань; поточних зобов'язань.

Чиста вартість цілісного майнового комплексу підприємства ЦМКчв визначається за формулою:

ЦМКчв = (Ан + Ао + В.м) — (Зв + Зд + Зп), де, Ан - вартість необоротних активів; Ао - вартість оборотних активів; Вм - вартість витрат майбутніх періодів;

Зв — вартість забезпечень наступних витрат і платежів; Зд — вартість довгострокових зобов'язань; Зп - вартість поточних зобов”язань.

У процесі визначення розміру статутного фонду ВАТ чиста вартість цілісного майнового комплексу коригується на вартість державного житлового фонду, об"єктів, що не підлягають приватизації, майна, щодо якого встановлено особливий режим приватизації, а також на додаткову вартість майна, яка отримана в результаті застосування заходів фінансової реструктуризації.

Розмір статутного фонду ВАТ, що створюється на базі майна державного підприємства (СФд), визначається за формулою:

СФд = ЦМКчв — ЖФ — Онп — Оор + Зр,

де, ЖФ - вартість державного житлового фонду;

Онп - вартість об'єктів, що не підлягають приватизації; Оор - вартість об'єктів, щодо яких законодавством встановлено особливий режим приватизації;

Зр - додаткова вартість державного майна, яка отримана в результаті застосування заходів фінансової реструктуризації.

У разі від'ємного значення показника він вираховується з чистої вартості цілісного майнового комплексу.

2.  Розмір  статутного  фонду  відкритих акціонерних  товариств (пайового   фонду   колективних   сільськогосподарських   підприємств),   що

створюються на базі майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств, підприємств рибного господарства та приватизуються відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», визначається на підставі даних бухгалтерського обліку із застосуванням стандартизованої оцінки у такому порядку: утворення державним органом приватизації інвентаризаційної комісії та визначення дати оцінки вартості майна; проведення інвентаризаційною комісією повної інвентаризації майна та подання до комісії з приватизації її результатів; перевірка комісією з приватизації протоколу інвентаризаційної комісії та його затвердження державним органом приватизації в місячний термін від визначеної дати оцінки вартості майна; проведення аудиторської перевірки у разі прийняття відповідного рішення державним органом приватизації; складання передавального балансу сільськогосподарського підприємства на дату оцінки за результатами повної інвентаризації майна та підготовка інших документів, необхідних для проведення оцінки майна; складання комісією з приватизації акта оцінки вартості майна та затвердження його державним органом приватизації у термін, що не перевищує двох місяців від визначеної дати оцінки.

Під час проведення повної інвентаризації майна повністю зношені за даними бухгалтерського обліку основні засоби розподіляються на такі дві групи:

термін корисного використання яких не вичерпано на дату оцінки та термін корисного використання яких вичерпано на зазначену дату. Зазначені групи основних засобів підлягають переоцінці спеціальною комісією, створеною керівником підприємства, або шляхом проведення експертної оцінки. У разі проведення експертної оцінки цих основних засобів щодо першої групи експертом визначається справедлива (ринкова) вартість, щодо другої групи — вартість ліквідації. Результати переоцінки додаються до акта оцінки та відносяться на збільшення залишкової вартості основних засобів у відповідних рядках акта оцінки.

3. Статутний фонд холдингової компанії, що створюється у формі
ВАТ із внесенням до нього державного майна (у тому числі пакетів акцій) відповідно до вимог Положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації,  затвердженого Указом Президента України від 11 травня 1994 р. № 224, визначається у такому порядку: пакети акцій,
що належать державі, відкритих акціонерних товариств, оцінюються шляхом збільшення їх номінальної вартості на відповідну частку суми збільшення вартості власного капіталу ВАТ; інше державне майно оцінюється на засадах експертної оцінки.

Висновки експерта про вартість оцінюваного майна, яке передається холдинговій компанії, що створюється в процесі корпоратизації, затверджуються органом, уповноваженим управляти державним майном. На підставі затверджених висновків експерта про вартість оцінюваного майна державний орган приватизації підписує акт приймання-передачі робіт з експертної оцінки державного майна.

4. Збільшення вартості власного капіталу (ВАТ). Вартість власного капіталу ВАТ, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), визначається як сума коштів статутного капіталу, пайового капіталу, додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, зменшена на суму непокритого збитку, неоплаченого капіталу та вилученого капіталу.

Зміна вартості власного капіталу ВАТ розраховується як різниця між вартістю власного капіталу, зафіксована на дату оцінки розміру статутного фонду та на останню звітну дату, що передує здійсненню розрахунку. Позитивний показник зміни вартості власного капіталу ВАТ є його сумою збільшення.

Порядок здійснення додаткового випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), на суму збільшення вартості їх власного капіталу встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Фондом державного майна.

У разі здійснення ВАТ додаткового випуску акцій на суму індексації балансової вартості основних засобів, що увійшли до його статутного фонду, зазначена сума вираховується з розрахованої суми збільшення вартості власного капіталу.

Для розрахунку суми збільшення вартості власного капіталу ВАТ, подає до державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) такі документи: копії засновницьких документів та змін до них, пов'язані із змінами розміру статутного фонду ВАТ від дня його державної реєстрації; копію затвердженого плану приватизації (плану розміщення акцій) підприємства; затверджений акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу під час приватизації (корпоратизації); копії балансів ВАТ за останній звітний рік, що передував року, в якому проводиться розрахунок, та на останню звітну дату, складені згідно з вимогами, встановленими Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку затвердженим Мінфіном; довідку про суму попередніх збільшень розміру статутного фонду на суму індексації балансової вартості основних фондів, підписану головою правління ВАТ, та документи, що підтверджують розрахунок зазначених сум.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+