Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. 1. Основні поняття

Вплив інформаційних технологій на розвиток суспільства в історичному контексті порівнюють з винаходами таких явищ, як: телефон та телебачення. Якщо ж проаналізувати відмінності між цими явищами та сутністю інформаційних технологій, то найвагомішою різницею є те, що кількість ко­ристувачів мережі Інтернет у кінці 20 століття була настільки великою, що це вряд чи можна порівнювати з роз­витком вищезгаданих явищ, відповідно у 1880-х і 1950-х роках. Інформаційні технології, як явище, є очевидним вик­ликом законодавцям, урядовцям та й суспільству загалом, тому, що правові норми сьогодні не здатні адекватно реагува­ти на правові нововведення, що постійно виникають у сфері інформатизації та комунікаційних технологій.

У зв'язку зі збільшенням виробництва комп'ютерів і роз­
ширенням мережі Інтернет, світ починає «валитися» під по­
током інформації, — заявили вчені в Каліфорнії (США).
Відповідно до результатів досліджень, проведених
Каліфорнійським університетом, більше 90% інформації
зберігається в цифровій формі в комп'ютерах, у такий спосіб
займаючи менше місця, ніж на папері, у фільмах і відеозапи-
сах. У цілому в мережі Інтернет зібрано близько 550 міль­
ярдів документів, і щодня створюється ще 7,3 мільйони
нових сторінок. За словами вчених університету, кожен
мешканець у будь-якій точці земної кулі може мати доступ
до інформації мережі Інтернет, і існує очевидний ризик «по­
тонути в цьому океані інформації», тому необхідно «навчи­
тися в ньому плавати».                                

Вивчення міжнародних норм у сфері інформаційних тех­нологій є вкрай важливим, оскільки сьогодні технології «ла-мают» національні кордони, роблячи доступним весь світовий інформаційний простір. На відміну від попередніх надбань суспільства, інформаційні технології розвиваються набагато швидше і мають вагоміший вплив на наше щоденне життя.

Швидкий розвиток науки і техніки розширив сферу про­фесійної діяльності правників. Особливо стрімкий розвиток спостерігається у сфері інформатизації. Сьогодні, безумовно, можна констатувати, що ми живемо у час Інформаційної До­би. Інформація тепер сприймається, як найважливіший про­дукт, і для всіх є життєвонеобхідним одержати його в належ­ному вигляді, та оперувати ним в потрібний момент.

Наведемо основні поняття.

Інформаційні технології — матеріалізовані на базі інформаційної інфраструктури знання в області створення, накопичення, збереження, обробки, передачі і використання інформації.

Комунікаційні технології — засоби передачі інформації.

Інформаційна інфраструктура — сукупність центрів і каналів створення, накопичення, збереження, обробки і по­ширення інформації.

Інформаційне середовище — сукупність інформаційної інфраструктури, інформаційних технологій, інформаційних ресурсів і інформаційних відносин.

За своєю суттю інформаційні технології (IT) також покли­
кані встановлювати зв'язки між людьми і тому, очевидно,
неможливо уникати поточних правових конфліктів. Отже,
враховуючи глобальну природу інформаційних технологій,
завдяки чому об'єднуються люди у різних куточках світу, не
можливо оперувати лише національними правовими норма­
ми, натомість необхідно удосконалювати міжнародне право­
ве регулювання даної галузі.                   

Новітні технології не лише породжують нові правові пи­тання, але й створюють передумови для змін у діяльності за­конодавців та правників.

Сучасний світ все більше і більше залежить від розвитку інформатизації. Традиційні правові методи і норми не спро­можні належним чином регулювати новітні технологічні процеси. Це зумовлено тим, що велика кількість правників фактично не зіштовхувалась з технологічними аспектами у своїй практичній діяльності і тому вони, як правило, не мо­жуть передбачити можливу появу правових проблем у майбутньому.

Суть і призначення інформації не міняється з появою но­вих технологій, просто вони забезпечують додаткові можли­вості для одержання, обробки і використання ії. Сучасні інформаційні технології дозволяють користувачеві, віддале­ному від великих міст, одержати інформацію з перших рук і практично в реальному часі. Відтепер границя «інфор­маційного простору» проходить через будь-який будинок, організацію, компанію або орган державної влади. Тільки потрібно підключитися до Інтернет. Інформація і знання складають всесвітнє суспільне надбання. Вони дуже важливі для розвитку освіти, науки, культури і зв'язку, для забезпе­чення культурної різноманітності і відкритого керування. Необхідно мати вільно доступну усім інформацію і знання, з метою ліквідування розриву між «інформаційно багатими» і «інформаційно бідними ».

Мережа Інтернет, котра була створена, як військово-ко­мунікаційна мережа, згодом використовувалась університе­тами та дослідниками, і нарешті трансформувалась в гло­бальну мережу інформації для кожного, хто її шукає і отри­мує. Сьогодні, Інтернет — це також світ комерції, де розпов­сюджується інформація, а також продаються товари і послу­ги: книжки, музикальні твори, програмне забезпечення, лег­ко розповсюджуються через мережу Інтернет, що породжує велику кількість нагальних та належним чином неврегульо-ваних правових питань.


Стрімкий розвиток телекомунікаційних засобів: мобільних та супутникових телефонів, супутникового та ка­бельного телебачення, потребує новітнього правового регу­лювання, особливо на міжнародному рівні. Інформаційні технології вже захопили діловий світ і зараз створюється підґрунтя для революції у приватному житті людей. А тому правники намагаються адекватно реагувати на прояви тех­нологічного впливу усіма можливими засобами. Держави, в свою чергу, розробляють і пропонують законодавчі нововве­дення. На жаль, дана тенденція спостерігається в небагатьох країнах світу, а сам процес незкоординований.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+