Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3. Підприємство як організаційна структура бізнесу

Підприємницький бізнес є не що інше як організація власного під­приємства (фірми) і, залежно від виду діяльності, воно може бути про­мисловим підприємством, адвокатською конторою, консалтинговою фірмою, фермерським господарством, банком, видавництвом, торго­вельною точкою, акціонерним товариством, товариством з обмеже­ною відповідальністю тощо.

Відповідно до форм власності, встановлених Законом України „Про власність", і організаційної структури розрізняють підприємства:

індивідуальне - на особистій власності фізичної особи та виключно його праці;

сімейне - на власності та праці громадян - членів однієї сім'ї, що проживають разом і ведуть спільно своє господарство;

приватне - на власності окремого громадянина, з правом найму робочої сили;

колективне - на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, суспільної та релігійної організації;

державне комунальне - на власності адміністративно-територі­альних одиниць;

державне - на загальнодержавній (республіканській) власності;

спільне - на базі об'єднання майна різних власників (мішана фор­ма власності);

орендне - на орендних відносинах, що передбачають передачу в оренду і повне господарське володіння колективу засобів вироб­ництва та іншого майна, що залишається власністю орендодавця.

Підприємницькі структури розподіляють за такими ознаками:

економічним призначенням - на виробництво засобів виробництва; предметів споживання; продукції воєнно-промислового комплексу (ВПК); виробництво ідей та послуг, духовне виробництво;

масштабами виробництва - індивідуальні, серійні, масові;

рівнем спеціалізації- спеціалізовані, універсальні, мішані;

кількістю персоналу - малі, середні, великі;

галузями виробництва - промислові, будівельні, сільські, громад ського харчування, торгівлі, побутового обслуговування та ін.;

сферами виробництва - виробничі, невиробничі;

новими формами господарювання - фірми, контори, бюро, агент­ства, біржі, групи, фонди, кооперативи, товариства, банки, шопи тощо (табл. 2).

Підприємство - основна ланка бізнесу, тому що саме на підпри­ємстві відбувається процес виробництва матеріальних благ та по­слуг, і воно виступає як самостійний господарський осередок, як організаційна структура підприємницького бізнесу.

Набувши господарської самостійності та вивільнившись від відом­чої опіки, багато підприємств, включившись у підприємницьку діяль­ність, почали змінювати свій статус та форми функціонування. Так почали формуватись нові структури підприємницького бізнесу. Ряд підприємств перетворились у фірми, компанії, товариства, акціонерні товариства і залишаються основною ланкою бізнесу. Закон України „Про підприємства в Україні" створює однакові правові умови для діяльності підприємств незалежно від форм власності та організацій­ної форми підприємства

Як особлива форма підприємницької діяльності розглядаються об'єднання підприємств. До них відносять:

асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної коор­динації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу та комерційну діяльність будь-кого з її учасників;

корпорації - договірні об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів з делегуванням окре­мих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;

концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості, тран­спорту, банків, торгівлі, наукових організацій на основі повної фінан­сової залежності від одного або групи підприємців;

консорціуми - тимчасові, статутні об'єднання промислового та банківського капіталу для досягнення загальної мети;

 

Таблиця 2. Динаміка розвитку Наяршмницького бізнесу в Україні

Показник

1991

1992

1993

1994

Товарні біржі, одиниць

66

87

73

91

пропозиції для продажу, млрдкрб.

74,7

3125,5

10880

223646

укладено угод, млрд крб.

2,8

38,4

1254

4800

Фондові біржі, одиниць

1

1

1

2

Комерційні банки, одиниць

-

136

210

228

Державні фонди підтримки

 

 

 

 

підприємництва, одиниць

-

2

28

31

Регіональні фонди підтримки

 

 

 

 

підприємництва, одиниць

17

20

14

20

Малі підприємства, тис. одиниць

19,6

50,5

75

80

обсяг виробництва, млрд крб.

11,86

390,6

16202

128900

кількість працюючих, тис. чол.

310,9

655,5

1120

1200

Кооперативи, тис. одиниць

27,5

17,3

9,8

6,0

обсяг робіт (послуг), млрд крб.

10

82,5

1946

10545

кількість працюючих, тис. чол.

498,7

230,3

200

150

Спільні підприємства, одиниць

267

812

2530

3000

обсяг виробництва, млрд крб.

1,73

66,9

зозро

177000

кількість працюючих, тис. чол.

21,9

44,6

85

100

Селянські (фермерські)

 

 

 

 

господарства, тис. одиниць

-

17.5

26

37

володіють тис. га землі

-

349,8

553

800

виробництво валової продукції

 

 

 

 

(у цінах відповідних років),

 

 

 

 

млрд крб.

-

-

11919,1

82096,6

Передано у приватну власність

 

 

 

 

сільгоспугідь - всього, тис. га

-

-

3547

3630

у тому числі:

 

 

 

 

особисті підсобні господарства

 

 

 

 

громадян

2600

2899

3191

3221

садівництво, дачне й гаражне

 

 

 

 

будівництво

127

150

207

227

Акціонерні підприємства і това-

 

 

 

 

риства створені в процесі корпо-

 

 

 

 

ратизації, одиниць

-

50

90

2300

Орендні підприємстваорганізації) (

 

 

 

 

у промисловості, одиниць

754

1431

2000

1800

обсяг виробництва, млрд крб.

3,53

879,8

34200

257000

у будівництві, одиниць

508

666

750

750

обсяг виробництва, млрд крб.

4,6

120,1

4800

35500

у роздрібній торгівлі та гро-

 

 

 

 

мадському харчуванні, одиниць

3974

11100

13400

12800

обсяг товарообороту, млрд крб.

25

194,7

11500

1 15000

у побутовому обслуговуванні,

 

 

 

 

одиниць

420

3292

1200

1150

обсяг послуг населенню,

 

 

 

 

млрд крб.

0,68

11

280

2000

 

виробничі об'єднаная - єдиний виробничо-господарський комп­лекс, до складу якого входять підприємства, конструкторські бюро, технологічні організації та іи;

науково-виробничі об'єднання (НВО) - об'єднання різних господар­ських одиниць, але основною є сильна, науково-дослідна, проектно-конструкторська або технологічна організація. НВО покликане забез­печити органічну єдність елементів циклу „наука - створення експе­риментального зразка - впровадження у виробництво"

об'єднання - за галузевими, територіальними та іншими принци­пами. Усі об'єднання є юридичними особами, мають самостійний ба­ланс, розрахункові рахунки, печатку зі своєю назвою та інші рекві­зити.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+