Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. 2. Гнучкі дистанційні технології в системі освіти

Забезпечення безперервної освіти для всіх є одним з ос­новних атрибутів інформаційного суспільства. В цей же час, в інформаційному суспільстві можливості комунікаційного середовища такі, що в системі освіти стає можливим викори­стання якісно нових технологій оновлення знань.

Сьогодні одним з найважливіших завдань, що вирішують­ся у вузі, є навчання майбутніх фахівців умінню адаптувати­ся в швидко змінюваних умовах зміни поколінь техніки і тех­нології, умінню переглядати під час короткого періоду свої професійні знання. За час навчання студента у вузі кількість знань в світі практично подвоюється. Темпи технологічного і науково-технічного прогресу сьогодні в світі такі, що багато знань застарівають протягом 3-5 років, тому випереджаюча освіта вимагає, щоб нові знання поступали в систему освіти безпосередньо в процесі навчання. І тут особливо значна роль глобальних комп'ютерних мереж як каталізаторів, що забез­печують стрімке зростання «щільності» міжособових і міжгрупових комунікацій, з одного боку, а з іншого — ство­рюючих можливість зміни напрямів потоку цих комунікацій, чим досягається вплив на соціальну структуру суспільства.

Для нашої країни, що характеризується не достатньо мо­гутньою інформаційною інфраструктурою і значною концен­трацією наукових і освітніх центрів, можливість отримання професійної освіти та/чи підвищення кваліфікації без відри­ву від основної діяльності є дуже важливою. Для вирішення даної проблеми необхідна інноваційна технологія навчання, що забезпечує необхідний рівень мобільності фахівця. Такою технологією є технологія гнучкого дистанційного навчання.

Гнучке дистанційне навчання на основі телекомуніка-

иій — це комплекс освітніх послуг (навчальний матеріал, технології, консультації, контроль знань, і т. п.), що надають­ся учням, за допомогою спеціалізованого телекомунікаційно­го інформаційно-освітнього середовища, в основі яких ле­жить методологія, направлена на індивідуальну (не залежну від місця і часу) роботу учнів, із спеціальним чином структу-

рованим навчальним матеріалом, з різним ступенем спілку­вання з віддаленими експертами, викладачами і співучнями.

Комп'ютерна технологія гнучкого дистанційного на­вчання — це процедури (правила і/чи рекомендації) ефек­тивного використання комп'ютерних телекомунікаційних технологій для використання педагогічних підходів і методів дистанційного навчання, направлених на досягнення мети навчання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+