Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.3. Основні методологічні питання групування. Інтервал групування

До основних методологічних питань групування належать:

вибір групувальної ознаки;

визначення числа груп;

встановлення інтервалів групування.

Визначення групувальної ознаки (або ознак) здійснюється з врахуванням суті та законів розвитку явищ та процесів, що досліджуються. Головна вимога до групувальної ознаки – її суттєвість, тобто вагомість з точки зору мети дослідження. Особливі складності при виборі групувальних ознак виникають при топологічних групуваннях, які передбачають якісні відмінності між групами.

Визначення числа груп у багатьох випадках залежить від особливостей групувальної ознаки. В тому випадку, коли групування здійснюється за атрибутивною ознакою, число груп відповідає числу варіантів цієї ознаки (наприклад, групування населення за рівнем освіти нараховує 7 груп). Якщо групувальна ознака є альтернативною, то завжди утворюється тільки дві групи.

В тому випадку, коли групувальна ознака є кількісною дискретною з обмеженою кількістю варіантів, число груп співпадає з числом варіантів цієї ознаки. У разі групування за інтервальною ознакою кількість груп визначається шляхом логічного аналізу або шляхом випробувань. При цьому виникає потреба утворення інтервалів групування.

Інтервал групування – це проміжок між двома значеннями групувальної ознаки, в межах яких всі одиниці сукупності відносяться до даної групи. Відповідно менше та більше число мають назву нижньої та верхньої межі інтервалу групування,  а різниця між ними називається величиною інтервалу.

Інтервал групування називають закритим, якщо у ньому є нижня і верхня межа. В тому випадку, коли одне число відсутнє, інтервал є відкритим зверху або знизу. Наприклад, групування робітників за рівнем середньомісячної заробітної плати (у грн.): до 450, 450-500, 500-600, понад 600.

Інтервали називаються рівними, якщо їх величина у всіх групах однакова. У протилежному випадку утворюються нерівні інтервали, котрі в свою чергу бувають зростаючими або спадаючими.

Інтервали, утворені за однією ознакою, але різні за величиною у різних сукупностях, мають назву спеціалізованих. Наприклад, групування міських поселень та сільських населених пунктів за чисельністю жителів.

Якщо виконується групування з рівними інтервалами, величина інтервалу визначається за формулою:

,

де: Xmax та Xmin – відповідно найбільше та найменше значення групувальної ознаки;

         m – число груп.

Орієнтовно число груп можна визначити за формулою Стерджесса:

.

Наведену формулу доцільно застосовувати для багаточисельних сукупностей з нормальним розподілом одиниць за групувальною ознакою. В деяких випадках необхідно забезпечити приблизно рівну кількість одиниць у кожній групі, але тоді групування може не мати рівні інтервали.