Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1. Форми фінансової звітності

3.1. Форми фінансової звітності

Значення фінансової звітності

Основним джерелом інформації про економічну і фінансову діяльність корпорації є її щорічна (а також поквартальна чи щомісячна) звітність. Інформацією користуються менеджери корпорацій, її акціонери, численні контрагенти, державні органи регулювання, статистики і контролю, податкової адміністрації. Кожний з користувачів має свої специфічні цілі і напрями аналізу отриманих даних. Ми розглядаємо фінансову звіт­ність корпорації, на підставі якої можна скласти уявлення про її фінансову стійкість, про борги корпорації і власний капітал, ефективність використання активів, балансову вартість звичайних акцій та інші показники. Фінансова звітність заснована на управлінській звітності (у літературі її також називають внутрішньогосподарською, або адміністративною). Проте між ними є принципова різниця:

управлінську звітність корпорація веде «для себе», тому вона конфіденційна. Фінансову звітність корпорація складає «для всіх», тому вона відкрита. Річні фінансові звіти, публікуються в пресі, Інтернеті, інших засобах масової інформації. Корпорація щорічно видає красиво оформлені книги з річною звітністю, що водночас є рекламою товарів, які вона виробляє, та послуг, що вона надає;

управлінську звітність корпорація складає традиційними засобами і методами, які для неї більш зручні і прийнятні. Фінансова звітність регламентується національними і міжнародними стандартами. Регламентація фінансової звітності дає змогу порівнювати показники корпорації в динаміці, визначати перспек­тиви її розвитку. Національні органи статистики за показниками фінансової звітності корпорацій одержують основу для розрахунку галузевих даних. Національні і міжнародні інвестиційні й інформаційні інститути на підставі фінансової звітності публікують аналітичні огляди економічного розвитку по країнах, регіонах, інтегрованих співтовариствах.

Корпорація отримує право на публікацію фінансової звітності тільки за умови одержання звіту незалежного аудитора.

Для більш глибокого вивчення фінансової звітності корпорації, її інформаційного значення варто скористатися змістовним навчальним посібником Н. С. Рязанової «Фінансове рахівництво» (К.: Знання-Прес, 2002. — 246 с.).

Зміст фінансового звіту

Для з’ясування сутності фінансової звітності розглянемо як приклад звіт за 2001 р. транснаціональної корпорації «Мак Дональдс», чиї ресторани «швидкого харчування» розташувалися в багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні. Група «Мак Дональдс» включає материнську компанію, численні дочірні компанії, а тому ТНК складає консолідовані звітні документи. У консолідованому балансі операції з дочірніми корпораціями показані в довгострокових активах як інвестиції в ці корпорації.

Річний звіт містить кілька розділів. Перший розділ являє собою документ, що інформує акціонерів про проведення чергових щорічних зборів акціонерів (Proxy Statement). На цю дату в обігу перебувала 1 271 963 721 звичайна акція, кожна з них мала один голос. Акціонерам також було повідомлено, що вони мають можливість використовувати своє право голосу через Інтернет, телефоном або скориставшись традиційним дорученням на голосування на загальних зборах акціонерів (Proxy Card).
У розділі дана повна інформація з питань, щодо яких проходитиме голосування:

а) обрання (ротація) однієї третини директорів корпорації. У звіті опубліковані основні біографічні дані всіх директорів корпорації, зазначається, скільки акцій їм належить і на яку суму. Дано також загальну інформацію про раду директорів;

б) розгляд і ухвалення звіту Комітету з організації спеціальних компенсацій для менеджерів корпорації з метою їх заохочення;

в) розгляд звіту Аудиторського комітету корпорації;

г) затвердження незалежного аудитора на 2002 р. Рада директорів запропонувала акціонерам залишити незалежним аудитором корпорацію Ernst and Young.

Другий розділ містить фінансову інформацію за 2001 р., а саме:

а) таблицю основних показників корпорації за 11-річний період (1999—2001 рр.);

б) консолідовану фінансову звітність за 2001 р.:

баланс за два роки;

звіт про прибуток за три роки;

звіт про рух грошових потоків корпорації за три роки;

консолідований звіт про зміни у власному капіталі за три роки.

в) поквартальну фінансову інформацію, яка аудитором не розглядається;

г) звіт менеджерів компанії про фінансову звітність;

д) звіт незалежного аудитора.

Усі форми фінансової звітності між собою пов’язані і доповнюють одна одну.

У звіті докладно викладено зміст окремих форм звітності, дається роз’яснення до них, інформація про продаж корпорації по континентах і країнах з аналізом відповідних змін. Показано струк­туру доходів, отриманих від реалізації продукції і послуг, операційні доходи й операційну маржу, грошові потоки, короткострокові і довгострокові активи, дана інформація про емісію акцій, похідних цінних паперів, зобов’язань та інші важливі відомості, необхідні для проведення аналізу. Кваліфікований фінансовий аналітик може «витягти» для аналізу необхідну інформацію. У літературі відзначається, що фінансовий аналітик, як детектив, повинен помічати будь-яку дрібницю у звіті для визначення справжнього фінансового стану корпорації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+