Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. 5. Клієнт-сервер архітектура

Створення архітектури «клієнт-сервер» знаменувало но­вий етап розвитку мережевих інформаційних технологій. Це стало можливим завдяки збільшенню об'ємів внутріш­ньої та зовнішньої пам'яті, підвищенню швидкодії елек­тронно-обчислювальних машин (ЕОМ), збільшенню швид­кості передачі даних.

Концепція «клієнт-сервер» пов'язана з комп'ютерами спільного користування (серверами), які керують спільними ресурсами, і надають доступ до цих ресурсів як до сервісу своїм клієнтам. Обчислювальні мережі, побудовані на основі концепції «клієнт-сервер», дають змогу: реалізувати коопе­ративне управління ресурсами ЕОМ; виробити розподіл до­ступу до даних і процесів їх оброблення між множиною робо­чих станцій та сервером.

Сервер — одно- або багатопроцесорна персональна чи віртуальна ЕОМ з розподілюваною пам'яттю, розподілюва-ним обробленням даних, розподілюваними комунікаційни­ми засобами та засобами управління периферійним обладнанням.

Як сервер, застосовують потужні ЕОМ, що мають великий дисковий простір і швидкодійні процесори. Основна роль серверу полягає в управлінні клієнтами, які спільно корис­туються ресурсами системи в заданий момент часу: принте­рами, БД, зовнішньою пам'яттю, програмами та ін. За Функціями сервери поділяють на файл-сервер, обчислюваль­ний сервер, принт-сервер, комунікаційний сервер тощо.

Одночасний доступ багатьох користувачів до інтегрованої бази даних (БД) реалізується в концепції «клієнт-сервер», згідно з якою, серверу належить більш активна роль. Запит на оброблення даних посилається клієнтом по мережі на сервер На сервері здійснюється пошук даних і їх оброблення

засобами системи керування БД. Оброблені дані передаються по мережі від серверу до клієнта. Специфікою архітектури «клієнт-сервер» є використання мови структурованих запитів SQL (StructuredQueries Language) до БД, що забезпечує робо­ту зі спільними даними з різнотипних додатків у мережі.

Щодо серверів решта ЕОМ, які надсилають запити, є клієнтами.

Клієнт — робоча станція, що взаємодіє з користувачем, здатна виконувати потрібні обчислення і забезпечує приєднання до обчислювальних ресурсів та БД, засобів їх об­роблення, а також засобів організації інтерфейсів. Як ЕОМ клієнта, може бути використана будь-яка ЕОМ.

Концепція «клієнт-сервер» означає, що кожна техно­логічна процедура потребує наявності трьох елементів: клієнта, який запитує інформацію; серверу, що цю інфор­мацію надає; власне мережі. Сервер можна розглядати: як елемент апаратури, який забезпечує спільно використовува­ний сервіс у мережевому середовищі; як програмний компо­нент, що надає спільний функціональний сервіс іншим про­грамним компонентам; як поєднання ЕОМ і програми. Клієнта можна розглядати: як ЕОМ; як додаток, що формує і спрямовує запит до серверу. Він відповідає за оброблення, виведення інформації та передачу запитів серверу. Програ-ма-сервер приймає запит, обробляє його і відправляє резуль­тат клієнту. Користувач взаємодіє тільки з програмою-клієнтом. При цьому в концепції «клієнт-сервер» програми клієнта та його запити зберігаються окремо від системи керування БД.

Основна ідея концепції «клієнт-сервер» полягає в тому, щоб сервери розмістити на потужних ЕОМ, а додатки клієнтів — на менш потужних. Завдяки цьому, будуть задія-ні ресурси більш потужного серверу і менш потужних ЕОМ клієнтів. Введення-виведення до бази ґрунтується не на фізичному дробленні даних, а на логічному, тобто сервер від­правляє клієнтам не повну копію бази, а тільки логічно необ­хідні порції. Завдяки цьому, скорочується трафік мережі —

потік повідомлень. Сервер обробляє запити клієнтів, вибирає потрібні дані з БД, посилає їх клієнтам по мережі, поновлює інформацію, забезпечує цілісність і збереження даних.

Концепція «клієнт-сервер» дала змогу поєднати пози­тивні якості систем з одним користувачем (високий рівень діалогової підтримки, дружній інтерфейс, низька ціна) з пе­ревагами великих комп'ютерних систем (підтримка цілісності, захист даних, багатозадачність).

Завдяки архітектурі «клієнт-сервер», реалізується ме­ханізм доступу великої кількості користувачів до інформації на сервері. З іншого боку, вплив концепції «клієнт-сервер» на основі ЕОМ виявився в тому, що вона вперше реалізувала адаптивну ЕОМ з можливістю нарощування її ресурсів. Ця ЕОМ здатна плавно адаптувати свою потужність до кількості користувачів, які працюють у ній. Конфігурація ЕОМ, забез­печуючи вимоги користувачів, не перевантажується і не ви­черпується. При цьому сервери, що додаються, розташову­ються ближче до користувача.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+