Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. 1. Безперервна освіта

Розповсюдження персональних комп'ютерів і бурхливий розвиток глобальних комп'ютерних комунікацій висуває нові вимоги до інтенсивності оновлення знань і умінь фахівців, а отже, і до освіти в цілому.

Термін «освіта протягом усього життя» виник в 1960-і ро­ки і став використовуватися на міжнародних семінарах та­ких міжурядових організацій, як ЮНЕСКО і Рада Європи. Разом з цим терміном широко застосовуються і інші терміни, такі як «безперервна освіта», «продовжена освіта», «реку­рентна освіта», «освіта дорослих», «освіта протягом всього життя», «самокероване навчання». Не зупиняючись на роз­критті їх суті, відзначимо, що останнім часом в українській мові частіше за інші застосовується термін «безперервна освіта». Надалі в своєму викладі будемо використовувати са­ме цей термін.

Безперервна освіта — комплекс державних, приватних і суспільних освітніх установ, що забезпечують організаційну і змістовну єдність і подальший взаємозв'язок всіх ланок освіти, задовольняючи прагнення людини до самоосвіти і розвитку протягом всього життя.

Слід зауважити, що в інформаційному суспільстві фор­мується комплекс факторів, які обумовлюють необхідність постійного оновлення отриманої освіти, стає можливим ви­користовувати якісно нові технології оновлення знань. І тут особливо важлива роль нових технологій: з одного боку, як

каталізатору, що забезпечує стрімке зростання «густини» міжособових і міжгрупових комунікацій, а з іншого — ство­рюючих можливість зміни напрямів потоку цих ко­мунікацій, здатних тим самим реально трансформувати соціальну структуру суспільства. Саме ця ідея лежить в ос­нові побудови системи безперервної, професійної освіти, що охоплює все активне життя людини. При цьому різноманіття і безперервність розглядається не тільки як перспективна тенденція, але і як умова досягнення нової якості освіти.

Зміни в системі освіти вимагають навиків безперервного навчання, пізнавальної діяльності, колективних форм на­вчання і передачі знань.

Безперервне навчання — навчання, яке має місце в пере­бігу всього життя індивідуума, і яке обумовлене інтенсивним оновленням знань і умінь, необхідних для успішної і ефек­тивної професійної діяльності і, відповідно, швидкою зміною соціальних і економічних умов, що висувають нові вимоги до рівня професійної підготовки фахівців.

Відзначимо, що країни Європейського Союзу1 прийняли серйозні документи, що стосуються питань безперервної освіти.

Найважливішими з них є:

>• резолюція Європейського Союзу з питання про безпе-,;.;     рервну професійну освіту від 5 липня 1989 року; -,   > Європейська стратегія зайнятості, прийнята в листо­паді 1997 року у Люксембурзі;

> висновки саміту Європейського Союзу з питання «про освіту протягом всього життя», що відбувся в Лісабоні в березні 2000 року.

Найзначнішим документом, що визначає стратегію Євро­пейського Союзу в області безперервного освіті, є Меморан­дум про безперервну освіту Комісії Європейського Союзу від ЗО жовтня 2000 року, в якому було визначено шість ключо­вих напрямів розвитку безперервної освіти.


1. Нові базові знання і навички для всіх.

Мета — гарантувати загальний безперервний доступ до освіти з метою отримання і вдосконалення умінь і навичків, необхідних для «життя» в інформаційному суспільстві.

2. Збільшення інвестицій в розвиток людських ресурсів.

Мета — значно збільшити інвестиції в розвиток людських ресурсів, щоб підняти пріоритет найважливішого надбання Європи — її людей.

3. Інноваційні методики навчання і вивчення.

Мета — розробити нові технології навчання для системи безперервної освіти.

4. Нова система оцінки отриманої освіти.

Мета — корінним чином змінити підходи до розуміння і визнання навчальної діяльності і її результатів, особливо у сфері неформальної і неявної освіти2.

5. Розвиток наставництва і консультування.

Мета — протягом всього життя забезпечити кожному індивідууму вільний доступ до освітньої інформації і до не­обхідних консультацій і рекомендацій.

6. Наближення освіти до місця проживання.

Мета — використовуючи сучасні інформацйійні та комунікаційні технології (ІКТ), наблизити можливості отри­мання освіти до місця проживання за допомогою мережі навчальних і консультаційних пунктів.

В основі побудови системи безперервної, професійної

освіти лежать поняття, що належать до трьох об'єктів (суб'єктів): до особи; до освітніх процесів (програм); до ор­ганізаційної структури освіти. Безперервна освіта означає, що людина вчиться постійно. Причому, вчиться або в освітніх установах, або займається самоосвітою. Кожний індивідуум, використовуючи як традиційну систему освіти, так і безперервну освіту на базі ІКТ, залишаючись на одному і тому ж формальному освітньому рівні, може:

-    удосконалювати свою професійну кваліфікацію, свою
професійну майстерність;

-    підійматися по ступенях і рівнях професійної освіти;

-    не тільки продовжити, але і змінити профіль освіти.

Отже, стає очевидним, що в умовах інформаційного суспільства освіта має бути безперервною, а в його реалізації істотну роль відіграють ІКТ. Використання перспективних ІКТ в реалізації безперервної освіти ставить нові непрості за­вдання, рішення яких зачіпає педагогіку, методику, адміністративне управління і фінансування, забезпечення якості навчання, права інтелектуальної власності і інше.

ІКТ і безперервна освіта є могутнім засобом розвитку регіональних і національних суспільних систем, чинником інтеграції соціальних відносин в нових економічних умовах України. Однак, вони багато в чому залежать як від прогно­зування розвитку системи безперервної освіти України, так і від становлення єдиного інформаційно-освітнього простору3 України, і його зв'язки з інформаційно-освітніми простора­ми всього світу. Безперервність освіти щодо освітніх про­цесів неможливо розглядати як в одній окремо взятій країні, так і у відриві від використання ІКТ в освіті. Безперервність освіти торкається рівною мірою всіх верств суспільства, а отже необхідне створення для цих цілей класу проблемно-орієнтованих освітніх технологій, у тому числі технологій дистанційного навчання.


2 Базовими категоріями освітньої діяльності, які були визначені «Мемо­рандумом про безперервну освіту», є: формальне навчання (в навчальних закладах, що супроводжується визнаними дипломами і кваліфікацією), неформальне навчання (відбувається зовні навчальних закладів), неявне навчання (присутній в повсякденному житті, може бути неусвідомленим).

3 Інформаційно-комунікаційний освітній простір — це віртуальне середо­вище, що включає безліч освітніх ресурсів для підтримки навчальної діяльності і рішення задачі навчання на базі глобальних комп'ютерних ко­мунікацій.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+