Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1. Поняття про матричні методи в проведенні портфельного аналізу та його етапи

6.1. Поняття про матричні методи в проведенні портфельного аналізу та його етапи

Найпопулярнішою методикою проведення портфельного корпоративного аналізу є використання матричних методів. Вони в основному зводяться до побудови двовимірних мат­риць (можуть бути і з більшим числом вимірів). На одній з осей двовимірної матриці відкладаються показники оцінки стану або перспектив розвитку ринку, СЗГ (частіше на верти­кальній), а на другій - (частіше на горизонтальній) - показни­ки оцінки конкурентоспроможності відповідних СОБ підпри­ємства. На перетині шукають відповідні стратегії.

При цьому застосовують готові матриці відомих у світі консалтингових фірм, переважно американських.

Виділяють наступні етапи портфельного аналізу за матричними методами:

Визначають ієрархію рівнів підприємства на яких буде аналізуватися портфель бізнесів: від рівня окремого
продукту до рівня підприємства в цілому.

Визначають стратегічні одиниці бізнесу (СОБ), які бу­дуть позиціонуватися на матрицях аналізу портфеля
бізнесів. Це роблять тому, що часто СОБ помітно від­різняються від виробничих підрозділів, оскільки мо­
жуть охоплювати декілька продуктів, що задовольня­ють схожі потреби.

Визначають параметри матриць, за якими буде прово­дитись аналіз портфеля, для того, щоб мати уяву, яку
інформацію слід зібрати для аналізу і вибрати змінні, по яких буде проводитись аналіз.

Збирають та аналізують дані по всіх визначених вище параметрах матриці.

Будують і аналізують матриці портфеля бізнесів, що повинно дати уявлення про поточний стан портфеля, на основі чого керівництво зможе прогнозувати майбутній стан за різними сценаріями розвитку середовища. Вибір бажаного портфеля бізнесів, який найкраще сприяє досягненню цілей підприємством, з альтерна­тивних варіантів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+