Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1. Аналітичний погляд на стан розвитку автоматизованих банківських систем

Якщо взяти до уваги технологію функціонування, апаратні та програмні засоби, базовий елемент і структуру АБС, то можна виділити ряд поколінь систем автоматизації банківської діяльності. Звичайно, що класифікація за поколіннями є умовною і в деякій мірі може бути дискусійною.

Процес розробки програмного забезпечення АБС, є творчим і проблемним, успішність якого залежить від правильного вибору технологічної платформи для реалізації задуманого. Як ми вже знаємо, одна з технологій - "Файл/серверна", за якою база даних зберігається на спеціально виділеному для цієї мети комп'ютері, що називається сервером На сервері виконується вся обробка інформації, а комп'ютер користувача, виступає в ролі робочої станції, як джерело даних Друга технологія "Клієнт/сервер", за якою база даних зберігається на сервері, а всі прикладні задачі виконуються на робочих станціях користувачів Ця технологія буває двох та трьох рівнева Двохрівнева базується на класичній роботі сервера і робочої станції, трьохршнева використовує ще один проміжний так званий "сервер додатків", для лопко-мате-матичноі обробки інформації від робочих станцій Таким чином робочі станції можуть бути малопотужними

Під базовим елементом будемо розуміти елементарну структурну одиницю, що обирається за основу системи Це може бути бухгалтерська проводка, тобто зазначення кореспонденції рахунків та суми, операція, документ або угода Перші покоління АБС використовували саме банківську проводку В поколіннях починаючи з четвертого почали використовувати в якості базового елемента наприклад банківський документ, а проведення його вже стало невід'ємною частиною П'яте та шосте покоління оперує з угодою, що може включати ряд документів та проведень

Аналізуючи етапи розвитку АБС, усі їх можна розбити на шість поколінь

0 Перше покоління. Автоматизація банківської системи України почалася з програми ОДБ <УНІТІБАРС>, що була написана на FoxPro і тиражувалася на рубежі 80-90-х років Це був програмний комплекс, що встановлювався на окремих автономних робочих станціях, ніяк не зав'язаних в одну мережу Комплекс було побудовано за консолідованою схемою автономні станції надавали інформацію центральному комп'ю­теру установи банку, далі по електронній пошті комп'ютеру регіонального управління і відповідно головному банку Затримка інформації була очевидною і вимірювалася одним операційним днем

Загалом АБС першого покоління були орієнтовані на персональні комп'ютери (ПК) АТ-286, АТ-386 та операційну систему MS-DOS Програмне забезпечення розроблене на базі СУБД FoxPro, Clipper, Clarion тощо Система складалася з автономних не зв'язаних між собою АРМів, що використовували свою власну БД Один з ПК використовувся як центральний Обмін інформацією між центральним комп'ютером та робочими станціями - АРМами здійснювався фізичним перенесенням файлів на гнучких магнітних дисках (ГМД) На центральному ПК, після отримання всіх даних від АРМів, проводились розрахунки та обробка інформації з метою отримання форм звітності.

Основними недоліками систем першого покоління були:

■=> відсутність захисту інформації в системі, тобто відсутність санкці­онованого доступу та розподілу повноважень, база даних могла переглядатися та змінюватися стандартними утілітами;

■=> проблеми консолідації даних, тобто автономність АРМів призводить до складності отримання узагальненої інформації;

^> відсутність цілісності даних в БД, тобто відсутність механізму транзакцій призводить до неможливості підтримки цілісності даних.

+Друге покоління. Характеризується подальшим розвитком ОДБ УНІТІ БАРС та появою нових ОДБ заснованих на об'єднанні робочих станцій в мережу. Фактично використовувалася централізована схема побудови АБС на рівні однієї установи, а між установами робота велася за консолідованою схемою. Системи були реалізовані за "файл-сер-верною" технологією, написані в основному на мовах Clipper, FoxPro, Pascal, С та використовували мережу Novell NetWare. Одним з суттєвих недоліків є відсутність обміну між робочими станціями та сервером з допомогою механізму транзакцій. Захист інформації забезпечувався лише засобами ОС NetWare Novell. Проблема цілісності даних повністю вирішена не була.

ФТретє покоління. Початок третьому поколінню відкрила АБС <RS-BANK> фірми R-Style в 1993 році. Основу даної системи складав менеджер записів Btrieve, що дозволив підтримку режиму транзакцій БД на рівні ядра банківської системи. Таким чином був досягнутий новий якісний рівень при обробці банківської інформації з допомогою СУБД, що звичайно забезпечувало надійність та безпеку в роботі. Це був відповідний прорив в технологіях АБС. Фактично це було перехідне покоління від технології "файл-сервер" до технології "клієнт-сервер".

Технічною базою цього покоління були ПК починаючи з АТ-486 і вище. Робочі станції використовували ОС MS-DOS або Windows-9X і об'єд­нувались мережею NetWare Novell або Windows-NT. Структурно АБС складалась з АРМів, які працювали з єдиною БД. СУБД була власної розробки на базі менеджера записів Btrieve, що давало можливість хоч і складно, але підтримувати цілісність даних в базі даних.

0 Четверте покоління. Випуск АБС 4-го покоління був заснований на архітектурі "Клієнт-сервер", що забезпечує використання професійних СУБД, мереж передачі даних, транзакцій тощо. Класичним варіантом був ОДБ SMARTJBANK Вінницької фірми Віасофт.

Дані системи побудовані на базі ПК під управлінням ОС MS-DOS чи Windows-9X і працюють в локальній мережі Nowell NetWare, Windows-NT, Unix чи Linux. В якості СУБД використовується професійна СУБД типу Paradox, dBase тощо, що забезпечує реляційну чи мережеву організацію БД. Структурно АБС побудована з АРМів, які зв'язані між собою інформаційно або через ядро системи функціонально. Після вве­дення обов'язкової сертифікації НБУ щодо АБС комерційних банків саме це покоління отримало масовий розвиток і сьогодні є все ще поширеним.

*  П'яте покоління. Будується виключно за розподіленою схемою
з приміненням професіональних СУБД типу ORACLE, INFORMIX,
SYBASE тощо, з використанням SQL - запитів, мереж передачі даних,
як локальних так і глобальних, IP-простору для роботи в реальному
часі за ON-LINE технологією. Структурно АБС складається з інфор­
маційно і функціонально взаємозв'язаних АРМів.

Перевагами таких систем є поєднання технологій клієнт/сервер та SQL, що забезпечують одночасно транзакційний механізм, цілісність БД та безпеку доступу до інформації на певному територіальному просторі. Зокрема п'яте покоління АБС дало можливість віддаленим робочим станціям користувачів, наприклад в районних філіях, працювати з сервером в регіональному банку.

*  Шосте покоління. Перспективне покоління, що фактично знахо­
диться в стадії! розробки та впровадження. Структурно представляє
систему логічно зв'язаних АРМів, що використовують в роботі
професійні СУБД, SQL-технологію, WEB-технологію і тісно зв'язані в
мережі Internet. Фактично глобально розприділена схема побудови АБС,
дані зберігаються на різних комп'ютерах, але оперативність доступу та
знання про пошук даних в різних БД та на різних серверах забезпечує
Internet. Структурно АБС складається з логічно зв'язаних між собою
АРМів інформаційно та функціонально в межах мережі Інтернет.

Перевагою АБС шостого покоління є той факт, що для СУБД не важливо де фізично розміщені дані на сервері головного, регіонального чи філії банку. БД в такому випадку розприділена теж територіально, а СУБД в поєднанні з інтернет - технологіями швидко на логічному рівні їх знайде.

Таким чином, в автоматизації банківської діяльності, сьогодні левова частка належить обліковим задачам в реальному часі на певній території, що відносяться за міжнародною класифікацією до класу OLTP - Оп-Line Transaction Processing. Дещо менша частка задач АБС належить аналітичним задачам, які призначені для аналізу ресурсної бази, активів, результатів фінансово-господарської діяльності, оцінки фінансових ринків та ризиків тощо і належать до класу OLAP - On-Line Analyse Processing System. Практично відсутні в АБС задачі прийняття рішень, що нале­жать до класу DSS - Decision Support Systems.

На сучасному етапі автоматизації банківської діяльності і зокрема створення автоматизованих банківських систем, розвиток надається пріоритетним напрямкам:

> використання технології клієнт/сервер з використанням професійних
реляційних СУБД;

Р забезпечення надійності та збереження даних, цілісності та узгодженості з допомогою механізму транзакцій;

Р забезпечення роботи в реальному часі з територіально -розприділеною базою даних;

> використання сучасних засобів розробки та проектування програмного
забезпечення АБС, СУБД, таких як об'єктно - орієнтовані мови, SQL -
технологія тощо;

Р забезпечення вимог безпеки обробки банківської інформації шляхом розмежування доступу та повноважень, протоколювання всіх операцій в системі, накладання електронних цифрових підписів, криптозахисту тощо;

Рвідсутність обмежень щодо росту обсягів БД і швидкості обробки даних.

Автоматизована банківська система сучасного банку має задоволь­няти наступним вимогам, що слідують з принципів проектування та функціонування автоматизованих систем взагалі, а також рівня розвитку банківської справи в Україні. Однією з найголовніших вимог до АБС, є функціональна повнота та інтегрованість, що забезпечує виконання всіх банківських операцій і взаємозв'язок всіх інформаційно та функціонально пов'язаних компонентів. Очевидно, що чим більше проблем банківської діяльності автоматизовано, тим повніша система і якщо автоматизовані всі напрямки банківської діяльності, що взаємно пов'зані між собою, то можна говорити про інтегровану АБС. Зазвичай банківська справа в Україні знаходиться в постійному розвитку, ставляться нові задачі та вдосконалюється нормативно-правова база тощо. Тому не менш важливою є вимога гнучкості АБС.

Гнучкість полягає в можливості подальшого розвитку та модернізації АБС як фахівцями банку так і розробником при зміні якісного складу, тобто автоматизації нових банківських операцій чи послуг, або кількісного складу - росту числа філій, клієнтів тощо. Загалом ріст кількісного складу може призводити до необхідності нарощування системи шляхом встановлення більш потужної техніки на рівні головних серверів у головному банку або збільшення продуктивності обчислю вальних комплексів на рівні філій. Досить важливим моментом в даному випадку є правильний та обгрунтований вибір схеми побудови АБС.

Очевидно, що система гнучка, якщо вона має можливість або резерв розширення як в кількісну сторону, тобто збільшення кількості робочих станцій, місць, торгових точок, каналів зв'язку тощо, так і в якісну сторону - перехід на більш потужну техніку. Слід зазначити, що в даному випадку зміни програмного забезпечення, структури баз даних, технології експлуатації системи, інтерфейс користувача мають бути виключені або зведені до мінімума.

> Безпека та захист інформації в АБС- це вимога, що дуже важлива і особливо для банківських систем переважна частина інформації в яких є конфіденційною і захищається чинним законодавством.

Банк має забезпечити захист інформації як своєї власної так і своїх клієнтів. Тому банк проводить захист інформації, як внутрішній, від можливих втрат за рахунок своїх працівників так і зовнішній від несанк­ціонованих спроб проникнення в систему, списання коштів з рахунків сторонніми особами.

> Робота в реальному часі (ON-LINE технологія) - це вимога, що в сучасних умовах розвитку банківської діяльності надає можливість оперативного проведення операцій та управління банком у цілому.

Будь яка подія, документ, угода, що відбувається в процесі діяльності і вводиться в БД стає відразу доступною всім користувачам, що мають доступ до неї за своїми обов'язками і призводить до зміни балансу. Перевагою роботи в реальному часі є можливість в будь-який момент часу отримувати повну та достовірну інформацію про фінансовий стан банку і оперативно приймати рішення щодо управління.

> Вимога багатофілійноїроботи в АБС полягає в забезпеченні єдності та цілісності технології для банків з двох і трирівневою структурою, великою кількістю філій.

Досягається виконання цієї вимоги впровадженням АБС створених за розприділеною схемою побудови, тобто розприділена обробка даних в On-Line режимі. В даному випадку користувачі філій можуть бути віддаленими користувачами сервера головного банку або регіонального, а у філії сервера може й не бути.

♦ Надійність АБС - це вимога, що завжди актуальна, адже має забезпечувати одночасну роботу багатьох користувачів без конфліктів та аварій і надавати достовірний результат обробки інформації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+