Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2. Технології побудови ІС

5.2. Технології побудови ІС

Сучасні концепції створення ІС ґрунтуються на таких підходах.

Об’єктно-орієнтований підхід дає змогу подати задачу розробки ІС як задачу побудови ієрархії об’єктів, що взаємодіють. При цьому об’єкти кожного рівня розглядаються як представники певних класів, що характеризуються наборами властивостей і методів. Функціонування ІС в об’єктно-орієнтованій методології описується за допомогою низки спеціалізованих діаграм. Однією з переваг такого підходу є наочність його засобів (графічних) та можливість їх практичного застосування за допомогою уніфікованої мови моделювання UML.

UML (Unified modeling language) — уніфікована графічна мова моделювання призначена для візуалізації, специфікації, конструювання та документування систем, в яких провідну роль відіграє програмне забезпечення. За допомогою UML можна розробити докладний план створюваної системи, що відбиває не тільки її концептуальні елементи, такі як системні функції та бізнес-про­цеси, а й конкретні особливості реалізації, зокрема класи, записані спеціальними мовами програмування, схеми баз даних, а також програмні компоненти багаторазового використання.

CASE (Computer Aided System Engeneering) — технологія ком­п’ютерного проектування ІС, призначена для розробки складних ІС у цілому. Під CASE-технологією розуміють програмні засоби, що підтримують процеси створення та супроводження ІС (зокрема, аналіз і формулювання вимог), проектування прикладного програмного забезпечення (додатків) і баз даних, генерування коду, тестування, документування, конфігураційне керування, управління проектом та інші процеси.

CASE-технологія містить набір інструментальних засобів, що дають змогу в наочній формі моделювати будь-яку предметну область, аналізувати побудовану модель на всіх етапах розробки й супроводження ІС і створювати прикладні програми згідно з інформаційними потребами користувачів. Більшість наявних CASE-засобів ґрунтуються на методології структурного й об’єктно-орієн­тованого аналізу та проектування, що передбачає використання специфікації у вигляді діаграм або текстів для описування зовнішніх вимог, зв’язків між моделями системи, динаміки поводження системи та архітектури програмних засобів.

SADT (Structure Analyse and Design Technic) — технологія структурного моделювання, призначена для побудови функціональної моделі об’єкта певної предметної області. Головна мета SADT-технології — описувати складні об’єкти як ієрархічні, багаторівневі модульні системи за допомогою невеликого набору типових елементів. До найістотніших властивостей SADT-техно­логії належать:

принцип побудови моделі згори вниз;

реалізація ієрархічного, багаторівневого моделювання;

можливість одночасно зі структуруванням проблеми розробляти структуру баз даних.

Сучасні концепції побудови СППР спрямовані на розв’язання суперечності між відсутністю корисної інформації, з одного боку, та наявністю величезних обсягів інформації — з другого. До найвідоміших підходів, спрямованих на підвищення ефективності зберігання та використання інформації, можна віднести:

Data Warehouse — концепцію побудови сховища даних;

Data Mart — вітрини даних;

OLAP (On-Line Analitical Processing) — багатовимірний опе­ративний аналіз даних;

Data Mining (DM) — інтелектуальний аналіз даних.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+