Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.4.1. Цілі складання бюджету

6.4.1. Цілі складання бюджету

Загальний бюджет господарства — це прогноз усіх грошових та негрошових надходжень від діяльності господарства, загальних витрат, які господарство планує понести за певний період, і можливий результат господарювання (прибуток або збиток). Бюджет також може включати прогноз капітальних витрат господарства, таких як купівля основних засобів, худоби та інші інвестиції у виробництво, на основі очікуваного прибутку поточного року, нерозподіленого прибутку минулих років або за рахунок кредитних ресурсів.

Загальний бюджет є інструментом планування, управління і контролю. Він допомагає керівникові визначити загальну потребу господарства в мінеральних добривах, паливі або в інших ресурсах та спланувати загальні витрати на їх придбання. Бюджет показує також, чи отримує господарство прибуток при запланованих обсягах реалізації продукції і відповідному рівні витрат. Якщо він відображає збиток на кінець періоду планування, керівник може проаналізувати структуру витрат, виявити статті, які мають найбільшу питому вагу, й визначити, чи можуть вони бути скорочені. Крім того, якщо бюджет показує збиток, керівник може порівняти прибутковість різних виробництв і вибрати таку виробничу структуру, яка дасть господарству можливість отримати прибуток.

За допомогою бюджету управлінці здійснюють контроль за діяльністю господарства, зіставляють фактично понесені витрати із запланованими і здійснюють відповідні коригування в бюджеті. Таким чином, керівник спостерігає за змінами, які відбуваються протягом року, й прогнозує результати діяльності на кінець запланованого періоду. Постійний аналіз бюджету господарства та внесення корективів протягом року допомагає також вчасно реагувати на несприятливі події і вживати необхідних заходів. На основі загального бюджету складається прогноз руху грошових коштів господарства. Між цими двома інструментами управління існує суттєва різниця. Загальний бюджет показує всі витрати, які господарство планує понести протягом періоду планування. Прогноз руху грошових коштів відображає лише грошові операції господарства, не враховуючи бартерних операцій. Тобто він визначає, чи вистачить грошових коштів господарства для фінансування поточних потреб у добривах, кормах, засобах захисту, паль-
ному тощо.

Крім цього, за допомогою загального бюджету керівник може обчислити можливість господарства сплачувати свої борги, а також визначити ресурси, які можуть бути використані для придбання капітальних активів. Без загального бюджету складати прогноз руху грошових коштів досить складно, оскільки керівник повинен знати не тільки витрати по окремих виробництвах, а й загальні витрати господарства, щоб він міг оптимально розподілити ці витрати за періодами.

Загальний бюджет господарства є частиною процесу планування на сільськогосподарських підприємствах. Він використовується разом з іншими інструментами управління, такими як бюджети по рослинництву й тваринництву, прогноз руху готівки, аналіз та прогноз накладних витрат і т. ін. Складання загального бюджету господарства — це тривалий процес, і він потребує наявності багатьох даних.

По-перше, перед складанням загального бюджету господарства мають бути розраховані окремі бюджети на кожен вид основної діяльності господарства. По-друге, необхідно підрахувати виручку та витрати за іншими, неосновними видами діяльності господарства. По-третє, окремо підраховуються загальногосподарські й загальновиробничі витрати за їх видами і вносяться одним рядком до загального бюджету. Також окремо розраховуються витрати на соціальну сферу, хоч вони і відносяться, згідно із законодавством, до загальногосподарських витрат. Такий розподіл здійснюється для аналізу загального бюджету. Крім уже зазначених даних необхідно зібрати інформацію про орендну плату за землю та майно, яке господарство орендує, податки, які воно має сплатити, суму зносу основних засобів і т. д.

Таким чином, загальний бюджет має включати всі види явних та неявних витрат, які господарство планує понести протягом планового періоду. Зазвичай період планування становить один рік, причому його початок не завжди збігається з календарним роком.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+