Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.15. Віртуальні університети

В цій освітній моделі повністю реалізуються ті потенційні можливості перебудови системи освіти, які дають технології навчальних телеконференцій. Ці технології дозволяють гру­пам проходити навчання і окремим учням зустрічатися з ви­кладачами і між собою, знаходячись на будь-якій відстані один від одного. Такі сучасні засоби комунікації доповню­ються комп'ютерними навчальними програмами типу муль-тимедіа, які заміщають друкарські тексти, аудіо- і віде-оплівки. В результаті цього, учень може одержувати навчальну інформацію з різних джерел. Поява такої моделі освіти веде до того, що навчання здійснюється не тільки на відстані, але і незалежно від будь-якої установи. Така модель стикається з істотними труднощами, зокрема з проблемою отримання суспільного визнання і права видава­ти дипломи і сертифікати, присуджувати відповідні ступені (проблема акредитації віртуального університету). Подолан­ня цих труднощів і повний розвиток моделі віртуального університету приведе до глибоких змін в організаційній структурі сучасної освіти. Віртуальний університет не має навчальних корпусів і студентських гуртожитків, кампусів, кабінетів адміністративних працівників і лекційних залів. Він складається з груп адміністраторів, розробників курсів, викладачів, технологів і учнів, котрі співпрацюють, і які розділені великими відстанями, часто національними межа­ми, але які разом працюють і інтерактивно навчаються, вико­ристовуючи сучасні телекомунікаційні технології. Очевидно, що ця модель означає великий прогрес на шляху інтер­націоналізації освіти і доступності навчання.

Як приклад віртуального університету можна привести Інтернет університет CASO — http: //www.caso.com. В даний час цей університет, залучає багато акредитованих навчаль­них закладів для розробки і надання курсів, пропонує велику кількість університетських інтерактивних курсів в різних предметних областях, таких, як аеронавтика, мистецтво, еко­номіка, медицина, історія, іноземні мови, література, право, управління, математика, психологія, соціологія і ін. Курси доставляються за допомогою комп'ютерної мережі Інтернет з використанням аудіо і графіки. Ці курси можуть бути заліко­вими і незаліковими. Найбільш важливим є можливість от­римання вченого ступеня в цьому Інтернет університеті.

Основна місія університету була сформульована його творцями таким чином: «ми працюємо, щоб допомогти лю­дям відчути революцію в освіті, яка відбувається на основі мережі Інтернет. Ми — це група викладачів і студентів різного віку, які співробітничають, навчаючись через Інтер­нет. Дуже скоро з'являться сотні нових навчальних закладів з тисячами Інтернет-курсів».

В області одержання додаткової професійної освіти виділяється діяльність такого віртуального університету, як

Спектрум — http://www.vu.org. Як заявляють його творці, «наш віртуальний кампус на веб є найбільшим навчальним співтовариством онлайна в Інтернеті, і більш ніж півмільйона людей з 128 країн навчаються в наших віртуальних класах». Навчальний рік в цьому віртуальному класі розбитий на чо­тири чверті. Тривалість курсів — від чотирьох до десяти тижнів. Кожну чверть пропонується декілька навчальних курсів в найрізноманітніших предметних областях, таких, як географія, історія, іноземні мови, право, комп'ютерні науки і ін. Починаючи з 1 січня 1998 року, цей віртуальний універси­тет видає документи державного зразка після одержання до­даткової освіти на основі системи заліків. Такий залік можна отримати після успішної здачі підсумкового іспиту.

Віртуальний університет Спектрум має свою віртуальну книгарню, де з допомогою мережі Інтернет продаються кни­ги, каталог яких налічує близько двох мільйонів наймену­вань. Багато курсів не передбачають використання підруч­ників: викладачі надають навчальний матеріал і завдання по мережі Інтернет.

Віртуальний університет — це нова організаційна форма сучасної освіти, що надзвичайно швидко розвивається. Для обговорення і пошуку вирішення проблем і перспектив роз­витку віртуальних університетів видається, наприклад, спеціальна електронна газета Virtual University Gazette — http: //www.geteducated.com.

Найбільш наочно нові тенденції в безперервній «світі можна показати на прикладі «Відкритого університету» Вели­кобританії. В його склад входять більше 250 навчальних центрів, де навчаються більше 200 тисяч чоловік.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+