Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.6. Аналіз фінансової звітності корпорації

3.6. Аналіз фінансової звітності корпорації

Значення і зміст аналізу фінансової звітності

Професор Бернар Коллас із французького Університету Дофін (Париж) увів у словник економіста термін «фінансова діагностика» (від грец. diagnostikos — здатний розпізнавати). Медична діагностика вивчає принципи розвитку хвороб, прийоми і методи, за допомогою яких установлюється діагноз. Корпорація як економічна система так само, як і людина, може «хворіти» і потребує методів для визначення «захворювання». Коллас запропонував методологічний цикл фінансової діагностики.

Фінансова діагностика заснована на всебічному аналізі публіч­ної звітності корпорації, а також статистичних даних, небухгалтерської звітності — як внутрішньої, так і зовнішньої. Велике значення надається інформації про розвиток галузі економіки, до якої належить корпорація, про конкурентів, економічну кон’юн­ктуру в країні, на континенті, у світовій економіці. Ця інформація в руках кваліфікованих аналітиків, що мають досвід, інтуїцію, здатні критично мислити, створює можливість опрацювання даних з метою формулювання робочих гіпотез, на підставі яких приймаються управлінські рішення.

Методологічний цикл, зображений на рис. 3.2, являє собою замкнуте коло, усі стадії циклу повторюються, процес фінансової діагностики нескінченний. У кожній зі стадій визначається причина виникнення тієї або іншої ситуації, наприклад можливість неплатежів, здійснюється аналіз цієї ситуації, складаються прогнози і даються рекомендації для прийняття рішень. У процесі діагностики фінансові аналітики широко використовують методи порівняння з установленими еталонами. Ними можуть бути:

вимоги нормативних документів;

успіхи (або поразки) інших підприємств у даній галузі;

порівняння.

Рис. 3.2. Методологічний цикл фінансової діагностики [1]

Як відзначає Коллас, порівняння — це насамперед мистецтво, для якого необхідний свій метод. Він виділяє такі види порівнянь:

прогноз;

у часі;

між підприємствами;

порівняння з вимогами нормативних документів.

Фінансова діагностика в даний час набуває подальшого розвитку, чому сприяють досягнення як теорії інформації, так і практики її використання.

Методи аналізу фінансової звітності

У фінансовій практиці застосовуються такі методи аналізу фінансової звітності:

горизонтальний;

вертикальний;

метод коефіцієнтів;

системні методи.

Горизонтальний метод використовується з метою визначення тенденції економічного розвитку корпорації в цілому, а також її окремих показників. Дослідники ставлять перед собою різні цілі. Наприклад, фінансове управління корпорації вивчає тенденції розвитку економічних і фінансових показників з метою коригування фінансової та інвестиційної політики, фінансового планування. Фінансовий аналітик інвестиційного інституту вивчає тенденцію зростання зобов’язань корпорації й інші дані фінансової звітності, що становлять для нього інтерес.

Для прикладу наведемо горизонтальний аналіз руху капітальних витрат корпорації «Мак Дональдс» за п’ять років (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Капітальні витрати корпорації «Мак Дональдс» за 1997—2001 рр.

 

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Капітальні витрати, млн дол.

2111

1879

1868

1945

1906

У процентах до 1997 р.

100,00

89,00

88,49

92,14

90,28

У процентах до активів

11,57

9,50

8,90

8,97

8,46

Інформація про витрати на капітальні вкладення за короткий проміжок часу показує тенденцію зниження витрат, що підтверджується трьома показниками:

зниженням суми капітальних витрат;

зниженням витрат щодо базового періоду (1997 р.);

зниженням відносної частки в загальній сумі активів.

У кризові роки капітальні вкладення корпорації знизилися, що підтверджує горизонтальний аналіз (табл. 3.7). Проте слід зазначити, що корпорація «Мак Дональдс» у ці роки мала достатній «запас міцності».

У 1997—2001 рр. зростали обсяги збуту, хоча для глибшого аналізу необхідно вивчити рух цін на послуги корпорації і на ціни товарів і послуг, які вона купує. Більш помітним є зростання в роки, що розглядаються, такого важливого якісного показника, як зростання виплачуваних дивідендів: із 16 центів у 1997 р. до 23 центів у 2001 р. Це забезпечувало високий курс акцій корпорації на ринку капіталів, тобто в кінцевому підсумку зростання ринкової вартості активів.

 

Активи корпорації «Мак Дональдс»

Активи

1997 р.

1998 р.

млн дол.

%

млн дол.

%

Поточні

1142,3

63

1309,4

6,6

Інші активи (інвестиції в дочірні корпорації, гудвіл та ін.)

2137,8

11,7

2433,4

12,3

Довгострокові активи (нетто)

14 961,4

82,0

16041,6

81,1

Усього активи

18 242,0

100,0

19784,0

100,0

 

Для того щоб визначити, на скільки років вистачить «запасу міцності», необхідні додаткові і більш глибокі дослідження, але фінансові менеджери повинні думати про те, як і в якому напрямі змінювати інвестиційну політику і, відповідно, які рішення прий-
мати для зростання капітальних вкладень.

Вертикальний метод використовується з метою вивчення структурних змін. Для прикладу наведемо вертикальний аналіз активів корпорації «Мак Дональдс» за п’ять років.

Звітні дані, наведені в табл. 3.8, показують зміну в структурі активів за п’ять аналізованих років. Простежується чіткий тренд підвищення частки поточних активів і зниження довгострокових, що відбило тенденцію зниження капітальних витрат, яку ми виявили під час горизонтального аналізу. Це свідчить про те, що аналітик повинен підходити до вивчення певної проблеми з різних боків і застосовувати всі різноманітні методи аналізу.[1] Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: Пер. с фр. — М.: Финансы: ЮНИТИ, 1997. — С. 193.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+