Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.6. Захист прав акціонерів і кредиторів

2.6. Захист прав акціонерів і кредиторів

Акціонери і кредитори корпорацій (компаній) забезпечують формування капіталу: акціонери — через купівлю акцій, кредитори — через купівлю облігацій або надання позичок. Тому в законах про корпорації (компанії) містяться положення, які захищають права акціонерів і кредиторів.

Збереження акціонерного капіталу корпорації
та його збільшення

Акціонери корпорації мають право контролю за збереженням акціонерного капіталу. Загальні збори акціонерів можуть ухвалювати резолюції, спрямовані на збільшення і збереження капіталу. У Великобританії до них відносять резолюції, що стосуються:

збільшення капіталу і частки в ньому паїв (акціонерного капіталу);

порядку роздрібнення акцій на менші акції;

анулювання невипущених паїв;

розподілу паїв і повноважень Ради директорів щодо їх розподілу;

випуску нових паїв;

скорочення пайового капіталу;

договору на купівлю власних паїв та ін.[1]

У законах континентальної Європи також містяться положення про охорону акціонерного капіталу. Основним положенням як у загальному праві, так і в континентальному є заборона корпорації придбавати власні акції. Продаж акцій збільшує капітал
корпорації. Якщо корпорація купує свої власні акції, її капітал не зростає.

У Німеччині закон забороняє купівлю власних акцій не тільки компаніям, а й залежним підприємствам. Вони не мають права придбавати акції головного підприємства, як і підприємств, що мають більшість паїв або більшість голосів у даному підприємстві. Засновник чи володілець переважного права зобов’язаний оплатити акцію за свій рахунок. Тільки в цьому разі він може користуватися правами, які дає акція. У законі зазначено, що якщо в разі збільшення капіталу товариства підписка на акції проведена з порушеннями, відповідальність у повному обсязі несе кожний член правління[2].

Корпорація має право збільшувати або зменшувати акціонерний капітал. Звичайно капітал корпорації зростає за рахунок випуску нових акцій або збільшення номінальної вартості уже випущених акцій. У цьому разі скликаються надзвичайні збори акціонерів, які визначають способи і терміни збільшення капіталу. Збільшення капіталу може бути реалізоване протягом трьох-п’яти років із дня проведення надзвичайних зборів. Акціонери корпорації мають переважне право підписки на нові акції пропорційно сумі акцій, якими вони володіють, та за умови оплати їх готівкою. Корпорації можуть також проводити публічну підписку на акції.

Акціонерний капітал може бути збільшений через капіталізацію нерозподіленого прибутку, перетворення резерву капіталу і резерву прибутку.

Зменшення капіталу корпорації

За певних обставин корпорація може зменшити акціонерний капітал. У Великобританії капітал дозволяється зменшити, якщо:

відповідні положення передбачає внутрішній регламент кор­порації;

загальними зборами акціонерів ухвалена спеціальна резолюція;

суд підтвердить його зменшення.

В англійській судовій практиці виділяються два положення, які мають бути враховані в разі зменшення акціонерного капіталу:

якою мірою заплановане зменшення зачіпає інтереси кредиторів;

чи буде таке зменшення справедливим до різних категорій па­йовиків[3].

У Німеччині рішення про зменшення капіталу може бути прий-
нято більшістю голосів акціонерів, які представляють на зборах не менше трьох чвертей капіталу. Статут може визначити більш високе співвідношення і додаткові вимоги. Правління повинно заявити про зменшення капіталу для внесення змін у торговельний реєстр. Капітал компанії зменшується за рахунок зниження номінальної вартості акцій або через злиття акцій. Акції можуть бути вилучені примусово або в разі придбання їх акціонерним товариством. Це допускається за умови, що зазначене положення є в статуті компанії і рішення зборів не потрібне. Компанія повідомляє про обмін або штемпелювання акцій. Якщо акції у визначений термін не пред’явлені, то вони втрачають силу.

У Великобританії оплачені паї викуповуються, а потім анулюються; внутрішнім регламентом може бути дозволена конфіскація паїв. Незважаючи на те що компанії забороняється придбавати власні акції, у випадку зменшення акціонерного капіталу вона може купувати свої акції. Це положення має бути зафіксоване в регламенті і схвалене акціонерами. У законі відзначено, що для купівлі власних паїв компанії не може бути надана фінансова допомога.

Акціонери мають право вимагати звітність компанії і звіти аудиторів, що також є одним зі способів захисту їхніх прав.

Захист інтересів кредиторів

У разі зменшення акціонерного капіталу закон захищає права кредиторів. У Великобританії в законі передбачена спеціальна процедура для випадків, якщо порушуються інтереси кредиторів. З цією метою складається список кредиторів компанії. Дії посадових осіб уважаються злочинними, якщо інформація про кредиторів та їхні вимоги приховуються від акціонерів. Будь-який кредитор має право подати позов до суду із запереченням про проведення процедури зменшення капіталу.

Англійські суди дозволяють зменшення капіталу тільки тоді, коли кредитори дають на це свою згоду або ж коли є докази, що всі борги кредиторам компанія погасить. Угоди компанії, що порушують права кредиторів, визнаються судом недійсними. Такі випадки можуть бути тоді, коли компанія ліквідується. Так, напри­клад, компанія може укласти угоду з продажу своєї власності за заниженими цінами. Мета — «виведення» активів від кредиторів. Суди мають широкі повноваження для захисту прав кредиторів. Недійсними вважаються угоди, укладені з метою обману кредиторів, із вимаганням або на пільгових умовах. Закон визначає кримінальну і цивільно-правову відповідальність будь-яких посадових осіб компанії за торгівлю з обманними намірами[4].

У Німеччині компанії в разі зменшення капіталу повинні надати гарантії тим кредиторам, вимоги яких виникли до публікації рішення про зменшення капіталу. Виняток становлять кредитори, які згідно з законодавством мають право на переважне задоволення своїх вимог і які гарантій не одержують.

У французькому законі визначено, що в разі зменшення капіталу кредитори можуть заперечувати проти дій компанії поданням позову до суду. Рішення суду може за певних умов відхилити заперечення або наказати погасити зобов’язання кредиторів, або надати їм гарантії.[1] Полковников Г. В. Английское право о компаниях. — С. 146.

[2] Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью. — С. 104—105.

[3] Полковников Г. В. Английское право о компаниях. — С. 153.

[4] Полковников Г. В. Английское право о компаниях. — С. 154, 191—198.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+