Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Договори у рамках Світової організації торгівлі

Основні міжнародно-правові акти у рамках Світової організації торгівлі такі:

1. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) (General Agreement on Tariffs & Trade — GA TТ). Стосується торгівлі товарами.­

2.  Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС) (General Agree
ment on Trade in Services — GA TS). Стосується торгівлі послугами.­

3.  Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності
(Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights —
TRIPS ). Це ланка, що пов'язує інтелектуальну власність з торгів­
лею.

Саме на цих трьох "опорах" зведена "будівля" Світової організа­ції торгівлі.

Результати Уругвайського раунду переговорів ГАТТ зафіксова­но у таких документах:

А. Маракеська угода про заснування Світової організації торгів­лі (Marrakesh Agreement Establishing theWorld Trade Organization).

Б. Багатосторонні угоди (Multilateral Agreements):

1. У сфері торгівлі товарами (trade in goods) — Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 р.

Пов'язані угоди (Associated Agreements):

•  Угода про застосування ст. VII ГАТТ 1994 р. (Угода про митну
оцінку), (Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994,
Customs Valuation);

•  Угода про довідвантажувальну інспекцію (ПСІ) (Agreement on
Preshipment Inspection — PSI);

•  Угода про технічні бар'єри в торгівлі (ТБТ) (Agreement on Techni­
cal Barriers to Trade — TBT);

•  Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів
(СПС) (Agreement on the Application of Sanitary & Phytosanitary Me­
asures — SPS);

•  Угода про процедури імпортного ліцензування (ІЛП) (Agreement
on Import Licensing Procedures — ILP);

•  Угода про охоронні заходи (АС) (Agreement on Safeguards — АС);

•  Угода про субсидії та врівноважені заходи (СКМ) (Agreement on
Subsidies & Countervailing Measures — SCM);

•  Угода про застосування ст. VI ГАТТ 1994 р. (Антидемпінгова —
АДП) (Agreement on Implementation of article VI ofGA TT1994, An­
ti-dumping — ADP);

•  Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТРІМС)
(Agreement on Trade-Related Investment Measures — TRIMS);

•  Угода про текстиль і одяг (АТК) (Agreement on Textiles & Clot­
hing— ATC);

•  Угода про сільське господарство (АА) (Agreement on Agriculture —
АА);

•  Угода про правила походження (АРО) (Agreement on Rules of Ori­
gin—АRO).

Домовленості і рішення:

•  Домовленість про положення ГАТТ 1994 р. про платіжні баланси
(Understanding of Balance-of-Payments Provisions ofGATT 1994);

•  Рішення про випадки, за яким митні адміністрації мають підста­
ви сумніватися у правдивості чи точності задекларованої вартос­
ті (Рішення про перенесення тягаря доведення) (Decision Regar
ding Cases Where Customs Administrations Have Reasons & Doubt the
Truth or Accuracy Of the Declared Value (Decision on Shifting the Bur
den of Proof)); ­ ­

•  Домовленість про тлумачення ст. XVII ГАТТ 1994 р. (Державні
торговельні підприємства) (Understanding on the Interpretation of
Article XVII GA TT1994 (State trading enterprises));

•  Домовленість про правила і процедури, що застосовуються для
врегулювання спорів (Understanding on Rules & Procedures Gover
ning the Settlement of Disputеs); ­

• Домовленість про тлумачення п. 1(6) ст. II ГАТТ 1994 р.
(Прив'язуваність тарифних поступок) (Understanding on the Inter­
pretation of the Article II: 1(6) ofGA TT 1994 (Binding of tariff conces­
sions).);

• Рішення про торгівлю і довкілля (Decision on Trade & Environment).

2. Торгівля послугами.

Генеральна угода з торгівлі послугами (ГATС).

3. Права інтелектуальної власності (Intellectual Property Rights —
TRIPs).

В. Кількасторонні торговельні угоди (Plurilateral trade agree­ments):

•  Угода про торгівлю цивільними літаками (Agreement on Trade in
Civil Aircraft);

•  Угода про державні замовлення (Agreement on Government Procu­
rement);

•  Міжнародна молочна угода (International Dairy Agreement);

•     Міжнародна угода з м'яса (International Bovine Meat Agreement).
Основною метою Генеральної угоди з тарифів і торгівлі є ство­
рення у світі ліберальної і відкритої торговельної системи, яка дає

змогу підприємствам країн-членів здійснювати торговельну діяль­ність на засадах добросовісної конкуренції. Існують такі основні правила, визначені Г А ТТ:

•  захист національної промисловості лише за допомогою тарифів,
країнам-членам забороняється запроваджувати кількісні обме­
ження. Є дуже обмежена кількість винятків з цього правила;

•  прив'язування тарифів. Кожна країна має свій графік зниження
тарифів, знижені тарифи забороняється підвищувати;

•  режим нації найбільшого сприяння, який означає, що тарифи зас­
тосовуються на недискримінаційній основі до всіх країн. Винятки
з цього правила стосуються країн-членів регіональних економіч­
них угруповань і країн, що розвиваються. Для таких країн мо­
жуть застосовуватися преференційні тарифи, і це не вважається
порушенням правила;

•  принцип національного режиму (national treatment), що забороняє
дискримінацію імпортованих товарів щодо еквівалентних това­
рів, виготовлених національними економіками.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

4.2. Договори у рамках Світової організації торгівлі