Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.4. Зміна масштабу виробництва

На відміну від короткотермінового періоду в довго­терміновому періоді всі фактори виробництва змінні. Якщо зберегти припущення, що для виробництва вико­ристовується тільки два фактори (праця та капітал) і технологія залишається незмінною, то зростання вироб­ництва в довготерміновому періоді можна розглядати як таке, що відбувається при незмінному співвідношенні факторів виробництва. Це означатиме, що вироб­ництво збільшуватиметься тоді, коли використання йо-| го факторів зростатиме за променем, спрямованим від початку координат (рис. 5.8). При цьому можливі кіль­ка варіантів реакції середнього продукту на збільшення масштабів виробництва: 1) зростаюча; 2) нейтральна; 3) спадна. Тут проявляються різні наслідки так званого ефекту масштабу виробництва.

Зростаюча реакція середнього продукту відбувається на позитивний ефект збільшення масштабів виробницт­ва. Він може досягатися за рахунок таких факторів:

1. Поділ праці. На більших підприємствах можлива глибша внутрішня спеціалізація, що дає ефект зростан­ня продуктивності праці і, отже, зменшення затрат.

2. Поліпшення управління. Поглиблена спеціалі­зація поширюється і на управлінську діяльність. По­ява управлінців, які спеціально займаються марке­тингом, рекламою, постачанням, організацією науко­во-технічних робіт тощо, допомагає збільшити ефек­тивність діяльності підприємства в цілому, що прояв­ляється в зростанні середнього продукту.

3. Збільшення масштабів виробництва найчас­тіше не вимагає пропорційного збільшення всіх ре­сурсів. Скажімо, витрати часу лектора не збільшать­ся, якщо в аудиторії на лекції буде не одна, а дві групи студентів.


Нейтральна реакція середнього продукту на зрос­тання масштабів виробництва означає, що незалежно від розмірів підприємства та обсягів продукції, яка на ньому виробляється, середня продуктивність факторів залишається незмінною.

Разом з тим, можлива й така ситуація, коли зростання масштабів виробництва негативно позна­чається на середньому продукті: його рівень змен­шується. Справа в тому, що збільшення виробницт­ва може призвести до виникнення проблем, з якими стикається підприємство. Це насамперед значна інерція великих систем і втрата ними гнучкості, вкрай необхідної в умовах нестабільного ринку. Крім того, фірма може вийти за межі погюгу керо­ваності: занадто великі розміри створюють громізд­ку систему управління, розвивають бюрократичні тенденції, що негативно позначається на ефективності управлінських рішень.

При аналізі динаміки середнього продукту в дов­готерміновому періоді для одного й того самого під­приємства на різних дільницях збільшення обсягів виробництва, як правило, виявляються всі з перелі­чених реакцій, їх комбінація багато в чому залежить від специфіки галузі, ринкової ситуації тощо. Де­тальніше про це йтиметься в наступній темі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+