Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3. Звіт про прибуток корпорації

3.3. Звіт про прибуток корпорації

Консолідований звіт про прибуток корпорації «Мак Дональдс» показує результати роботи за 2001 фінансовий рік. Як уже зазначалося, мета підприємництва полягає в зростанні капіталу, тобто в одержанні прибутку. Звіт про прибуток показує результат підприємницької діяльності, тобто прибуток або збиток.

У балансі показані розрахункові суми доходів на кінець поперед­нього і звітного року, у звіті про прибуток — рух грошових потоків за звітний період.

Звідси виводиться ряд послідовних рівнянь:

Виторг від реалізації – Операційні витрати =

= Операційний прибуток (прибуток до сплати процентів
і податків (ЕВІТ[1])) – Проценти сплачені =

= Прибуток до сплати податків – Податки з прибутку корпорації =

= Чистий прибуток – Дивіденди за привілейованими акціями =

= Чистий прибуток за звичайними акціями =

= Дивіденди за звичайними акціями + Нерозподілений прибуток.

Виторг від реалізації продукції у звіті показується на момент його обчислення. Товари і послуги поставляються в кредит, тому доходи на рахунки корпорації надходять у момент продажу, одержання грошей — інкасація платежів відбувається пізніше.

Перший рядок звіту про прибуток — обсяг продажу (табл. 3.2). Відмітною рисою корпорації «Мак Дональдс» є два види продажу: 1) продаж компаній, що ведуть ресторанний бізнес, і 2) продаж франшиз і афілійованих ресторанів. Франшиза (фр. — право, пільга) — продаж права на виробництво і реалізацію продукції корпорації «Мак Дональдс». Афілійована фірма (компанія) — звичайно одна з двох компаній, що є дочірньою третьої.


Таблиця 3.2

Консолідований звіт про прибуток
корпорації «Мак Дональдс», млн дол.

Показник

2000 р.

2001 р.

Обсяг продажу компаній ресторанного бізнесу

10 467,0

11 040,7

Обсяг продажу франшиз і афілійованих ресторанів

3776,0

3829,3

Разом

14 243,0

14 870,0

Операційні витрати

 

 

Компаній ресторанного бізнесу:

 

 

Витрати на харчові продукти й упаковування

3557,1

3802,1

Заробітна плата і жалування

2690,2

2901,2

Оренда й інші операційні витрати

2502,8

2750,4

Усього витрат

8750,1

9453,7

Франшизні ресторани — оренда

772,3

800,2

Загальні, адміністративні витрати, пов’язані
з продажем

1587,3

1661,7

Інші операційні (доходи) витрати

(196,4)

257,4

Усього, операційні витрати

10 913,3

12 173,0

Операційний прибуток

3329,7

2697,0

Проценти сплачені і неопераційні витрати

447,4

367,3

Прибуток до сплати податків

2882,3

2329,7

Податки з прибутку корпорації

905,0

693,1

Чистий прибуток

1977,3

1636,6

Чистий прибуток на одну звичайну акцію (дол.)

1,49

1,27

Чистий прибуток на одну звичайну акцію після зменшення («розводнення») (дол.)

1,46

1,25

Дивіденди на звичайну акцію (дол.)

0,22

0,23

Середньозважена кількість акцій в обігу

1323,2

1289,7

Середньозважена кількість акцій в обігу після зменшення («розводнення»)

1356,5

1309,3

В операційні витрати входять статті: харчові продукти й упаковування, заробітна плата і жалування, оренда приміщень, загальні адміністративні витрати, пов’язані з продажем.

Підсумковим рядком звіту про прибуток є чистий прибуток акціонерів, власників звичайних акцій, що залишається після виплати дивідендів на привілейовані акції. Корпорація «Мак Дональдс» емітує звичайні акції. У статуті корпорації «Мак Дональдс» визначено випуск привілейованих акцій у кількості 165,0 млн акцій, без номіналу, проте жодної акції не було випущено. Тому основна частина чистого прибутку під час його розподілу потрап­ляє до власників звичайних акцій.

Підсумковий рядок звіту називають «Bottom Line» — кінцевою, фундаментальною лінією, якою цікавляться акціонери корпорації. Звідси запитання: «Що в кінці?» (англійський варіант «Що на дні?»).

Чистий прибуток власників звичайних акцій рішенням вищого органу управління — загальних зборів акціонерів — розподіляється на дві частини: дивіденди і нерозподілений прибуток. У звіті про прибуток корпорації «Мак Дональдс» пока­зано, що середньорічна кількість звичайних акцій, які обертаються, становила 1289,7 млн і 1309,3 млн після «розводнення». Тому чистий прибуток на одну звичайну акцію становив відповідно 1,27 і 1,25 дол. На кожну акцію в 2001 р. виплачені дивіденди в розмірі 0,23 дол. Дивіденд на акцію перевищував її номінал у 2,3 раза, а ринкова ціна становила 26,47 дол. Фінансове управління досягло своєї мети — максимізації ринкової вартості акцій.[1] EBIT — Etnings before interest and taxas.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+