Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.28. Інформаційно-пошукова система InfoRes

INFORES-XL5 (Information Retrieval System-Extended-Landuage) представляє собою інформаційно-пошукову систе­му, орієнтовану на обробку повнотекстових і реферативних документів. Архітектура InfoReS-XL дозволяє проводити швидкий інтерактивний пошук інформації в базах даних ве­ликих обсягів.

Як і більшість подібних систем, InfoReS-XL має засоби для:

-   створення і ведення документальних баз даних;

-   підготовки запитів і пошуку в базах даних;

-   забезпечення аутентификации й авторизації користу­
вачів на рівні баз даних і їхніх полів;

-   одержання результатів у форматі, що задається корис­
тувачем.

InfoReS-XL дозволяє накопичувати великі обсяги інфор­мації і здійснювати швидкий доступ до документальних да­них найрізноманітніших форматів, структур і призначень.

 Особливості формування запитів у режимі пошуку системи InfoReS-XL

Запити системи пошуку складаються з операндів (пошу­кових термінів чи їх правих усікань) і операторів. Запит вво­диться в область введення тексту і передається пошуковій си­стемі натисканням кнопки «Найти». Пошук ведеться в базі даних, обраній користувачем (де користувач шукає).

У якості операндів можуть використовуватися пошукові терміни природної мови чи їх праві усікання, довжина яких перевищує 2 літери. Система не чутлива до регістрів букв.

Використовується такий набір операторів, розташованих відповідно до встановлених пріоритетів:

NOT (AND NOT) — логічне НІ, що розуміється як НЕМАЄ;

AND — логічне І;

OR — логічне ЧИ;

ADJUST — оператор контекстної близькості.

Оператор контекстної близькості відбирає пари пошуко­вих термінів, що у тексті документа розташовуються один від одного не більше ніж на два слова, причому враховується порядок проходження термінів. При вживанні операторів допускається використання синонімічних рядів:

NOT: «!», «%, «NOT»,«HE»;

AND: «&», «  » (пробіл), « + », «AND», «I»;

OR: « », «,», «;», «OR», «ЧИ»;

ADJUST:«-»,« ADJ », « NEAR », « БІЛЯ ».

Запит може бути багаторівневим. Різні рівні або визнача­ються пріоритетами операторів, що до нього входять, або фіксуються за допомогою круглих дужок.

Приклад запиту (російською мовою) (кофе или какао) ! (молот OR зерн) -Нраствор

Такому запиту задовольняють документи, у яких при­сутній термін «растворимый(-ое і т. д.)», а також або термін «кофе», або термін «какао», або обоє разом, але при цьому і терміни «молотый (-ое і т. д.)» і «зерна(-ах і т. д.)».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+