Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.5. Міжнародні організації

2.5. Міжнародні організації

 

Сучасна система міжнародних організацій налічує понад 4 тис. інститутів, з котрих приблизно 300 — це міжурядові (міждержавні) орга­нізації, а інші — неурядові. Після другої світової війни утворилася група глобальних міжнародних організацій, які спрямовують свою діяльність на стимулювання економічної та валютної стабільності у світі (рис. 13). Форми і методи роботи міжнародних організацій, їхні взаємовідносини з урядами країн-членів значною мірою визначають стан та тенденції розвитку економічного середовища окремих країн і регіонів.

Бреттон-Вудські інститути — це Міжнародний валютний фонд та Світовий банк, які є провідними міжнародними валютно-фінансовими установами, найважливішою ланкою сучасної інституціональної структури міжнародних валютних відносин. Свою назву вони дістали від назви американського містечка Бреттон-Вудс, де у 1944 р. відбулася міжнародна валютно-фінансова конференція, на якій і було прийнято рішення про заснування цих  двох установ.

Міжнародний валютний фонд — міжнародна валютно-кредитна організація, метою якої є сприяння розвитку міжнародної торгівлі і валют­ного співробітництва шляхом установлення норм регулювання валютних курсів і контролю за їх додержанням, удосконалення багатосторонньої системи платежів, надання державам-членам коштів в іноземній валюті для вирівнювання платіжних балансів.

 

ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНІ

ФАКТОРИ

 

РЕСУРСНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ

 

ЗАГАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ

 · Політична

  стабільність

 

· Наявність природ­

   них ресурсів

 

· Темпи економічного

   зростання

· Ступінь втручан­  

   ня уряду

 

· Демографічна

   ситуація

 

· Співвідношення

   споживання

    в економіку

 · Ставлення до

 зарубіжного

 

· Географічне поло­

  ження

 

     і заощаджень

· Ставка позикового

   процента

інвестування

 · Дотримання

 

 

 

· Норма чистого при­

   бутку

  дво- і багато-

  сторонніх угод

 

 

 

 · Рівень і динаміка

 інфляції

 

 

 

 

 · Конвертованість

 валюти

 

 

 

 

· Стан платіжного ба­

   лансу

 

 

Стан розвитку світової економіки,

міжнародних факторних ринків,

в тому числі інвестиційного

 

 

Стабільність світової валютної системи

 

 

Рівень транснаціоналізації та регіональ-

ної інтеграції

 

 

Розвиток міжнародної інвестиційної

інфраструктури

 

 

Рис. 12. Чинники міжнародного інвестування


 

 

Рис. 13. Міжнародні організації з стимулювання економічної та валютної стабільності

 


Термін «Світовий банк» охоплює дві організаційно і фінансово неза­лежні установи: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародну асоціацію розвитку (МАР), створену у 1960р. До цього часу МБРР вважався офіційною назвою Світового банку.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку — міждержавний інвестиційний інститут, метою якого є сприяння країнам-учасницям у розвитку їх економіки шляхом надання довгострокових позик та кредитів, гарантування приватних інвестицій.

Група Світового банку — сукупність міжнародних фінансово-кре­дитних установ, діяльність яких сприяє досягненню основної мети Світо­вого банку.

Міжнародна асоціація розвитку була створена в 1960 р. як філія МБРР з метою надання фінансової підтримки найменш розвинутим країнам на більш ліберальних засадах, ніж ті, які пропонував Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

Міжнародна фінансова корпорація була створена в 1956 р. з метою сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються, шляхом заохо­чення приватного бізнесу у виробничій сфері.

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій засновано у 1988 р. з метою сприяння надходженню інвестицій у країни, що розви­ваються.

Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів, ство-рений у 1966 р., має на меті стимулювання приватних інвестицій шляхом улагодження конфліктів між іноземними інвесторами та місцевими підприємствами, установами, урядами.

Регіональні банки розвитку — регіональні банківські установи, які шляхом надання головним чином довгострокових кредитів на фінансування інвестиційної діяльності приватних фірм та міжнародних проектів, впли­вають на систему міжнародних валютно-фінансових відносин і процеси міжнародної торгівлі.

Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ – General Аgreement on Тariffs and Тrade):

1) договір, який було підписано у 1947 р.;

2) міжнародна організація, яка діє з 1948 р. на основі договору і виконує три функції: впливає на державну зовнішньоекономічну політику шляхом розробки правил міжнародної торгівлі; є форумом для переговорів, котрі сприяють лібералізації та передбаченості торговельних відносин; організує врегулювання спорів.

Всесвітня торговельна організація (ВТО – World Тrade Оrganization) — нова міжнародна організаційна структура, яка заснована на ГАТТ, результатах попередніх узгоджень, а також домовленостях, досягнутих під час Уругвайського раунду і почала діяти з 1 січня 1995 р. З метою підви­щення статусу міжнародних торговельних правил, забезпечення відкритості торговельної системи Уругвайський раунд прийняв рішення, що ГАТТ стає постійним органом, який займається питаннями реалізації товарів, надання послуг та правами інте­лектуальної власності, а Всесвітня торговельна організація буде втілювати в життя домовленості останнього раунду переговорів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+