Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Обмеження в здійсненні бізнесу

Підприємці-бізнесмени мають право без обмеження приймати рі­шення і самостійно займатися будь-якою діяльністю, яка не супере­чить чинному законодавству. Разом з тим законодавчими актами пе­редбачено обмеження у підприємницькому бізнесі, зокрема, діяль­ність з виготовлення та реалізації наркотичних засобів і зброї та боє­припасів до неї, вибухових речовин може здійснюватися тільки дер­жавними підприємствами, а проведення ломбардних операцій - пов­ним товариством. Тільки з дозволу (ліцензії) Кабінету Міністрів Укра­їни можуть здійснюватися: пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин; виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холод­ної зброї; виготовлення та реалізація медикаментів і хімічних речовин; виготовлення пива та алкогольних напоїв, внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і багажу повітряним, річковим, морським, за­лізничним та автомобільним транспортом; фрахтування морського торговельного флоту; виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків поштової оплати; посередницька діяльність з приватизаційни­ми паперами; надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності; монтаж, ремонт та профілактичне обслуговуван­ня охоронної сигналізації; видобування дорогоцінних металів та доро­гоцінного каміння, збір, переробка твердих і рідкісних відходів вироб­ництв, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, вико­нання авіаційно-хімічних робіт та агрофотозйомок; проектування, бу­дівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також на­дання послуг на обслуговування їх; аудиторська та страхова діяль­ність, виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів і пре­паратів та інші види діяльності, зазначені у доповненні до Закону Ук­раїни „Про підприємництво". Без спеціального дозволу не може здій­снюватися медична, ветеринарна та юридична практика; потребує дозволу організація азартних ігор та інших ігорних закладів.

Здійснення обмежень у бізнесі не є прямою забороною. Ця акція передбачає відповідальність за справу, яку хоче організувати підпри­ємець, і якщо у нього для цього є засоби виробництва, гроші та умо­ви, що відповідають вимогам виробництва, то такий дозвіл він може отримати протягом ЗО днів з дня подання заяви. Відмова, як правило, дається у письмовому вигляді і в той самий строк. Спірні питання з приводу відмови у видачі ліцензії розглядаються арбітражним судом.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+