Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Контрагентом споживача (покупця) на ринку є продавець. Оскільки в сучасному суспільстві абсолю­тна більшість товарів є результатом виробничої ді­яльності, то за продавцем обов'язково стоїть вироб­ник. Використовуючи обмежені ресурси (працю, ка­пітал, землю та підприємницькі здібності), він ор­ганізовує виробництво певного обсягу продукції та постачає й на ринок. Чим же керується виробник, вибираючи товар для виробництва, визначаючи обсяг його поставок на ринок, які фактори можуть впли­нути на кількість запропонованих товарів, як дося­гається рівновага виробника? Для відповіді на ці важ­ливі для економічної теорії та господарської практи­ки запитання слід розпочати аналіз із з'ясування суті самого процесу виробництва.