Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.4. Звіт про рух грошових потоків корпорації

3.4. Звіт про рух грошових потоків корпорації

Звіт про рух грошових потоків показує зміни, що відбулись у фінансовій позиції корпорації. З цією метою зіставляються джерела і використання коштів протягом року. Звіт про рух грошових потоків корпорації складається з трьох блоків (табл. 3.3); кожний з них відбиває специфічні грошові потоки:

операційні (поточні);

інвестиційні;

фінансові.

Таблиця 3.3

Консолідований звіт про рух грошових
потоків корпорації (звіт про зміну фінансової
позиції корпорації) «Мак Дональдс», млн дол.

Поточні грошові потоки

2000 р.

2001 р.

Чистий прибуток

1977,3

1636,6

Доходи, отримані від поточних операцій:

 

 

Амортизація

1010,7

1086,3

Відстрочений податок із прибутку

60,5

(87,6)

Зміни за статтями працюючого (оборотного) капіталу:

 

 

дебіторська заборгованість

(67,2)

(104,7)

запаси, попередня оплата та інші статті

(29,6)

(62,9)

кредиторська заборгованість

89,7

10,2

податки та інші зобов’язання

45,8

160,0

Інші потоки

(244,1)

50,4

Усього, грошові потоки за операціями (нетто)

2751,5

2688,3

Інвестиційні грошові потоки

 

 

Нерухоме майно й устаткування

(1945,1)

(1906,2)

Купівля ресторанів

(425,5)

(331,6)

Продаж нерухомого майна і ресторанів

302,8

375,9

Інші потоки

(144,8)

(206,3)

Інвестиційні грошові потоки (нетто)

(2212,6)

(2068,2)

Фінансові грошові потоки

 

 

Нетто короткострокові позички (погашення)

59,1

(248,0)

Емісія довгострокових зобов’язань

2381,3

1694,7

Погашення довгострокових зобов’язань

(761,9)

(919,4)

Викуп акцій

(2023,4)

(1068,1)

Дивіденди за звичайними акціями

(280,7)

(287,7)

Інші

88,9

204,8

Усього, фінансові грошові потоки (нетто)

(536,7)

(623,7)

Грошові потоки зростання (зниження)

2,2

(3,6)

Гроші і грошові еквіваленти на початок року

419,5

421,7

Гроші і грошові еквіваленти на кінець року

421,7

418,1

Операційні грошові потоки

Менеджери корпорації «Мак Дональдс» використовують непрямий метод упорядкування звіту про операційні витрати. Вихідною точкою є потоки чистого прибутку, до яких додаються прибутки, отримані від поточних операцій. Структура операційних грошових потоків за 2001 р. має такий вигляд (%):

Чистий прибуток               — 60,8

Доходи, отримані від поточних операцій:  

Амортизація       — 40,4

Відстрочений податок із прибутку               — (3,2)

Зміни за статтями працюючого (оборотного) капіталу:       

дебіторська заборгованість            — (3,9)

запаси, попередня оплата й ін.       — (2,4)

кредиторська заборгованість         — 0,4

податки та інші зобов’язання         — 6,0

інші потоки          — 1,9

Грошові потоки за операціями (нетто)       — 100

Основним прибутком від операційної діяльності є чистий прибуток. Амортизація є «негрошовим» потоком, про що ми вище говорили, але вона включається в доходи, отримані від поточних операцій. Збільшення сум у поточних активах майже перекривається збільшенням сум поточних зобов’язань.

Інвестиційні грошові потоки

Інвестиційні грошові потоки показують використання фондів корпорації для розширення (або відновлення) виробництва. Структура інвестиційних грошових потоків характеризується такими даними (%):

Інвестиції в будинки, споруди, устаткування

92,1

Купівля ресторанів

16,0

Продаж ресторанів

(18,1)

Інші інвестиції

10,0

 

100

Основна сума інвестується в спорудження нових виробничих і невиробничих будинків і купівлю устаткування. Крім того, корпорація купує ресторани, а також їх продає. У 2001 р. сума продажу була вищою суми купівлі, на відміну від попереднього періоду.

Фінансові грошові потоки

Фінансові грошові потоки показують рух фінансових фондів корпорації, пов’язаних з їх припливом і витрачанням, тобто з їх погашенням або викупом, а також з виплатою дивідендів.

Структура фінансових потоків характеризується такими даними (табл. 3.4):

 

Таблиця 3.4

СТРУКТУРА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

Статті джерел і використання

Джерела фондів

Використання
фондів

млн дол.

%

млн дол.

%

Чиста сума короткострокових позичок (погашення)

 

 

(248,0)

(9,8)

Емісія довгострокових зобов’язань

1694,7

89,2

 

 

Погашення довгострокових зобов’язань

 

 

(919,4)

(36,4)

Викуп акцій

 

 

(1068,1)

(42,3)

Дивіденди за звичайними акціями

 

 

(287,7)

(11,5)

Інші

204,8

10,8

 

 

 

1899,5

100

(2523,2)

(100)

Як видно з таблиці, джерела коштів у звітному році становили меншу суму, ніж їх використання: 2523,2 – 1899,5 = 623,7. У дже­релах основна частка припадає на емісію боргових інструментів, у використанні — на погашення боргу, виплату дивідендів і викуп акцій.

Баланс грошових потоків складається так:

Потоки, створені завдяки операційній діяльності корпорації, дають змогу фінансувати її інвестиційну і фінансову діяльність із незначним дефіцитом у 3,6 млн дол.:

2688,3 млн – 2068,2 млн – 623,7 млн = 3,6 млн.

Дефіцит покривається за рахунок статті балансу «гроші і грошові еквіваленти», що на початок 2001 р. становила 421,7 млн дол.; вона зменшується на 3,6 млн дол. і на кінець 2001 р. дорівнює 418,1 млн дол. У попередньому 2000 р. сальдо грошових потоків було позитивним — 2,2 млн дол., надлишок дав можливість збільшити статтю «гроші і грошові еквіваленти» до 421,7 млн дол. на кінець 2000 р.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+