Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. Криві ринкового попиту

Ринковий попит формується як сумарний попит усіх споживачів. Залежно від споживацьких уподо-
бань і доходів їхнє бажання та можливості придбати товар при однакових цінах будуть відрізнятися. У табл 4.1 наведено умовні дані про індивідуальний попит трьох споживачів на товар X. Ринковий попит — це сума індивідуальних попитів, що відповідають певно му рівню цін. Інакше кажучи, це кількість товару,
яку всі споживачі готові придбати за тими чи іншими цінами.                                                                          

 

Як бачимо з табл.4.1, при ціні Р1 тільки споживачі З виявлятиме інтерес до придбання товару X, тому ринковий попит збігатиметься з індивідуальним по­ питом споживача 3. Якщо ціна знизиться до рівня Р2, то ринковий попит будуть формувати уже два спожи­ вача, а при ціні    — усі три.


Крива ринкового попиту показує загальний обсяг опиту всіх споживачів при будь-якій ціні (рис.4.1).

Вона виникає шляхом складання індивідуальних попитів. Оскільки криві індивідуальних попитів мають від'ємний нахил, то і крива ринкового попиту також матиме відповідний нахил.

Ринковий попит, з одного боку, залежить від тих Факторів, що впливають на індивідуальний попит, а з іншого — від самої кількості носіїв цього попиту, тобто від кількості споживачів (рис.4.2).

На величину попиту, тобто на пересування точки по незмінній кривій попиту, впливає виключно ціна товару- Всі інші фактори, від яких залежить кіль­кість товару, що споживачі готові придбати, належать до нецінових. їхня дія призводить до пересування са­мої кривої попиту на графіку вправо (збільшення по­питу) чи вліво (зменшення попиту).

До нецінових факторів ринкового попиту належать:

— зміна споживацьких переваг під впливом зміни потреб споживача, моди чи реклами;

— зміна цін на інші товари, зокрема товари-субститути чи товари-комплементи;

— кількість споживачів, які виходять на ринок цього товару;

— цінові очікування покупців;

— доходи споживачів.


Рис. 4.2. Фактори ринкового попиту

У реальному житті жоден з перелічених факторів не діє відокремлено, у чистому вигляді. Вони пере­плітаються, утворюючи складну та суперечливу сис­тему, але розуміння механізму дії кожного з них до­помагає зрозуміти реалії економічного життя.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+