Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.4. Основи системного підходу щодо створення інформаційних систем

У сучасному суспільстві уявлення про користь і важливість сис­темного підходу до вирішення практичних проблем вийшли за рамки спеціальних наукових досліджень і стали звичними, загально прийнятими. Вже не тільки вчені, а й інженери, економісти, медики, організатори вироб­ництва, діячі культури, екологи керуються системним підходом у своїй діяльності. Стала загальновідомою істина, що саме він - запорука успіху при вирішенні найрізноманітніших проблем.

Успішний розвиток системних досліджень зобов'язаний тим можли­востям обробки інформації й математичним методам, які з'явилися разом з ЕОМ і дали одночасно не тільки інструмент, а й мову високого ступеня універсальності.

У теорії та практиці створення інформаційних систем виділяють три підходи: ^локальний, ^глобальний та ^системний.

0 Суть локального підходу полягає в тому, що інформаційна система створюється послідовним нарощуванням задач, що призводить до збільшення функціональних можливостей. Він передбачає необмежений розвиток інформаційних систем, а тому кожну із них неможливо пізнати в цілому. Крім того, проект на предмет його повноти взагалі не розглядається і фактично втрачається можливість науково обгрунтування вибору і оцінки напрямків розвитку інформаційної системи, комплексу технічних засобів та побудови її моделі. До позитивних сторін цього підходу можна віднести: відносно швидку віддачу, наочність задач, можливість розробки невеликими "замкненими" групами, простоту керування створенням систем. Недоліки: неможливість забезпечення раціональної організації комплексів задач, дублювання, постійна перебудова програм та організації задач, що призводить до дискредитації самої ідеї створення інформаційної системи.

* При глобальному підході створюється проект системи в повному
обсязі, а потім здійснюється її розробка та впровадження. Як правило,
цей підхід призводить до морального старіння проекту ще до його
впровадження, оскільки час його розробки може перевищувати період
оновлення технічних, програмних та інших засобів, використаних у ньому.

♦ Системний підхід до створення інформаційної системи - це
комплексне вивчення об'єкта автоматизації як одного цілого з пред­
ставленням частин його як цілеспрямованих систем і вивчення цих систем та взаємозв'язків між ними. При системному підході об'єкт розглядається як сукупність взаємопов'язаних елементів однієї складної динамічної системи, яка перебуває в стані постійних змін під впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, пов'язаних процесами перетворення вхідної інформації у вихідну внаслідок вирішення задач автоматизації.

Системний підхід заснований на принциах:

■=> кінцевої мети - абсолютний пріоритет кінцевої мети або цільового спрямування;

■=> єдності - розгляд системи як цілого, так і сукупності елементів;

■=> зв 'язності - розгляд будь-якої частини разом з її зв'язками з оточенням;

■=> модульності - при побудові виділяються модулі, що є складовими елементами системи, а система розглядається як сукупність модулів;

■=> ієрархії- вводиться ієрархія складових частин або елементів і їх ранжування;

■=> функціональності - сукупний розгляд структури і функцій з пріоритетом функцій над структурою;

■=> розвитку - врахування змін системи, її здатність до розвитку, розширення, заміни частин, нагромадження інформації;

■=> децентралізації - поєднання рішень, які приймаються, та керування централізацією і децентралізацією;

о невизначеність - врахування невизначеностей та випадковостей у системі.

Характерними ознаками системного підходу є:

>   одночасне охоплення проектуванням великої кількості задач;

>   максимальна типізація та стандартизація рішень;

>   багато аспектне уявлення про структуру інформаційної системи як
про систему ,що складається з кількох класів компонентів, та відносна

івтономна їх розробка;

> ключова роль баз даних;

>локальне впровадження та збільшення функціональних задач.

Задачею системного підходу до створення інформаційної системи є розробка всієї сукупності методологічних і соціально - наукових засобів обстеження (опис, аналіз, синтез, реалізація) систем різного типу.

У методологічному відношенні системний підхід базується на ідеях цілісності, цілеспрямованості, організованості об'єктів, що вивчаються, їх внутрішній активності та динамізмі. В розвитку системних розробок виділяють три напрямки: загальну теорію систем, математичну теорію системи і складних систем.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+