Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.3. РИНОК АКЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

   Акція —   це титул власності, цінний папір без установленого   строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді   акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному   товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а  також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного то­вариства. Згідно із законом України „Про цінні папери та фондо­ву біржу" в нашій країні можуть випускатися такі види акцій:

•          іменні прості;

•          іменні привілейовані;

•          на пред'явника прості;

•          на пред'явника;

•           привілейовані.

Акції акціонерних товариств, що створюються під час при­ватизації, можуть бутше іменними простими. Фізичні особи можуть бути власниками, як правило, іменних акцій. Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться товарист­вом. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію, включаючи відомості про власника, час придбання акції, а також кількість таких акцій у кожного з акціонерів. По акціях на пред'явника у книзі реєструється їх загальна кількість.

Привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його стату­том. Привілейовані акції можуть випускатися з фіксованим у про­центах до їх, номінальної вартості щорічно виплачуваним дивіден­дом. Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях прова­диться за рахунок резервного фонду. Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам, по простих акціях перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам останніх може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплачених іншим акціонерам. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10% статутного фонду акціонерного товариства. Порядок здійснення переважного права на одержання дивідендів визначається статутом акціонерного товариства.

Власник акції має право на частину прибутку акціонерного товариства (дивіденди), на участь в управлінні товариством (крім власника привілейованої акції), а також інші права, передбачені цим Законом, іншими законодавчими актами України, а також статутом акціонерного товариства. Акція є неподільною. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визна­ються одним власником акції і можуть здійснювати свої права че­рез одного з них або через спільного представника.

Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його статутного фонду або на всю вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його в акціонерне товари­ство). Додатковий випуск акцій можливий у тому разі, коли попе­редні випуски акцій були зареєстровані і всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної. Забо­роняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних із госпо­дарською діяльністю акціонерного товариства.

Дивіденди по акціях виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року в порядку, передбаченому стату­том акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що зали­шається у його розпорядженні після сплати встановлених законо­давством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит.

 

КАТЕГОРІЇ ПОДІЛУ АКЦІЙ ТА ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

У країнах з розвинутою ринковою економікою акції, залеж­но від рівня їх прибутковості і фінансового ризику поділяють на такі категорії:

Спекулятивні акції - акції „молодих" корпорацій або таких, що не можуть пред'явити курс цінних паперів за останні 5-6 років. Такі акції звичайно не можуть пройти лістинг і потрапити на біржу і перебувають в обігу на позабіржовому „вуличному" ринку.

Акції з „блакитними корінцями" - випускають лідери галузі. Дивіденди на такі акції стабільні, а інвестиції в них безпечні і при­ваблюють консервативних інвесторів, що надають перевагу інвес­тиціям в цінні папери з невисокою доходністю, але й низьким рівнем ризику.

Дохідні акції - акції компаній, продукція яких завжди кори­стується попитом, оскільки задовольняє у людей потреби першо­го рівня - життєво необхідні. Дивіденди на них перевищують се­редній рівень, а вартість акцій постійно зростає.

Акції зростання - їх емітують високоприбуткові корпорації, що намагаються вести науково-дослідницькі і конструкторські розробки, вкладають кошти в розвиток виробництва та розширен­ня ринків збуту. Хоча вони дають поточні невисокі дивіденди, але в майбутньому інвестори сподіваються на значне зростання вартості акцій і дивідендів.

Циклічні акції - характеризуються високою чутливістю до стадій відтворювального циклу або їх емітенти пов'язані з сезон ним характером виробництва чи збуту. Вартість цих акцій та дивіденди коливаються відповідно до ритму ділової активності. Інвесторів приваблює можливість отримання доходу за рахунок купівлі акцій у період спаду і продажу в період зростання.

Захищені акції - випускають емітенти, що є відносно стійкими до коливань ринкової кон'юнктури, їх акції приносять стабільні дивіденди, їх вартість зростає.