Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.3. Методика визначення «чутливості» прибутку до зміни ціни і урожайності конкуруючих культур

При використанні описаної методики потрібно взяти до уваги ту обставину, що ціни і урожайність у розрахунках приймаються як прогнозні величини, які в реальному житті часто набувають інших значень. Тому постає необхідність у визначенні чутливості одержуваного від конкуруючих культур прибутку до змін ціни та їх урожайності з наступним врахуванням одержаних результатів при прийнятті альтернативних господарських рішень. Водночас ця методика використовується для визначення рівнів ціни і урожайності відповідної культури, за яких досягається така ж прибутковість, яка забезпечується іншою культурою.

Припустімо, наприклад, що підприємство поставило за мету визначити чутливість одержуваного умовно чистого прибутку до вівса (УЧП2) щодо одержуваного умовно чистого прибутку від ячменю (УЧП1), виходячи з таких вихідних даних:

 

Культура

Урожайність, ц/га

Ціна за 1 ц, грн.

Змінні витрати на 1 ц, грн.

Умовно чистий прибуток, грн/га

Ячмінь

30

18

9,5

255

Овес

28

22

10,0

280

 

Завдання полягає в тому, щоб визначити, за якого рівня ціни на ячмінь або рівня його урожайності досягається такий же умовно чистий прибуток на 1 га від цієї культури, як від вівса. Щоб одержати відповідь на це питання, потрібно представити механізм розрахунку умовно чистого прибутку по обох культурах у формалізованому вигляді, а потім прирівняти їх і розв’язати рівняння почергово для ціни й урожайності.

Умовно чистий прибуток для ячменю (УЧП1) і вівса (УЧП2) можна представити такими формулами:

                УЧП1 = (У1 × Ц1) — (Зз1 × У1),        (6.1)

                УЧП2 = (У2 × Ц2) — (Зз2 × У2),        (6.2)

де У1 і У2 — урожайність відповідно ячменю і вівса, ц/га;

Ц1 і Ц2 — ціна реалізації 1 ц цих культур;

Зз1 і Зз2 — змінні витрати на 1 ц відповідно ячменю і вівса.

Прирівняємо УЧП2 до УЧП1:

                ((У2 × Ц2) — (Зз2 × У2) = (У1 × Ц1) — (Зз1 × У1) = У1 (Ц1 — Зз1).      (6.3)

Розв’яжемо рівняння стосовно урожайності ячменю, за якої УЧП1=УЧП2.

                      (6.4)

Якщо в наведену формулу підставити фактичні дані, то одержимо, що У1=32,9 ц/га. Як бачимо, щоб досягти умовно чистого прибукту від ячменю в сумі 280 грн., тобто на рівні УЧП вівса, потрібно, щоб врожайність його зросла з 30 до 32,9 ц/га при тому ж рівні ціни і змінних витратах. І дійсно, (32,9´18) — (9,5´32,9) = 280 грн.

Тепер розв’яжемо рівняння стосовно ціни на ячмінь, за якої УЧП1 дорівнюватиме УЧП2 за умови сталості інших факторів — урожайності і змінних витрат. Розв’язання здійснюється в два етапи. На першому із формули 6.3 визначається сума прибутку, що повинна бути у складі ціни, за якої досягається поставлена мета, а саме:

                   (6.5)

Підставивши у праву частину формули фактичні дані, одержимо, що (Ц1 — Зз1), тобто сума прибутку на 1 ц має становити 9,33 грн. Звід­си ціну на ячмінь, за  якої УЧП1 = УЧП2, можна розрахувати за формулою

                .       (6.6)

Використовуючи одержані раніше дані, одержимо, що =18,83 грн. (9,33+9,5), тобто має бути вищою від базового рівня на 0,83 грн. (18,83 – 18). За  такої ціни УЧП від ячменю зрівняється з УЧП від вівса.

Оцінка одержаного результату має здійснюватися з позицій вигідності збільшення ціни і підвищення врожайності до визначених рівнів. Зрозуміло, що ступінь вірогідності підвищується, якщо для досягнення однакового умовно чистого прибутку вимагається відносно невелике підвищення ціни і урожайності оцінюваної культури. За таких умов порівнювані культури вважаються рівноцінними, але лише з позиції прибутковості. Остаточне рішення по них приймається з урахуванням інших факторів (вимоги сівозмін, взятих договірних зобов’язань, наявності кадрів необхідної кваліфікації тощо).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+