Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Баланс корпорації

3.2. Баланс корпорації

Структура балансу

Баланс називають знімком фінансового стану корпорації на певну дату.

Активи корпорації — ліва частина балансу (або верхня за вертикальної форми балансу) — показує, якими ресурсами володіє корпорація. Вони поділяються на фінансові і реальні: фінансові являють собою вкладення капіталу корпорації в гроші, їх еквіваленти і цінні папери; реальні — вкладення в матеріальні (tangible) і нематеріальні (intangible) ресурси.

Права частина балансу (нижня за вертикальної форми балансу) складається з зобов’язань корпорації, що поділяються на поточні і довгострокові. Поточними називаються зобо­в’язання, які погашаються в межах одного фінансового року, довгостроковими — зобов’язання, що погашаються в більш тривалі терміни.

Різниця між активами і зобов’язаннями як з облікового, так і з економічного погляду являє собою чисту вартість (Net Worth). У балансах американських корпорацій вона називається правами акціонерів на власність (Shareholder’s Equity). Цей американський термін деякі автори перекладають як капітал власників корпорації або як акціонерний капітал чи як власний капітал корпорації. Усі ці терміни взаємозамінні і показують частку власності акціонерів, на відміну від зобов’язань, тобто боргів. У вітчизняній літературі вживається термін «власний капітал».

Під час розгляду функцій фінансів корпорацій (підрозд. 1.1, 1.2) було визначено, що капітал, мобілізований на фінансових ринках, вкладається, тобто інвестується, в економічні ресурси, необхідні для створення технологій, для виробництва продукції певного напряму й асортименту. Основна мета інвестування капіталу — одержання прибутку, тобто зростання капіталу, збільшення ринкової вартості її активів. Отже, розподільна функція практично реалізується в активах корпорації, функція формування капіталу корпорації — у формуванні зобов’язань і власного капіталу.

У розд. 1 розгляд взаємозв’язку функцій корпоративних фінансів, фінансової політики і прийняття інвестиційних і фінансових рішень ми закінчили виведенням рівняння:

Активи = Зобов’я­зання + Власний капітал (див. рис. 1.2).

Продовжимо цю схему, розкладемо активи, зобов’язання і капітал за окремими статтями (рис. 3.1).

 


Активи = Зобов’язання + Власний капітал

Рис. 3.1. Структура балансу корпорації

1 Докладніше див. підрозд. 10.1.


Активи корпорації

Розглянемо баланс американської корпорації «Мак Дональдс» (табл. 3.1)[1].

Таблиця 3.1

КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС КОРПОРАЦІЇ «МАК ДОНАЛЬДС»

Активи

На 31
грудня
2000 р.

На 31
грудня
2001 р.

Поточні активи

 

 

Гроші і грошові еквіваленти

421,7

418,1

Дебіторська заборгованість

796,5

881,9

Запаси (за вартістю, яка не перевищує ринкову)

99,3

105,5

Передоплата та інші поточні активи

344,9

413,8

Усього поточних активів

1662,4

1819,3

Інші активи

 

 

Інвестиції й аванси афілійованим компаніям

824,2

990,2

Гудвіл, нетто

1278,2

1419,8

Інші активи

871,1

1015,7

Усього інших активів

2973,5

3425,7

Нерухоме майно й устаткування

 

 

Нерухоме майно й устаткування за початковою
вартістю

23 569,0

24 106,0

Амортизація

(6521,4)

(6816,5)

Усього нерухомого майна й устаткування

17 047,6

17 289,5

Усього активів

21 683,5

22 534,5

Зобов’язання і власний капітал

 

 

Поточні зобов’язання

 

 

Кредиторська заборгованість

684,9

689,5

Облігації до оплати

275,5

184,9

Податок із прибутку корпорації

92,2

20,4

Інші податки

195,5

180,4

Нараховані проценти

149,9

170,6

Інші нараховані статті

608,4

824,9

Поточне погашення довгострокового боргу

354,5

177,6

Усього поточних зобов’язань

2360,9

2248,3

Довгострокові зобов’язання

8334,4

9184,8

Відстрочені податки

1084,9

1112,2

Опціони і форвардні контракти на звичайні акції

699,9

500,8

Власний капітал

 

 

Звичайні акції 0,01 дол. номіналом, затверджено до випуску 3,5 млрд акцій, випущено 1660,6 млн акцій

16,6

16,6

Додатково оплачений капітал

1441,8

1591,2

Компенсація за планом участі в прибутках корпорації

(115,0)

(106,7)

Нерозподілений прибуток

17 259,4

18 608,3

Інші доходи

(1287,3)

(1708,8)

Викуплені акції, за вартістю 379,9 і 355,7 млн акцій

(8111,1)

(8912,2)

Усього власного капіталу

9204,4

9488,4

Усього, зобов’язання і власний капітал

21 683,5

22 534,5

Корпорація «Мак Дональдс», як уже зазначалося, є транснаціональною, у її групу входять материнська і численні дочірні корпорації. Група «Мак Дональдс» публікує консолідований баланс. Фінансовий рік корпорації починається з 1 січня і закінчується 31 грудня.

На підставі табл. 3.1 виділимо основні блоки в активах:

поточні активи    — 8,1 %;

інші активи          — 15,2 %;

довгострокові активи        — 76,7 %.

Поточні активи корпорації «Мак Дональдс» на 31 грудня 2001 р. становили 1819,3 млн дол. і включали (у процентному виразі):

гроші і грошові еквіваленти            — 23 %;

дебіторська заборгованість            — 48,5 %;

запаси   — 5,8 %;

передоплата та інші статті               — 22,7 %.

Довгострокові активи, включаючи інші активи, в які входять інвестиції, аванси дочірнім корпораціям і гудвіл, за своєю сутністю є довгостроковими, їх частка становить близько 92 %, що є типовим для галузі ресторанних послуг. Для машинобудівної галузі показники за поточними активами можуть бути вищими, ніж за довгостроковими. Так, наприклад, у німецької компанії «Сіменс» у 2000 р. частка поточних активів становила 57,84 %, довгострокових — 42,16 %[2].

До довгострокових активів відносять невідчутні (нематеріальні) активи, такі наприклад, як гудвіл (Goodwill) — престиж фірми, її ділова репутація. Корпорація «Мак Дональдс» визначила «свій престиж» у 2001 р. на 1419,8 млн дол., що становило 41,4 % вартості інших активів.

Інші активи корпорації на 31 грудня 2001 р. становили 3425,7 млн дол., у тому числі:

інвестиції й аванси афілійованим компаніям            — 23 %;

гудвіл нетто         — 41,4 %;

інші статті             — 29,7 %.

Нерухоме майно й устаткування на 31 грудня 2001 р. становило 17 289,5 млн дол., у тому числі:

майно й устаткування за первісною вартістю           — 139,4 %;

амортизація         — (39,4 %);

майно й устаткування      — 100,0 %.

Вартість активів, відображена в балансі корпорації, є розрахунковою, оскільки вона заснована на історичних цінах. Це насамперед стосується землі, що належить корпорації, будинкам, термін давності їх придбання і будівництва може обчислюватися десятками, а то й сотнями років. Тому суми, показані в балансі, в багато разів менші сьогоднішньої вартості. Вартість нерухомого майна й устаткування показана в балансі за первісною вартістю, для обчислення залишкової вартості від неї віднімається сума нарахованої амортизації.

Що стосується поточних активів, то їх вартісна оцінка ближча до реальної, оскільки вони використовуються у виробничому процесі протягом року; за такий короткий термін ціни можуть змінюватися, але не такою мірою, як у випадках із землею або будинками.

Ринкова вартість активів цікавить фінансового аналітика більшою мірою, ніж балансова, адже в кінцевому підсумку саме вона становить інтерес для акціонерів.

Чистий працюючий капітал як різниця між сумою поточних активів і сумою поточних зобов’язань у корпорації «Мак Дональдс» є величиною від’ємною. Проте висновок про неліквідність корпорації був би неправильним. Зростання загальної суми чистого прибутку і на одну звичайну акцію є показниками платоспромож­ності. Аналізуючи показник чистого працюючого (оборотного) капіталу, потрібно брати до уваги грошові потоки корпорації.

Зобов’язання корпорації

Зобов’язання і власний капітал показані в правій частині балансу (або в нижній за вертикального розташування статей). Вони пов’язані з функцією фінансів щодо формування капіталу корпорації. На підставі табл. 3.1 виділимо три блоки (%):

короткострокові (поточні) зобов’язання    — 12,2 %;

довгострокові зобов’язання           — 45,7 %;

власний капітал  — 42,1 %.

У першому блоці відображені фінансові фонди, залучені в борг на термін до одного року; у другому — фонди, залучені на тривалі терміни; у третьому — капітал, оплачений за акціями, нерозподілений прибуток та інші статті, пов’язані з капіталом.

Короткострокові (поточні) зобов’язання на 31 грудня 2001 р. становили 2248,3 млн дол., у тому числі:

кредиторська заборгованість        

30,7 %;

 

облігації до оплати           

8,2 %;

 

нараховані податки          

8,9 %;

 

нараховані проценти       

7,6 %;

53,2 %;

інші нараховані суми       

36,7 %;

 

погашення довгострокового боргу             

7,9 %.

 

Нараховані, але не виплачені суми за податковими і кредитними зобов’язаннями, заробітною платою й іншим платежами становлять основну суму короткострокового боргу — 53,2 %, кредиторська заборгованість контрагентам, тобто за комерційним кредитом — 30,7 %. До поточних зобов’язань належать також нараховані, але не виплачені суми на погашення короткострокового і довгострокового боргу.

Довгострокові зобов’язання на 31 грудня 2001 р. становили суму 9184,8 млн дол. З великою умовністю до цієї суми ми додамо відстрочені податки 1112,2 млн дол. і, таким чином, усі довгострокові зобов’язання становитимуть 10 297,0 млн дол.

Довгострокові зобов’язання оформляються випуском облігацій, корпорація може також одержати кредит комерційних банків на термін понад один рік. Відстрочені податки також є зобов’язаннями корпорації, при цьому відстрочка може бути надана на термін до трьох років.

Окремо варто виділити опціони і форвардні контракти, які укладаються корпораціями на спеціальних біржах з метою страхування угод спот за звичайними акціями. Ці суми можна умовно віднести до поточних зобов’язань.

Власний капітал

Власний капітал являє собою різницю між сумою активів і сумою зобов’язань; звідси виводиться рівняння:

Власний капітал = Активи – Зобов’язання.

Економічний зміст цього рівняння полягає в тому, що в разі продажу частини активів корпорації для виплати боргів сума, що залишилася, належить акціонерам. Після задоволення вимог, які ставляться до корпорації всіма іншими сторонами, кошти, що залишаються, будуть розподілені серед власників звичайних акцій відповідно до їхніх часток у капіталі. Отже, власники звичайних акцій мають право залишкових вимог на активи (Residual claim).

Структура блоку «власний капітал» корпорації «Мак Дональдс» така (у %):

звичайні акції, номіналом 0,1 дол., затверджені до випус-
ку, — 3,5 млрд акцій (в обороті перебуває 1660,6 млн акцій)               — 0,17;

додатково оплачений капітал         — 16,77;

нерозподілений прибуток               — 196,12;

накопичені та інші прибутки (витрати)       — (19,16);

викуплені акції    — (93,9).

Через низьку номінальну вартість сума оплачених акцій дуже низька. Тому власний капітал корпорації фактично складається з додатково оплаченого капіталу, отриманого під час первинного продажу акцій за ціною, вищою номіналу, і нерозподіленого прибутку; частка оплачених звичайних акцій надзвичайно мала. Слід також звернути увагу на значну суму викуплених акцій. Викуп здійснюється за ринковою ціною, яка в багато разів вища номінальної.[1] Усі наступні таблиці та їх аналіз за: McDonald’s Corporation 2001. Annual Report.

[2] Siemens. Annual Report. — 2000. — P. 58.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+