Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. 5. Правові питання створення електронних бібліотек

1. В основі роботи з формування ЕБ лежать такі Закони України:

> «Про авторські і суміжні права», який встановлює ав­
торські права на програми для ЕОМ і електронні видання;

>  «Про електронні документи та електронний документо-
обіг», який встановлює основні організаційно-правові

засади електронного документообігу та використання електронних документів;

>• «Про інформацію»;

>    «Про захист інформації в автоматизованих системах»;

>    «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;

 

>   «Про національну програму інформатизації», який ре­
гулює окремі аспекти бібліотечно-інформаційної діяль­
ності, пов'язані зі створенням і використанням баз да­
них, електронних каталогів і картотек;

>   «Про державну таємницю»,

а також Наказ Президента України від 27.04.2001 p., №285/2001 «Про заходи щодо охорони інтелектуальної влас­ності в Україні», який сприятиме розвиткові українського ринку об'єктів інтелектуальної власності, упорядкуванню міжнародного співробітництва з використанням цих об'єктів.

2. При формуванні ЕБ і її наданні користувачам прийма­ються до уваги такі правові положення:

-    Українська публічна бібліотека є творцем, власником і
розповсюджувачем своєї ЕБ і її фрагментів; інше вирішує­
ться в рамках договірних відносин з партнерами;

-    перекладу в електронну форму підлягають видання,
на які минув термін дії закону «Про авторські та суміжні
права»; у випадку дії авторських прав з їх власником ук­
ладається договір, що регулює право публічної бібліотеки

виставляти документ від себе і на умовах, обумовлених са­мою бібліотекою;

— запозичення електронних документів, зроблених інши­ми особами або організаціями, здійснюється на договірній основі з дотриманням інтересів партнерів, ліцензійної і пра­вової чистоти електронного документа;

-    у випадку прийняття законодавчого акта, що покладає
на публічну бібліотеку функції депозитарного збереження
електронних документів і надання права одержання екземп­
ляра електронного документа в обов'язковому порядку, особ­
ливим чином обумовлюється право публічної бібліотеки на
включення цих документів у ЕБ і умови їхнього надання
користувачам;

-    при включенні до складу ЕБ документів із загальнодос­
тупних  інформаційних  мереж  необхідна експертиза їх
ліцензійної і правової чистоти.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+