Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4. Нецінова еластичність попиту

Загальний підхід до вимірювання еластичності по-попиту зберігається і тоді, коли йдеться про вплив на нього інших, нецінових факторів. Серед них особливе місце належить доходам та цінам на інші товари.

Еластичність  попиту  за доходами  можна ви значити   як   співвідношення   між   відносною   зміною

попиту та відносною зміною доходу споживача (/). На рис.   4.5  показано  збільшення  попиту  (зсув  кривої
вправо) на   що спричинене збільшення доходу на  Тоді еластичність попиту за до, ходами
(4.3)

Еластичність попиту за доходами може набувати найрізноманітніших значень:       — для нормаль, них товарів;             — для предметів розкоші; для неякісних                                                 товарів.Якщо еластичність попиту за доходами дорівнює нулю, то це означає, що споживання даного товару
взагалі не залежить від рівня доходу споживача. Про такі товари йшлося у попередній темі.

Ціни на інші товари  також впливають на попит, і міру цього впливу демонструє відповідний кое­
фіцієнт еластичності, який називається перехресною еластичністю попиту. Перехресна еластичність по­
питу показує відсоткову зміну в кількості придбаних товарів X у відповідь на одновідсоткову зміну ціни
будь-якого товару У.


Якщо еластичність має позитивне значення, то із зростанням ціни на товар У підвищується попит на Тавар Х. Такий зв'язок характерний для товарів-субститутів. Чим краще субститут здатний замінити певний товар, тим тіснішим буде зв'язок між цінами на нього та попитом на досліджуваний товар, а отже, більшим значення еластичності. Скажімо, взаємоза-мінюваність двох сортів житнього хліба досить висо-ка, тому навіть незначне підвищення цін на один з них спричинить різке збільшення попиту на інший.   Для комплементарних благ властиве від'ємне зна­чення еластичності попиту. Чим більшою мірою на­явність одного блага визначає сенс придбання іншого, тим більшим за модулем буде значення еластичності (зв'язок між цінами на заправлення газових балонів та попитом на дорожні газові плити, цінами на плів­ку та попитом на фотоапарати тощо).

Еластичність матиме нульове значення для това­рів, які взагалі ніяк не пов'язані між собою.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+