Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. 4. Функціональні вимоги до створення електронних бібліотек

1. Електронна бібліотека має забезпечувати користува­чам:

-   доступ до різнорідних електронних документів у базі да­
них ЕБ з однієї точки (у межах одного екрана) завдяки єдино­
му інтерфейсові, що включає уніфіковано організовані засо­
би пошуку в різнорідних електронних колекціях;

-   можливість уніфіковано організованого й оперативного
пошуку у великих обсягах різнорідної інформації;

-   реалізацію нових форм бібліотечного й інформаційного
обслуговування користувачів.

2.  Висуваються вимоги до забезпечення збереження
книжкового фонду, що полягають в наступному:

-    отримані в результаті оцифровування документів елек­
тронні   копії   мають   бути   такої   якості,   щоб   не   було
необхідності виготовляти повторні копії для потреб мікро­
фільмування або факсимільного перевидання документа;

-    цифрові копії друкованих документів мають надавати
ефективний доступ до змісту оригіналів, сприяти скорочен­
ню кількості їхніх видач читачам.

3.  Вимоги до бібліотечної технології полягають у наступному:

-    формування фонду електронних документів шляхом
сканування і, за потреби, посимвольно'! обробки друкованих
документів;

-    ведення електронного каталогу електронної бібліотеки,
сумісного з каталогом публічної бібліотеки;

-   обробка текстової інформації, зображень, графіки,
відеоінформації;

-    архівування,    збереження   і   захист   електронних
документів.

4. ЕБ має бути орієнтована на широкі кола користувачів і
вирішувати такі основні завдання:

просвітницьку, у рамках якої формуються колекції, спря­мовані на поширення загальних знань про історію, культуру, географію, політику України, як у цілому, так і щодо окре­мих аспектів;

наукову, спрямовану на сприяння глибокому вивченню теми (предмета) науковцями і фахівцями високого рівня підготовки;

освітню, у рамках якої здійснюється підтримка як фор­мальної, так і неформальної освіти, шляхом надання не тільки навчального матеріалу, але і необхідної додаткової літератури у вигляді авторитетних монографій;

довідкову, спрямовану на необхідність задоволення по­треби в інформації одноразового характеру з широкого кола знань; основу складають видання енциклопедичного характеру;

фондостворюючу — ЕБ буде доповнювати традиційний фонд публічних бібліотек документами, що існують тільки в

електронному вигляді, і заповнювати наявні у фонді пробіли за рахунок законного придбання електронних копій із друко­ваних документів.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+