Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1. Загальна характеристика сучасних напрямків розвитку ІСТ

5.1. Загальна характеристика сучасних напрямків розвитку ІСТ

Одним із найважливіших практичних наслідків розвитку кібернетики можна вважати те, що вона стала теоретичним фундаментом для створення комп’ютерної техніки та сучасних ІСТ, які принципово змінили підходи до процесу обробки інформації та управління практично в усіх галузях людської діяльності. ІСТ настільки інтегровані у процеси обробки інформації та управління в економіці, що стали невід’ємною складовою економічної кібернетики, значно збагативши її арсенал.

У загальному випадку інформаційна технологія — це сукупність методів і способів нагромадження, оброблення, зберігання, передавання, подання та використання інформації.

Сучасний стан розвитку ІСТ характеризується стійкою тенден­цією до зростання обсягів та інтенсивності інформаційних потоків майже в усіх галузях знань. При цьому зростання має приблизно експоненціальний характер. Діяльність будь-якої економічної системи, зокрема й підприємства (комерційного, виробничого, наукового і т. ін.) супроводжується нагромадженням, зберіганням та обробленням величезних масивів інформації. Тому без засобів продуктивної переробки потоків «сирих», первинних даних ефективне управління економічними системами практично неможливе.

Можна виокремити такі сучасні вимоги до даних і їх обробки:

дані мають бути значного обсягу;

характеризуватися різнорідністю (кількісною, якісною, текстовою);

результати обробки мають бути конкретними й зрозумілими;

інструменти для обробки первинних даних — простими в користуванні.

Усе це зумовило необхідність автоматизації аналізу даних ком­п’ютерною їх обробкою із застосуванням методів прикладної статистики та економетрії.

Нині існують численні інформаційні технології, спрямовані на полегшення економічної діяльності людини. Наявні системи поділяються на певні типи, передусім за безпосереднім призначенням та підходами, що використовуються в них. У галузі ІСТ умовно можна виокремити три напрямки розвитку, які доповнюють один одного, визначаючи тип ІС. Системи першого типу зорієнтовано на операційну обробку даних — системи обробки даних (СОД). До них належать спеціалізовані пакети програм для статистичного аналізу, математичні пакети тощо. Другий тип ІС зорієнтований на задачі аналізу даних та управління — системи підтримки та прийняття рішень (СППР).

До третього, одного з найпоширеніших типів ІС, застосовуваних в управлінні, належать такі:

АСУ — автоматизовані системи управління;

СППР — системи підтримки прийняття рішення;

ЕС — експертні системи.

Автоматизовані системи управління. АСУ мають широкий спектр застосування: від автоматизації базових функцій підприємства до автоматизації прийняття управлінських рішень. Розвиток цих систем відбувався від найпростіших систем обробки інформації до сучасних інтегрованих інформаційних комплексів. АСУ можна поділити на вузькоспеціальні та інтегровані.

Перші підтримують деякі спеціалізовані напрямки діяльності (наприклад, бухоблік, фінанси, кадри, маркетинг) та частково інших базових функціональних галузей. Інтегровані системи забезпечують повну підтримку більшості функціональних сфер діяльності підприємства, пропонуючи широкий перелік спеціалізованих рішень як для різноманітних видів діяльності, так і для всіляких аспектів управління (стратегічне планування, управління спеціальними видами активів і т. ін.).

Системи підтримки прийняття рішень. СППР призначені допомагати робити обґрунтований вибір із певного переліку альтернатив. Перш ніж набула поширення клієнт-серверна архітектура, застосовували два типи СППР: ІС для керівництва (управлінські) — Executive Information System (EIS), та системи підтримки рішень — Decision Support System (DSS). EIS створювались на великих ЕОМ і призначалися для керівництва верхнього рівня. DSS виконувались на робочих станціях і призначалися для менеджерів середньої ланки. Але останнім часом завдяки делегуванню повноважень із прийняття рішень середній та нижній ланці відмінності між цими типами СППР поступово зникають. У загальному випадку СППР складаються із СУБД, системи управління банком моделей та інтерфейсу користувача.

Експертні системи. ЕС — це ІС, що моделюють дії людини-експерта під час розв’язання задач у певній предметній галузі на основі логічного аналізу накопичених знань, що зберігаються в базі знань (БЗ) Мета досліджень з ЕС полягає передусім у розробці програм, які у процесі розв’язання задач, що виникають у слабо структурованій і важко формалізованій предметній галузі та є складними для експерта-людини, дають результати, не гірші за якістю та ефективністю рішенням, ніж експерти.

Експертні системи та системи штучного інтелекту відрізняються від систем обробки даних тим, що в них використовується символьний (а не числовий) спосіб подання інформації, символьний вивід та евристичний пошук розв’язку (а не виконання відомого алгоритму). Технологія ЕС нині використовується для розв’язання різних типів задач (інтерпретація, прогноз, діагностика, планування, конструювання, контроль, інструктування, управління) у найрізноманітніших проблемних галузях, таких як фінанси, нафтова та газова промисловість, гірнича справа, хімія, освіта, телекомунікації та зв’язок тощо. Нині спостерігається тенденція до дедалі більшої інтеграції ЕС та СППР, тому поступово ці типи ІС зближуються.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+