Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. 3. Цілі створення й архітектура електронної бібліотеки

Оскільки основний наголос суспільні бібліотеки роблять на роботу з документами, а не з інформацією, то суспільна бібліотека цілком перестає задовольняти вимогам інфор­маційного суспільства. Перелік і якість послуг, що надають­ся нею, цілком відповідає інтересам лише незначної частини споживачів інформації, причому ця читацька аудиторія не належить до категорії осіб, котрі приймають рішення, які визначають шляхи розвитку суспільства.

У рамках національного завдання формування в Україні інформаційного суспільства й інтеграції в міжнародне інфор­маційне співтовариство шляхом забезпечення вільного до­ступу користувачів до різноманітних інформаційних ре­сурсів створення електронної бібліотеки спрямовано на до­сягнення таких цілей:

>  забезпечення доступу до документів, надання яких ко­
ристувачам затруднене або обмежене (рідкісних книг,
фотоальбомів, рукописних книг, дисертацій, архівів,
недоступних більшості бібліотек і т.п.);

>  забезпечення доступу до інформації, що існує винятко­
во в електронній формі;

X надання користувачам якісно нових можливостей робо­ти з великими обсягами електронних документів;

> цілеспрямоване інформаційне забезпечення різних об­
ластей науки, культури, освіти шляхом створення і на­
дання повнотекстових баз даних у режимі теледоступу.

Основу архітектури електронної бібліотеки складає прин­цип Інтернет/Інтранет технологій. Метаінформація і інтер-фейсні модулі зберігаються на спеціалізованому сервері метаданих, а документи можуть зберігатися на будь-якому сервері, у тому числі — за межами бібліотеки, якщо ЕБ буде розвиватися як віртуальна. Пошук інформації здійснюється в ЕБ шляхом перегляду і/або пошуку з використанням гіпер-текстових посилань.

Як відповідь на запит до ЕБ користувачу може бути пред­ставлений:

>   єдиний документ;

>   його фрагмент;

>   набір документів не тільки в текстовій формі, але й у
мультимедійному представленні.

Оскільки ЕБ складається з різнорідних за структурою ма­теріалів, програмне забезпечення включає:

-    клієнтську частину, реалізовану через Веб-інтерфейс;

-   серверну частину: засоби збору запитів;  провайдери
(інструменти передачі запитів) до кожного з ресурсів,
включених у ЕБ;

-   засоби, Ідо забезпечують функціонування кожної елек­
тронної колекції.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+