Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. 2. Основні визначення

Електронна бібліотека — це розподілена інформаційна система, що дозволяє надійно накопичувати, зберігати й ефективно використовувати різнорідні колекції електрон­них документів у зручному для користувачів вигляді через глобальні мережі передачі даних.

База даних ЕБ може складатися з різного виду електрон­них колекцій документів. Електронні видання на оптичних компакт-дисках включаються в ЕБ тільки за умови, якщо бібліотека виставляє їх у мережі (локальній або глобальній), забезпечуючи ту ж систему доступу і пошуку, що і до інших документів ЕБ.

Електронна колекція — множина електронних докумен­тів, що мають однотипні формальні ознаки і містять факто­графічну інформацію.

Електронний документ — сукупність даних у пам'яті комп'ютера або на зовнішньому машинному носії інфор­мації, призначена для сприйняття людиною за допомогою відповідних програмних і апаратних засобів. Електронний документ може включати текстову, графічну, аудіо- або відеоінформацію, мати лінійну або нелінійну структуру.

Електронна копія документа, електронний еквіва­лент документа — електронний документ, отриманий шляхом оцифровки — перетворення в цифрову (електронну) форму — документа на традиційних носіях (папір).

Електронний ресурс — умовна одиниця інформації, що має внутрішню структуру (як просту, так і складну). Кожен ресурс належить до визначеного типу. Між ресурсами мо­жуть бути установлені відносини. Ресурс в Інтернеті — об'єкт, на який указує посилання; інформація, що має асоційований з нею URL (універсальний покажчик ресурсу, тобто Інтернет-адреса).

База даних — організована сукупність блоків інфор­маційних елементів, представлених на машинних носіях, призначених і придатних для оперативного рішення різно­манітних задач користувача із застосуванням засобів обчис­лювальної техніки.

Теледоступ, віддалений доступ — доступ до програм і даних з віддаленого терміналу через канали і засоби зв'язку.

Інтерфейс користувача — комплекс програмних за­собів, що забезпечують взаємодію користувача із системою. Єдиний інтерфейс користувача для доступу до ЕБ забезпечує можливість пошуку в базах даних (електронних колекціях), що її складають, за допомогою тих самих засобів у рамках однієї системи, незважаючи на різнорідність цих колекцій.

Інтероперабельность     різнорідних     колекцій      —

взаємодія різнорідних електронних колекцій; можливість працювати з колекціями різнорідних електронних доку­ментів, використовуючи єдиний інтерфейс користувача.

Метадані, метаінформація — «Дані про дані», «інфор­мація про інформацію», формалізований опис колекції, до­кумента або об'єкта. Під метаданими розуміють і структуро-вані відомості про електронний ресурс, що представляють його властивості (або атрибути).

Семантична модель — формалізоване представлення значимих (семантичних) одиниць предметної області і струк­тури значимих зв'язків між ними.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+