Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. 6. Протоколи Інтернету: TCP/IP — основний протокол Інтернету

Для організації міжмережевих з'єднань, необхідний відповідний протокол. Усі параметри, від швидкості пере­дачі даних і до методів адресації при транспортуванні окре­мих повідомлень — визначаються і задаються протоколами, що використовуються в даній конкретній мережі.

Протокол Інтернету — це просто сукупність пого­джень, що визначає обмін даними між різними програмами. Протоколи задають способи передачі даних, повідомлень, об­робку помилок мережі, а також дозволяють розробити стан­дарти, що не пов'язані з конкретною апаратною платформою.

В Інтернеті базовим протоколом є протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). IPвідповідає

за доставку повідомлень за необхідною адресою. Ці протоколи були запропоновані в 1974 році Робертом Кеном, одним з основ­них розроблювачів ARPANET, і вченим-комп'ютерщиком Віктором Серфом. Необхідно мати на увазі, що TCP/IP не яв­ляється єдиним протоколом, що дозволяє з'єднувати різні ме­режі. Інтернет є багатопротокольною мережею, що інтегрує й інші стандарти. Основні серед них — стандарти взаємодії відкритих систем (OSI). Запропоновані Міжнародною організацією стандартизації (ISO) протоколи OSIодержали ши­роке поширення в Європі, де не так сильно, як у СІЛА, відчу­вався вплив TCP/IP. Системи, що засновані на інших протоко­лах, також підключаються до Інтернет через шлюзи. Напри­клад, BITNET — це мережа, що для передачі даних використо­вує особливі стандарти, але частково, вона доступна через шлюзи Інтернет.

Іншими словами, визначити Інтернет можна як взаємо­зв'язок мереж, що базується на єдиному комунікаційному протоколі — TCP/IP.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+