Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. 7. Переваги і недоліки дистанційного навчання на основі комп'ютерних телекомунікацій

Слабкі сторони

 

Необхідність в дорогому

устаткуванні.

Необхідність в

спеціальній підготовці

розробників

дистанційних навчальних

курсів.

Велика тривалість і

висока вартість розробки

навчання.

 

Сильні сторони

 

Інтерактивність

Індивідуалізація навчання.

Низька вартість навчання.

Швидкий зворотний зв'язок про хід і

результати навчання.

Простота обліку роботи учнів

(зберігається «траєкторія» процессу

навчання).

Відтворення навчального процесу.

Контроль навчального процесу з боку

учня.


 


Інтерес до дистанційного навчання, що сьогодні зростає, був заснований на швидкому розвитку і розповсюдженні інформаційних і комунікаційних технологій, які розширю­ють діапазон доступних навчальних закладів, зменшують вартість навчання, дозволяють більш часто контактувати з учнями і викладачем під час навчального процесу, дають можливість брати участь в різних спільних проектах і т. д. При цьому використання всіх цих можливостей не залежить від місця знаходження учнів і викладачів. Розвиток і конвер­генція комп'ютерних і комунікаційних технологій дозволи­ла створити такі програмні засоби для організації процесу комунікації, які можна ефективно використовувати в про­цесі дистанційного навчання і тим самим стирати дис­танційні межі між учасниками навчального процесу.

Як відзначено в Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні7, «розвиток освітньої системи в Україні повинен привести до:

-  появи нових можливостей щодо оновлення змісту на­
вчання, методів викладання дисциплін і розповсюджен­
ня знань;

-розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізації можливості ії отримання для великої кількості моло­дих людей, включаючи тих, хто не може вчитися у ви-'»•     щих навчальних закладах з традиційними формами че­рез відсутність фінансових або фізичних можливос­тей, професійної зайнятості, віддаленості від великих ;       міст престижних навчальних закладів і т. п.;

-  реалізації системи безперервної освіти «через все жит­
тя», включаючи середню, довузівську, вищу і післядип-

I       ломну;

-  індивідуалізації навчання при .часовості освіти.

Для досягнення вказаних результатів, необхідно швид­кими темпами розвивати дистанційну освіту, впроваджен­ня якої в Україні передбачено Національною програмою інформатизації».


Дистанційна освіта бурхливо розвивається в багатьох країнах світу, проте для України це відносно новий вид освіти. Крім численних фінансових, технічних і інших труд­нощів, серйозною проблемою є відсутність методичної літера­тури з ДН. Принциповим в ідеї ДН є перехід від прийнятого в традиційних видах навчання (як очному, так і заочному) «руху учнів за знаннями» до «руху знань до учнів». Викорис­товування методів ДН дозволяє отримувати якісну освіту у віддалених районах, реально вчитися без відриву від основної роботи, навчати осіб з фізичними вадами, значно понизити транспортні витрати для одержуючих освіту і т. п. Викорис­тання сучасних засобів електронних комунікацій дозволяє забезпечити з помірними фінансовими витратами контакт між учнем і викладачем, віддаленими один від одного на сотні або тисячі кілометрів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+