Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3. Контрольні питання

Контрольні питання

У чому полягає суть системи управління витратами?

У чому полягає різниця між системою управління витратами і бухгалтерським обліком?

Які дії здійснює менеджер за допомогою систем управління ви-
тратами?

Які завдання поліпшення управління підприємством вирішує система управління витратами?

Що означає CVP-аналіз у системі управління витратами?

Яку роль відіграють центри відповідальності в системі управління витратами?

Яка роль бюджетного планування в системі управління витратами?

У чому полягає суть методу «стандарт-кост» і як він застосовується в системі управління витратами?

У чому полягає суть методу «директ-кост» і як він застосовується в системі управління витратами?

Які загальні принципи побудови системи управління витратами?

У чому полягає суть принципу системного характеру організації та ведення системи управління витратами?

У чому суть принципу орієнтації на задоволення виключно влас­них інформаційних потреб підприємства у процесі управління його виробничо-збутовою діяльністю?

Як здійснюється самостійне визначення самим підприємством форм та документації системи управління витратами?

У чому суть принципу пріоритету стратегічних цілей перед поточними завданнями?

Що означає принцип безперервності в системі управління витратами?

Що означає єдність та універсальність інформаційної бази системи управління витратами як принципи її організації?

Що означає принцип наскрізної уніфікованої стабільної систематизації та кодування всіх планово-облікових номенклатур у системі управління витратами?

У чому полягає суть принципу бюджетного (кошторисного) методу управління витратами, собівартістю та дохідністю підприємства?

Як здійснюється принцип взаємодії підрозділів підприємства через дані бюджетів?

У чому суть принципу оцінки результатів діяльності підрозділів на основі бюджетів та внутрішньої звітності?

Як здійснюється принцип масової участі персоналу підприємства (партисипативності) в процедурах системи управління витратами?

У чому полягає принцип економічної обґрунтованості та достовірності?

Що означає принцип мінімальної трудомісткості системи управління витратами?

Що становить загальну організаційно-методичну основу впровадження системи управління витратами?

Які основні методичні засади впровадження системи управління витратами в центрах витрат рослинництва?

Як ведеться облік у системі управління витратами в центрах витрат рослинництва?

Яка внутрігосподарська організаційно-правова та робоча документація розробляється в системі управління витратами в центрах витрат рослинництва?

Що становить основу побудови системи управління витратами на молочнотоварній фермі?

Які засади побудови обліку витрат і доходів у системі управління витратами у скотарстві?

Які основні три етапи впровадження системи управління витратами у свинарстві?

Суть і роль графіка документообігу в системі управління витратами у тваринництві?

Які основні вихідні документи системи управління витратами у свинарстві?

Які два варіанти економічних відносин можливі під час складання виробничих бюджетів у центрах витрат?

Як класифікуються та групуються витрати у виробничих бюджетах у скотарстві та свинарстві?

У чому полягають особливості впровадження системи управління витратами в центрах прибутку?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+