Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. 3. Функціонування електронної пошти

Щоб обмінюватися кореспонденцією за допомогою елек­тронної пошти, необхідно мати спеціальну програму, так звану mailer (мейлер). Вона надає можливості для редагування текс­ту, введення адреси одержувача, посилки повідомлення і т. п.

Якщо немає повноцінного доступу до Інтернету, електрон­на пошта є дуже корисною для спілкування. Існує достатньо велика кількість програм, що підтримують роботу електрон­ної пошти. Основними програмами є: Microsoft Outlook Express, Microsoft Internet Mail, Netscape Messenger з пакету NetscapeCommunicator, Eudora, Pegassus Mail, TheBAT! і т. і. Між цими програмами існує деяка відмінність, різниця є і в інтерфейсі поштових пакетів. Проте, всі вони мають загальні функції. До них належать: підготовка тексту, читання і збере­ження кореспонденції, знищення кореспонденції, введення адреси, коментарі і пересилка інформації, функції імпорту для інших файлів. Для підготовки тексту листа, взагалі ка­жучи, можна користуватися будь-яким текстовим редакто­ром. Якщо лист невеликий, то достатньо і редактора елек­тронної пошти, коли ж лист великий, краще зробити його в іншому редакторі і імпортувати цей файл в поштову програ­му, що використовується.

Що ж таке сучасний пакет E-mail? Будь-яка програма E-mail володіє добре організованим інтерфейсом користу­вача, який не вимагає багато часу і сил для його освоєння. Сучасний пакет E-mail підтримує такі функції, як елек­тронні підписи, адресні книги, додатки, поштові скриньки для вхідних листів і тих, що виходять, фільтрацію/марш­рутизацію, універсальну поштову скриньку.

Для того, щоб вільно орієнтуватися в будь-якому про­грамному забезпеченні, призначеному для читання елек­тронної пошти, необхідно з'ясувати, як все це працює. На мал. 4.1 зображені основні програмні засоби, що беруть участь в доставці повідомлень від адресата до адресата. Роз­пишемо функції кожного окремо.

Мал. 4.1. Електронна пошта — учасники

П-К (Програма-Клієнт):

-    надає інтерфейс для роботи з поштовою системою;

-    компонує повідомлення, редагує і працює з адресами
(формує адресну книгу).

Завдання П-К отримати від користувача необхідну інфор­мацію для відправки повідомлення (текст повідомлення, тему, адресу одержувача, адресу одержувача копії), сформувати повідомлення і передати його (Програмі-Постачальнику) П-Д.

П-Д (Програма-Постачальник):

-    відповідає за безпосереднє спілкування з П-К;

-    грає роль «поштового відділення».

П-Д здійснює «вхід і вихід» в поштову систему. Завдання П-Д полягає в тому, щоб уміти прийняти повідомлення від П-К та/чи уміти відправити призначені для користувача повідомлення.

П-П (Програма-Пересильщик) відповідає за:

-    маршрутизацію пошти в мережі;

-    передачу повідомлень для вже безпосередньої доставки
користувачу відповідної П-Д.

П-П витягує необхідну інформацію із заголовка повідо­млення для того, щоб визначити одержувача (одержувачів) і потім направити повідомлення в потрібному напрямі або пе­редати його для доставки певній П-Д. Звичайно, функції двох останніх учасників виконують різні програми, але так відбувається не завжди. Часто, функції П-П і П-Д є скомбіно­вані або перетинаються.

«Конверт» повідомлення (Message Envelope) містить дея­ку службову інформацію1, додану П-П і П-Д під час транспор­тування повідомлення. Навряд чи більшості користувачів ця інформація буде корисна або цікава. Адміністратори мережі використовують цю інформацію при усуненні проблем, що виникають під час доставки повідомлень. Дана інформація, звичайно, ховається від користувача, але в сучасних програ-мах-клієнтах електронної пошти (ГІ-К) передбачена мож­ливість відображення цієї інформації.

Заголовок повідомлення (Message Header) міститься в по­лях 'From:' і 'То:' ('Від кого' і 'Кому') і створюється при підготовці повідомлення для відправки, спільно з такими по­лями як 'Subject:' і 'Date:' ('Тема' і 'Дата'). Ці поля є основ­ними. Агенти доставки і транспортування пошти частково заповнюють поля «конверта» на основі аналізу цих полів.

Тіло повідомлення (Message Body) представляє власне текст листа (суть), призначеного для відправки користува­чем. Поштові програми не звертають уваги на те, що усере­дині повідомлення.

Деякі поради щодо використання електронної пошти

— ніколи не потрібно довіряти електронній пошті ті лис­ти, які не хочете залишати сторонньому погляду, окрім тих, кому вони були адресовані, оскільки копії файлів часто зали­шаються на багато років;

-   не потрібно посилати неетичних повідомлень навіть
тоді, коли звертаєтеся до своїх друзів; адміністратори несуть
відповідальність за роботу мережі, тому вони можуть отри­
мати скарги від користувачів;

-    потрібно бути обережними з фразами, які можна тлума­
чити різним чином;

-    використовуйте великі і малі букви. Великі букви мож­
на використовувати для додання емоційності деяким словам
листа;

-    не   використовуйте   зайвих   символів,   наприклад,
розмітку жирного шрифту. Різні термінали реагують на ньо­
го по-різному;

 

-    не використовуйте довгих рядків, повідомлення відоб­
ражатиметься на будь-якому терміналі, якщо воно має не
більше 60 символів в рядку;

-    перед відправкою повідомлення ще раз уважно його
потрібно проглянути. В більшості випадків користувач сам
несе відповідальність за зміст свого листа.

Дійде до адресата чи ні відправлений лист, майже завжди залежить від того, чи правильно була вказана адреса. Хоча існують і інші причини повернення кореспонденції. Елек­тронна пошта може повертатися в таких випадках:

-    система не знайшла комп'ютер адресата відправленого
повідомлення;

-    за вказаною адресою немає відповідного адресата;

-    пошта може знайти комп'ютер, проте, все одно не може
доставити повідомлення. Це відбувається з таких, напри­
клад, причин:

 

-    можливо, в мережі є несправності;

-   віддалена система може бути недоступна че­
рез серйозні апаратні проблеми;

-   конфігурація віддаленої системи може бути
зруйнована, нерідко бувають випадки, коли
система забуває сповістити про це.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+