Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.13. Консорціум університетів

Ця нова інституційна модель університетської освіти ста­ла активно розвиватися останніми роками. Консорціум університетів (від латинського consortium — співучасть, співтовариство) є комерційним підприємством, що надає ко­мунікаційні і адміністративні послуги за поданням навчаль­них курсів, розроблених традиційними університетами, що гходять в консорціум для дистанційного навчання на базі різноманітних освітніх технологій. Таким чином, кон­сорціум університетів об'єднує і координує діяльність декількох університетів на основі сучасних інформаційних технологій. Можна сказати, що консорціум університетів здійснює брокерський зв'язок між студентами і традиційни­ми університетами для забезпечення дистанційного кавчан­ня. Консорціум університетів може надавати, як курси для вищої школи, так і курс для аспірантів, програми безперерв­ної освіти і підготовчі курси для абітурієнтів. Найбільш важ­ливо те, що консорціум університетів дає можливість дис­танційно отримати ступені і сертифікати тих університетів, які входять в консорціум.

Така інституційна модель надзвичайно актуальна для ба­гатьох країн, оскільки дозволяє об'єднати освітні ресурси ба­гатьох традиційних університетів.

Значний досвід розвитку цієї інституційної форми універ­ситетського ДН накопичений в Австралії, де успішно функціонує консорціум восьми традиційних університетів — Відкрите навчання Австралії (OpenLearning Australia — OLA) — що надає можливість всім австралійцям вивчати        

курси цих університетів з використанням не тільки дру­карських матеріалів і пошти, але і нових інформаційних тех­нологій. OLA в даний час пропонує 150 університетських навчальних курсів, що охоплюють такі предметні області, як мистецтво, соціальні науки, бізнес, технології і прикладні дослідження. Платня, що стягується за кожну навчальну програму, покриває вартість навчальних матеріалів, бібліотечний доступ, перевірку робіт і консультування сту­дентів, але вона не включає вартість підручників. Важливо підкреслити, що консорціум OLA не є університетом і сам не присуджує вчені ступені. Однак, багато університетів, що входять в OLA, присуджують вчені ступені за допомогою ча­сткового або повного навчання шляхом використання OLA. В даний час можна отримати таким чином вчений ступінь з гу­манітарних наук, бізнесу, прикладних наук, інформаційних технологій і ін.

В Росії прикладом успішної реалізації моделі кон­сорціуму університетів є Інститут нових форм навчання (ШФН). Вузи-учасники даного консорціуму — це Московсь­кий державний індустріальний університет, Московський інститут електронної техніки, Московський державний інститут сталі і сплавів, Московський державний інститут електроніки і математики, Тульський державний універси­тет, Політехнічний університет Томська, Російський дер­жавний технологічний університет, Російська економічна академія. Ці вузи об'єдналися в консорціум для надання курсів дистанційної освіти. ШФН створив для цієї мети сис­тему регіональних центрів в РФ і країнах СНД.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+