Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.4. Державне регулювання зайнятості в Україні

Метою державної політики зайнятості в Україні є створення умов для повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості та зменшення безробіття.

Державна політика зайнятості базується на таких основних принципах:

•    пріоритетності забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості в процесі реалізації активної соціально-економічної політики держави;

•    відповідальності держави за формування та реалізацію політики у сфері зайнятості населення;

•    забезпечення рівних можливостей громадянам, які проживають на території України, у реалізації їх конституційного права на працю;

•    ефективного використання робочої сили та забезпечення со­ціального захисту громадян від безробіття;

•    співробітництва уряду України, організацій працівників і роботодавців у сфері зайнятості населення на основі паритетності та рівності сторін соціального партнерства;

•    пріоритетності норм чинних міжнародних договорів у сфері зайнятості населення, згода на обов'язковість дотримання яких на­дії на Верховною Радою України.

Зайнятість населення, що проживає на території України, забезпечується державою шляхом проведення державної політики зайнятості. Продуктивна зайнятість реалізується в процесі здійснення трудових відносин між працівником і роботодавцем. Гро­мадянам належить виключне право вільно обирати види діяльності, не заборонені законодавством, у тому числі не пов'язані з виконанням оплачуваної роботи, а також професію та місце роботи відповідно до своїх здібностей. Примушування до праці у будь-якій формі забороняється, якщо інше не передбачено законом.

Відносини у сфері зайнятості регулюються Конституцією України, Законом України "Про зайнятість населення", Законом Украї­ни "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", іншими нормативно-правовими актами.

Основними напрямами державної політики зайнятості є:

•    сприяння зайнятості населення шляхом збереження ефектив­но функціонуючих та створення нових робочих місць на підприєм­ствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

•    сприяння підготовці робочої сили, професійний склад і ква­ліфікаційний рівень якої відповідає потребам ринку праці;

•    підтримка самостійної зайнятості населення, розвитку під­приємництва;

•    сприяння підвищенню якості робочої сили, розвитку систе­ми професійного навчання кадрів упродовж усього життя з урахуванням потреб ринку праці;

•    посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

•    підтримка громадян, які не здатні на рівних умовах конку­рувати на ринку праці;

•    соціальна підтримка безробітних, зареєстрованих у дер­жавній службі зайнятості, з метою повернення їх до продуктивної зайнятості;

•    забезпечення соціального захисту громадян України, які пра­цюють за кордоном;

•    сприяння розвитку системи колективно-договірного забезпе­чення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості.

Держава гарантує працездатним особам: добровільність праці, вибору або зміни професії та виду діяльності, одержання заробіт­ної плати відповідно до законодавства; захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи; безоплатне сприяння у підборі підходящої роботи;захист від незаконного звільнення, а також відмови у збереженні роботи; професійну орієнтацію і професійну освіту відповідно до покликання, здібностей з урахуванням потреб ринку праці; компенсацію матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість відповідно до законодавства.

Працівникам, трудовий договір за якими було розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності штату працівників, військовослужбовцям, звільненим з військової служби у  зв'язку  із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості протягом 30 календарних днів після звільнення, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, що визначається на день звільнення, для осіб передпенсійного віку, які мають страховий стаж для чоловіків 25 років, для жінок — 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, — стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії.

Держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо зайнятості громадянам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, у разі їх звернення за сприянням  у працевлаштуванні до державної служби зайнятості. До зазначених категорій громадян належать: жінки, які мають дітей віком до 6 років; одинокі батьки, які мають дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів; молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, завершила професійну підготовку та перепідготовку, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової )служби і якій надається перше робоче місце, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; особи перед пенсійного віку (чоловіки по досягненні 58 років, жінки — 53 років);  особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; особи, які входять до складу сімї, де двоє або більше її членів є безробітними; особи з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, які не досягли пенсійного віку.

Для працевлаштування зазначених категорій громадян місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за поданням центрів зайнятості встановлюють квоту робочих місць до 5 % від загальної кількості робочих місць, у тому числі з гнучки­ми формами зайнятості.

Державним органом, який забезпечує додержання наданих дер­жавою громадянам гарантій зайнятості та соціального захисту від безробіття, є державна служба зайнятості. Основними завдання­ми державної служби зайнятості є:

•    надання громадянам, які до неї звертаються, соціальних по­слуг та здійснення матеріального забезпечення відповідно до За­кону України "Про зайнятість населення" і Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";

•    надання роботодавцям за їх заявами послуг щодо добору пра­цівників, у тому числі шляхом професійного навчання громадян, які звернулися до державної служби зайнятості з метою подаль­шого їх працевлаштування;

•    здійснення контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

•    інформування населення та органів виконавчої влади про по­слуги, що надаються державною службою зайнятості, та результа­ти її діяльності;

•    створення банку даних про вільні робочі місця та вакантні посади на підставі інформації роботодавців;

•    забезпечення громадянам вільного доступу до інформації про цільні робочі місця, вакантні посади, умови праці та її оплату, юри­дичну адресу роботодавців;

•    надання громадянам, інформаційних і консультаційних по­слуг з питань сприяння у працевлаштуванні або започаткуванні власної справи;

•    облік громадян, які звертаються до служби зайнятості, реє­страція їх у встановленому порядку як безробітних, облік наданих послуг;

•    підбір підходящої роботи та сприяння зареєстрованим безро­бітним у працевлаштуванні або започаткуванні власної справи, в тому числі шляхом професійної освіти;

•    систематизація одержаної в установленому законодавством порядку від роботодавців інформації про наявність вільних робо­чих місць, чисельність вивільнюваних, прийнятих та звільнених працівників, чисельність працівників, які працюють неповний робочий день (тиждень), або які не працюють у зв'язку з простоєм виробництва з незалежних від них причин, про передбачувані зміни в організації виробництва і праці, інші заходи, що можуть призвести до вивільнення працівників;

•   здійснення у порядку, встановленому законодавством, збір
та опрацювання адміністративних даних, ведення та опрацювання статистичної інформації, яка відображає стан ринку праці
та становище у сфері зайнятості населення;

•  участь у розробленні та виконанні державної і територіальної програм зайнятості населення та інших програм соціального І
економічного спрямування в межах своїх повноважень.

Послуги, що надаються державною службою зайнятості відповідно до покладених на неї завдань, є безоплатними.

З метою реалізації державної політики зайнятості Кабінет Міністрів України розробляє, а Верховна Рада України затверджує державну програму зайнятості населення. Державна програми зайнятості населення розробляється на підставі основних прогнозованих параметрів соціально-економічного розвитку України, державних, галузевих та регіональних програм у частині їх впливу на сферу зайнятості. У державній програмі зайнятості населення визначаються пріоритети у сфері зайнятості, механізми їх реалізації, джерела фінансового забезпечення її виконання, прогнозні загальнодержавні й територіальні показники зайнятості та безробіття, Реалізація державної програми зайнятості населення здійснюється шляхом виконання планів дій та заходів щодо сприяння зайнятості населення, які розробляються з урахуванням основних показників ринку праці Міністерством праці та соціальної політики за участю інших центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Територіальні та місцеві програми зайнятості населення є механізмом реалізації державної програми зайнятості населення її регіонах і складовими програм їх соціально-економічного розвитку. У територіальних та місцевих програмах зайнятості населення визначаються основні показники ринку праці та заходи, спрямовані на збалансування попиту і пропозиції робочої сили на територіальних ринках праці, соціального захисту безробітних, забезпечення додаткових гарантій зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на однакових умовах конкурувати на ринку праці.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+