Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2.10. Угода про текстиль і одяг

Угода про текстиль і одяг має на меті поширення режиму ГАТТ на сферу, в якій раніше широко застосовувалися двосторонні та ба­гатосторонні обмеження. За станом на 1 січня 1995 р. існувало дев'ять десятків угод між країнами-експортерами і країнами-імпор-терами у межах так званої багатотканинної домовленості (Multi-Fibre Arrangement— MFA). Наприкінці 1994 р. MFA було скасовано. На той час її учасниками були 39 держав, серед них — 8 держав-імпор-терів і 31 держава-експортер. Цією угодою заохочувалось укладення двосторонніх угод щодо обмеження експорту текстилю і одягу. За станом на кінець 1994 р. також існувало три десятки угод і односто­ронніх заходів поза рамками MFA.­

Угодою про текстиль і одяг встановлено, що до 1 січня 2005 р. об­меження на імпорт текстилю мають бути пофазово скасовані. У ви­няткових випадках у майбутньому застосування обмежень можливе лише на підставі Угоди про охоронні заходи. У такому разі обмежен­ня мають поширюватися на всі джерела імпорту, а не на окремі кра­їни, що мало місце при застосуванні механізму MFA.

В Угоді про текстиль і одяг виокремлено чотири фази поширен­ня правил ГАТТ на текстиль і одяг.

Протягом зазначеного 10-річного періоду могли застосовуватися перехідні охоронні заходи щодо товарів, не охоплених ГАТТ, якщо обсяги імпорту завдавали серйозної шкоди національній промисло­вості та між імпортом і матеріальною шкодою існував причинно-наслідковий зв'язок.

Такі обмеження могли накладатися лише після проведення кон­сультацій і досягнення угоди з країнами-експортерами про обсяги ім­порту. У разі відсутності такої угоди застосування обмежень можли­ве на основі рішення Органу з моніторингу текстилю (Textiles Monitoring Body — TMB). Для країн-імпортерів рішення ТМВ обов'язкові.­

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+