Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1. Системний функціональний аналіз внутрішнього стану підприємства

3.1. Системний функціональний аналіз внутрішнього стану підприємства

Без повної і найточнішої діагностики стану внутрішнього середовища підприємства, визначення його сильних і слабких сторін та розробка стратегії немислимі.

Внутрішнє середовище підприємства - це підсис­теми, елементи і фактори, що визначають внутрішній стан, можливість і, значною мірою ефективність діяльності підприємства, його сильні і слабкі сторони.

Діагностика внутрішнього середовища означає оцінку стану підсистем і елементів цього середовища, їх взаємодію і системний вплив на рівень виробництва, його ефективність і конкурентоспроможність підпри­ємства, та виявлення його сильних і слабких сторін.

Підприємство є складною системою. Це означає, що воно як система є не просто сумою складових (підсистем і елементів), а їх діалектичною єдністю, тобто взаємопов'язаним і взаємообумовленим цілим, що має в результаті   взаємодії   інші  якості,   ніж  його  складові  -підсистеми і елементи.

Підсистема - це складова системи, що має свою специфіку, і саме тому її можна розглядати як самостійну систему зі складовими елементами, що її утворюють.

Елементи підсистеми, взаємодіючи з системою, іншими підсистемами і між собою, виступають інтегрованими факто­рами, що формують певні сприятливі або несприятливі умови для внутрішнього середовища і впливають на досягнення місії і цілей підприємства.

Отже, підприємство є системою, що теж складається з підсистеми: виробництво, збут, фінанси, маркетинг та ін.

Підсистема виробництво, в свою чергу, включає елементи: потужність, обладнання, технології, постачання, організація виробництва, якість, підрозділи тощо.

Виділення в складі системи підсистем і елементів називають декомпозицією системи.

Декомпозиція системи залежить:

а) від типу системи (сільськогосподарське підприємство, переробне підприємство, сервісне підприємство і т. ін.);

б) від мети діагностики (для формулювання місії і цілей підприємства, для оцінки конкурентоспроможності тощо);

в) від методики аналізу тощо.

Загальні критерії декомпозиції підсистем:

- Суттєвий вплив на цілі і кінцеві результати системи; о Відображення інтегрованого впливу своїх елементів; - - Зв'язок із загальносистемними характеристиками, які мають вплив на досягнення цілей за допомогою усієї

системи;

- Необхідність створення підсистем за тими ознаками, що чітко проявляють функціональний зв'язок між підсистемами і системою в цілому;

- Функції підсистеми реалізуються лише через взаємодію з іншими підсистемами і елементами.

Загальні критеріїдекомпозиції елементів:

Наявність структуротворчих властивостей у підсистемі (наприклад,  елемент  «потужність  підприємства»  є
складовою підсистеми «виробництво» і, в свою чергу, поділяється на елементи нижчого рівня: потужності
основного виробництва,  потужності допоміжного і обслуговуючих виробництв тощо);

Наявність властивостей, які  використовуються для характеристики підсистеми і є умовою для зарахування
елементу до підсистеми (наприклад, для елементу потужність  такими  властивостями  можна  вважати
рівень і ступінь використання, нестачу чи резерви потужності тощо);

Підпорядкування     їх     умовам     функціонування підсистеми і зміна у процесі її розвитку або внаслідок
управлінського впливу;

Конкретна   форма   існування   визначається   цілями системи і підсистеми, тобто її ознакою є структурна
автономність;

Функція   елементу   реалізується   виключно   через взаємодію з іншими елементами та підсистемами;

Залежність    взаємодії    з    іншими    елементами   і підсистемами      від      ступеня      упорядкованості
взаємозв'язків між ними.

Таким чином, щоб діагностувати підприємство, необхідно провести аналіз його внутрішнього середовища системно, з урахуванням не тільки стану елементів і підсистем, а й виявленням їх взаємозв язків та інтегрованого впливу на можливості досягнення стратегічних цілей (див. додаток З).

Результатом діагностики внутрішнього стану підприємства мають стати уявлення про його сильні і слабкі сторони, його потенціал.

Сильні сторони є базою підприємства для конкурентної боротьби, для розробки і реалізації стратегії. Їх слід зміцнювати.

Слабких же сторін потрібно рішуче позбуватись. Сильні і слабкі сторони виявляють при порівнянні з підприємствами-конкурентами.

Можна запропонувати наступну схему діагностики внутрішнього стану середовища підприємства.

Зрозуміло, що показана структура і діагностика внутрішнього середовища є приблизною і неповною. В кожному конкретному випадку слід підходити індивідуально, враховуючи специфіку підприємства. Але загальними підходами можна скористатися.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+