Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3. Системи обробки даних, інформаційні системи та їх класифікація

Система обробки даних (СОД) - комплекс технічних та програмно-математичних засобів для вирішення класу проблем автоматизованим способом, тобто з допомогою засобів обчислювальної техніки.

Основні функції СОД полягають у зборі, видачі, накопиченні, збе­реженні та обробці великих об'ємів інформації. Збір інформації проводиться різного роду периферійними засобами, наприклад через канали зв'язку з допомою модемів, локальні та глобальні комп'ютерні мережі, різного роду датчиків, що встроєні в технологічних виробничих лініях, а також з допомогою клавіатури та монітора. Накопичення та збереження інформації, забезпечується засобами збереження на жорстких магнітних, компакт лазерних і оптичних дисках. Обробка інформації виконується з допомогою центрального процесора та програмного забезпечення, що фактично керує роботою процесора для вирішення заданої проблеми.

Таким чином комплекс засобів збору та видачі інформації виконує зв язок між; СОД і навколишнім середовищем, що може бути для користувача  представлене різними предметними галузями.

 Інформаційна система (1С) - система обробки даних в будь-якій предметній галузі із засобами накопичення, збереження, оновлення,  пошуку та видачі інформації.

Загальноприйнятої класифікації інформаційних систем у даний час не існує, тому їх можна класифікувати за різними ознаками:

 в залежності від засобів вирішення інформаційної проблеми на:

Р ручні, в яких інформаційна проблема вирішується ручним способом. Наприклад бібліотечна система, складається з каталогу, що містить впорядковану певним чином коротку інформацію про літературу та її місце збереження і власне сховище, де література знаходиться на вказаних в каталозі місцях, але пошук літератури її доставка виконується вручну;

>   механізовані - інформаційна проблема виконується механічними
пристроями. Наприклад всі перші лічильні машини від машини Шиккарда до
арифмометра, машина Жаккарда;

Р автоматизовані, в яких інформаційна проблема виконується за участю системи та людини. Наприклад інформаційні системи фінансові, банківські, економічні, медичні де система виконує багато рутинних проблем, але рішення приймає людина;

>   автоматичні — де інформаційна проблема вирішується без участі
людини. Наприклад поширені у військовій справі, системах протиповітряної
оборони, системах управління балістичними ракетами тощо;

Ъ за виконуючими функціями:

^інформаційно-пошукові (довідкові) системи, що призначенні виключно для виконання пошуку інформації в базах даних та отримання довідок. Наприклад інформаційно-довідникова система руху залізничного транспорту;

*=> системи управління, які призначені для управління різними процесами, об'єктами, виробництвом тощо на різних рівнях ієрархії. Інформаційно- управляючі, або управлінські, системи (відомі у вітчизняній літературі під назвою "автоматизовані системи організаційного управління") являють собою організаційно-технічні системи, які забезпечують вироблення рішення на основі автоматизації інформаційних процесів у сфері управління.

Отже, ці системи призначені для автоматизованого розв'язування широкого кола завдань управління. До даної групи відносяться системи управління технологічними процесами, цехами, підприємствами, галузями, регіонами тощо. Найвище місце в ієрархії посідають державні системи управління, що призначені для вирішення найважливіших народногосподарських проблем країни. На базі використання обчис­лювальних комплексів та економіко-математичних методів вони прий­мають участь в складанні перспективного та поточного планування роз­витку країни, ведуть облік результатів та регулюють діяльність окремих ланцюгів народного господарства, розробляють державний бюджет та контролюють його виконання. Центральне місце в мережі державних 1С належить автоматизованій системі державної статистики (АСДС). Роль та місце АСДС в ієрархії управління визначається тим, що вона є основним джерелом статистичної інформації, конче потрібної для функціонування усіх державних та регіональних систем управління. АСДС взаємодіє також з державною інформаційною системою фінан­сових розрахунків (ІСФР) при Міністерстві фінансів України. ІСФР призначена для автоматизації фінансових розрахунків на базі сучасної обчислювальної техніки з формування проекту державного бюджету країни та контролю за його виконанням. При цьому вона використовує статистичну інформацію про випуск і реалізацію продукції, фонди споживання, запаси та витрати фінансових ресурсів тощо;

>=> системи моделювання (системи штучного інтелекту), що використо­вуються для моделювання різних природних, соціальних, економічних явищ, проектування машин, механізмів, засобів електрорадіотехніки тощо. Загалом це штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що імітуютьрозв 'язування людиною складних творчих завдань. Створенню інтелектуальних інфор­маційних систем сприяла розробка в теорії штучного інтелекту логіко-лінгвістичних моделей. Ці моделі дають змогу формалізувати конкретні змістовні знання про об'єкти управління та процеси, що відбуваються в них, тобто ввести в ЕОМ логіко-лінгвістичні моделі поряд з математичними. Логіко лінгвістичні моделі - це семантичні мережі, фрейми, продукувальні системи - іноді об'єднуються терміном «програмно-апаратпі засоби в системах штучного інтелекту». Прикладом такої системи може бути система проектування та розведення друкованого монтажу на платах електороних машин та робота маніпулятора, що виконує монтаж таких плат. До більш складних систем моделювання належать системи підтримки прийняття рішень (СППР) та інформаційні системи, що теж: побудовані на штучному інтелекті. СППР - це інтерактивна комп 'ютерна система, яка призначена для підтримки різних видів діяльності при прийнятті рішень із слабоструктурованих або неструктурованих проблем. Інтерес до СППР, як перспективної галузі використання обчислювальної техніки та інструмен­тарію підвищення ефективності праці в сфері управління економікою, постійно зростає. У багатьох країнах розробка та реалізація СППР перет­ворилася на галузь бізнесу, що швидко розвивається;

•=> навчаючі та екзаменуючі системи, що призначені для виконання навчальних заходів та прийняття іспитів засобами обчислювальної техніки. Наприклад, екзаменуючі системи правил дорожнього руху вДАІта поширені сьогодні системи дистанційного навчання у ВУЗах;

°> експертні системи, які дають змогу проводити ефективну комп 'ю-теризацію галузей, у яких знання можуть бути подані в експертній описовій формі, але використання математичних моделей практично неможливе;

*Ь за галуззю примінення:

Р медичні, що приміняються в медицині для визначення стану хворого, діагностики та прийняття рішень щодо лікування;

Р економічні, які приміняються для управління економічними об'єктами, економічного прогнозуванням тощо;

Рфінансові, що автоматизують діяльність банківських установ, страхових компаній, податкових органів та пенсійних фондів, державних фінансових служб та органів;

Р соціальні, які направлені для дослідження, моделювання та прогнозування соціальних процесів;

Рлінгвістичні, що забезпечують автоматизацію перекладу текстів зрізних іноземних мов і навпаки.

Інформаційна технологія (майстерність) - комплекс методів та способів, що забезпечує збереження, обробку, передачу та відображення інформації. Інформаційна технологія опирається на сучасні методи і способи збереження інформації, базується на безбумажній обробці інформації. Тому важлива роль відводиться методам і засобам створення баз даних і баз знань, мовам програмування високого рівня, непро-цедурним мовам маніпулювання даними, як SQL, спеціалізованим графічним та текстовим редакторам для представлення реальної кар­тини проблемної галузі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+