Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.5. Теоретичні основи аналізу ринку праці.

У західних економічних теоріях розрізняють такі основні концепції аналізу сучасного ринку, які розкривають його структуру, функціонування й особливо безробіття на макро- і мікрорівнях.

Перша концепція — неокласична. її дотримуються неокласики (А. Маршалл, А. Пігу, Дж. Пері, Р. Холл та ін.) і прихильники концепції економіки пропозиції (Д. Гідлер, А. Лафер та ін.). Згідно з цією концепцією ринок праці діє на основі цінової рівноваги, тобто регулятором ринку є ціна робочої сили (заробітна плата), що регулює попит та пропозицію робочої сили. Якщо попит перевищує пропозицію, працівники пропонують свої послуги за дедалі вищі ставки заробітної плати, і роботодавці вимушені платити заробітну плату вищу від ринкової. У такий спосіб установлюється рівновага. І навпаки, коли пропозиція перевищує попит, виникає безробіття. У цьому разі роботодавці наймають працівників за дедалі нижчими ставками заробітної плати. На ринку знову настає рівновага.

Теорія рівноваги виключає безробіття, а наявність останнього пояснюється його добровільним характером, а також прагненням працівників до максимально вигідної роботи.

У концепції кейнсіанців (Дж. М. Кейнс та ін.) ринок праці характеризується постійною рівновагою. Основним регулятором ринку праці є держава, яка впливає на сукупний попит як на товари і послуги, так і на працю. Ціна не є регулятором ринку праці.

Кейнсіанці пояснюють безробіття зниженням сукупного попиту на відміну від неокласиків, які пов'язують це явище з надмірним подорожчанням робочої сили.

Монетаризм (М. Фрідман, Ф. Махлуп, Л. Роббінс та ін.) грунтується на необхідності «природного» рівня безробіття, жорсткої структури цін на робочу силу. Представники цієї концепції вважають, що досягнення ринкової стабільності і рівноваги можливо в умовах вільної конкуренції на ринку з гнучкими цінами і заробітною платою, без втручання держагіи і профспілок. Урівноваженню ринку, на їхню думку, може сприяти використання механізму грошово-кредитної політики (облікова ставка центрального банку, розміри обов'язкових резервів комерційних банків на рахунках центрального банку).

Інституціоналістська концепція характер ринку праці пояснює особливостями динаміки окремих галузей та професійно-демографічних груп. Увага концентрується не на макроекономічному аналізі ринку праці, а на аналізі професійних та галузевих розбіжностей у структурі робочої сили, рівнів заробітної плати.

У марксистській теорії наголошується, що ринок праці хоча і функціонує відповідно до загальних ринкових закономірностей, проте він має особливості. Передусім це виявляється у тому, що товар «робоча сила» в процесі праці створює вартість, а вартість усіх інших ресурсів лише переноситься на нову вартість працею. Окрім того, робоча сила як товар впливає на співвідношення попиту і пропозиції та на свою ринкову ціну.
Відомо кілька моделей ринку праці, які пов'язані з особливостями політики зайнятості, що проводиться в окремих країнах. Національна модель ринку праці складається з тієї чи іншої системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників, системи заповнення вакантних робочих місць і способів регулювання трудових відносин з участю профспілок.

Відповідно до комбінації цих складових розрізняють японську модель ринку праці, модель США, шведську модель та ін.

Для японської моделі характерна система трудових відносин, яка грунтується на принципі «довічного найму», за якої гарантується зайнятість працівника на підприємстві аж до досягнення ним віку 55— 60 років. Розміри заробітної плати працівників і соціальних винагород прямо залежать від кількості відпрацьованих років. При цьому протягом усієї трудової діяльності працівники періодично підвищують кваліфікацію у відповідних внутрішньофірмових службах, і переміщення їх відбувається строго за планом. Така політика сприяє вихованню у працівників фірми творчого ставлення до виконання своїх обов'язків, підвищенню їхньої відповідальності за якість роботи. У разі необхідності скорочення виробництва підприємці здебільшого вирішують ці проблеми не шляхом звільнення персоналу, а переведенням частини працівників за їхньої згоди на інші підприємства або скороченням тривалості робочого часу на даному підприємстві.

Для ринку праці США характерна децентралізація законодавства про зайнятість і допомогу безробітним, тобто воно розробляється й ухвалюється кожним штатом окремо. У разі необхідності скорочення обсягу праці або виробництва тривалість робочого часу одного працівника не змінюється, а частина працівників може бути звільнена. Про звільнення працівників повідомляють не заздалегідь, а перед самим звільненням. Колективними договорами охоплена лише чверть усіх працівників. Внутрішньофірмової підготовки персоналу майже немає, за винятком підготовки специфічних спеціальностей. Пересування працівників відбувається здебільшого через переведення працівника на іншу роботу.

Така політика фірм веде до високої географічної і професійної мобільності працівників, а також до вищого рівня безробіття, ніж в Японії та Швеції.

Шведську модель характеризує активна політика держави щодо зайнятості, внаслідок чого рівень безробіття в цій країні мінімальний. Політика на ринку праці полягає в попередженні безробіття, а не в сприянні тим, хто вже втратив роботу. Повна зайнятість досягається за рахунок таких заходів:

- проведення відповідної фіскальної політики, спрямованої на підтримання менш прибуткових підприємств і обмеження прибутку високодохідних фірм з метою зниження інфляційної конкуренції між фірмами через підвищення заробітної плати;

- проведення «політики солідарності» в заробітній платі для досягнення однакової плати за однакову працю незалежно від фінансового стану тих чи інших фірм, що спонукає малоприбуткові підприємства скорочувати чисельність працівників, зменшувати або припиняти свою діяльність, а високоприбуткові — обмежувати рівень оплати нижче своїх можливостей;

- підтримування зайнятості у тих сферах економіки, які мали низькі результати діяльності, проте забезпечували розв'язання соціальних завдань.

Кожній державі притаманні свої особливості формування ринку праці, зумовлені ресурсними, географічними, економічними, політичними та іншими причинами.

В Україні тривалий час існувала монополія державної власності, жорстка регламентація розмірів заробітної плати, наявність інституту прописки, що призвело до деформації ринку праці.

Сьогодні формування ринку праці в Україні здійснюється в умовах кризового стану економіки, неефективної її структури, надзвичайно розвиненої важкої промисловості й слабкої сфери народного споживання, залежності економіки від кооперованих зв'язків з державами СНД, насамперед від постачання енергоносіїв з Росії.

Загалом сучасному ринку праці в Україні притаманні такі ознаки:

- перевищення пропозиції робочої сили над попитом;
низька ціна робочої сили, її невідповідність реальній вартості;

- зниження зайнятості у сфері суспільного виробництва, зростання чисельності незайнятого населення;

- низька частка офіційно зареєстрованих безробітних за великих масштабів зростання прихованого безробіття;

- наявність значних масштабів нерегламентованої зайнятості;
зростання молодіжного безробіття;

- регіональні диспропорції між наявністю і потребою в робочій силі;
низька професійна й особливо територіальна мобільність трудових ресурсів;

- відсутність або недостатня спрацьованість правових норм та організаційно-економічних механізмів, що регулюють трудові відносини, тощо;

- еміграція висококваліфікованої робочої сили.

Основні показники ринку праці (квартальні дані) у Чернівецькій області

 

 

Одиниця виміру

2007

січень – березень

січень – червень

січень – вересень

січень – грудень

Економічно активне населення 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

390,9

403,0 

 409,2

 

працездатного віку

342,1

 353,9

 360,2

 

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

58,7

 60,5

 61,5

 

працездатного віку

61,9

 64,1

 65,2

 

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

351,6

366,1 

 374,5

 

працездатного віку

302,8

317,0 

 325,5

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 у віці 15-70 років

52,8

55,0 

 56,2

 

 працездатного віку

54,8

57,4 

 58,9

 

Безробітне населення

 

 

 

 

 

(за методологією МОП):

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

 у віці 15-70 років

39,3

 36,9

 34,7

 

 працездатного віку

 

39,3

 36,9

 34,7

 

 з нього

 

 

 

 

 

 зареєстроване у державній  службі зайнятості

 

20,7

19,6 

 18,0

 

Рівень безробіття населення

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

   (за методологією МОП):

 

 

 

 

   у віці 15-70 років

10,1

 9,2

 8,5

 

   працездатного віку

11,5

 10,4

 9,6

 

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

6,1

 5,5

 5,0

 

у % до населення працездатного віку

3,9

 3,6

 3,3

 

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості

в цілому за період, тис. осіб

28,8

 35,8

 43,0

52,9

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

3,3

10,4 

 15,4

20,1

рівень працевлаштування

у %

11,3

 29,2

35,8 

38,0

перебували на обліку

на кінець звітного періоду

21,0

 16,1

 14,4

16,1

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис. осіб

2,0

 2,3

 2,0

1,5

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду

на кінець звітного періоду, осіб

11

 7

 7

11

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

216,47

219,89 

 245,38

273,16

 

у % до відповідного періоду попереднього року

127,7

138,5 

 143,2

142,4

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

147,7

148,4 

 149,0

149,4

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,8

15,2 

22,9

30,2

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,5

 14,2

21,6

30,4

Середньомісячна заробітна плата'

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

881

943 

1000 

1051

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

113,2

113,2 

113,7 

113,0

 1 Детальні дані та методологія показників наведені у розділі “Доходи населення”.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+