Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.6. Міжнародна економічна інтеграція

2.6. Міжнародна економічна інтеграція

 

Міжнародна економічна інтеграція — вищий рівень розвитку МЕВ, для якого характерні:

Þ синхронізація процесів відтворення в межах інтеграційного угру­повання;

Þ створення господарського комплексу з тісними взаємозв’язками економік, при збереженні національного пріоритету розподілу праці;

Þ створення спільної інституціональної структури регулювання пе­реважно наднаціонального типу (на принципах федералізму, з передачею частки функцій національного уряду створеним спільним органам управ­ління);

Þ узгоджена політика як у взаємних відносинах, так і у відносинах з іншими країнами, інтеграційними угрупованнями, міжнародними органі­заціями.

Рівень (глибина) економічної інтеграції залежить від її форми (рис. 14).

Стимулюючий вплив інтеграції на розвиток країн-учасниць виявля­ється в:

зниженні або усуненні митних бар’єрів;

уніфікації зовнішньоторговельного законодавства та документо-обігу;

можливості узгодження інтересів та економічної політики;

об’єднанні потенціалів країн-учасниць.

 

 

Ключові характеристики

Форма

Зниження внутріш-ніх тарифів

Усунення

внутріш-

ніх тарифів

Спільний зовнішній тариф

Вільний

рух капіта-лів та ро-бочої сили

Гармоні-зація еко-номічної політики

Полі-тична інте-грація

Зона префе-ренційної торгівлі

 

 

 

 

 

 

Зона вільної торгівлі

 

 

 

 

 

 

Митний союз

 

 

 

 

 

 

 

Спільний ринок

 

 

 

 

 

 

 

Економіч- ний союз

 

 

 

 

 

 

 

Політич- ний союз

 

 

 

 

 

 

 

 

            Вільний рух товарів

 

Рис. 14. Форми міжнародної регіональної економічної інтеграції

 


Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення міжнародної торгівлі. Які існують підходи до розуміння сутності міжнародної торгівлі?

2. Які показники і процеси повинен досліджувати маркетолог для аналізу стану та тенденцій розвитку міжнародної торгівлі?

3. Дайте визначення платіжного балансу. Що визначає стан платіж­ного балансу країни?

4. Які Вам відомі наслідки дефіциту та надлишку платіжного балан­су? Що повинен враховувати маркетолог?

5. Охарактеризуйте типи зовнішньоторговельної політики. Що таке протекціонізм та неопротекціонізм?

6. Назвіть методи та інструменти реалізації зовнішньоторговельної політики. Що повинен враховувати маркетолог?

7. Дайте визначення інвестиції, зарубіжної інвестиції, іноземної інвестиції та міжнародної інвестиції.

8. Які фактори впливають на динаміку, обсяги, напрями міжнародно­го інвестування?

9. Назвіть міжнародні міжурядові організації з стимулювання еконо­мічної та валютної стабільності. Як вони впливають на економічне сере­довище?

10. Дайте визначення міжнародної економічної інтеграції. Які існу­ють форми міжнародної регіональної економічної інтеграції? Які їх клю­чові характеристики?

11. У чому полягає стимулюючий вплив інтеграції на розвиток країн-учасниць?

 

Дискусійні запитання

1. Який вплив на прийняття рішень у міжнародному маркетингу має така інформація про зарубіжний ринок:

рівень інфляції,

стан платіжного балансу,

обсяги іноземних та зарубіжних інвестицій,

відносини з міжурядовими та неурядовими міжнародними органі-заціями,

участь в інтеграційних угрупованнях?

2. «У міжнародному маркетингу інтеграційне угруповання слід розглядати як єдиний ринок». Чи згодні Ви з цим твердженням? Чому? Поясніть.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+