Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.5. ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ОСНОВНІ ВИДИ ОПЕРАЦІЙ З ПРИВАТИЗАЦІЙНИМИ ПАПЕРАМИ

   Приватизаційні папери являють собою різновид державних   цінних паперів, які випускають у країнах, що здійснюю! ь пе­рехід від централізовано-планового управління економікою до   державно-ринкового (змішаного). Приватизаційні папери ви­даються громадянам. В Україні згадані цінні папери є тільки   іменними. Вони свідчать про право власника приватизаційного   папера на безкоштовне отримання у процесі приватизації част­ки майна державних підприємств, державного житлового фон­ду, а також земельного фонду.

Приватизаційні папери з'явся в Україні після прийняття Верховною Радою пакету законів, спрямованих на врегулюван­ня процесу приватизації державного майна: "Про приватиза­цію майна державних підприємств". "Про приватизацію неве­ликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про при­ватизаційні папери".

Під приватизацією державного майна слід розуміти відчу­ження майна, що перебуває в загальнодержавній і комунальній власності, на користь фізичних і недержавних юридичних осіб. Для забезпечення повноправної участі громадян України в при­ватизації законодавством передбачено випуск особливого виду державних цінних паперів -• приватизаційних паперів, які за­свідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державно­го житлового фонду та земельного фонду.

Приватизаційні цінні папери - особливий вид державних цінних паперів України, що свідчать про право власника на безкоштовне одержання в процесі приватизації частини майна державних підприємств, державних житлового і земельного фондів. Емітент - Національний банк України. Використовуються для обміну на документи, що свідчать про право власності на придбані об'єкти приватизації. За законодавством України до них належать: приватизаційний майновий сертифікат, житловий чек, земельна бона.

Право на отримання у власність приватизаційних паперів мають усі громадяни України, які постійно проживали або пе­реїхали на постійне проживання в Україну до 1 січня 1992 р.

Обіг приватизаційних паперів має низку специфічних рис:

>•  а) приватизаційні папери вільному обігу не підлягають;

>•  б) їх продаж або відчуження іншим способом є недійсним;

>• в) за приватизаційними паперами дивіденди або відсотки не нараховуються і не сплачуються;

>• г) зазначені папери не можуть використовуватися як засіб розрахунку або як застава для забезпечення платежів та кредитів;

>•  д) приватизаційні папери, придбані з порушенням законо­давчих вимог, вважаються недійсними.

 

ВИДИ ОПЕРАЦІЙ З ПРИВАТИЗАЦІЙНИМИ ПАПЕРАМИ

Відповідно до законодавства України за час проведення при­ватизації існували такі варіанти використання приватизацій­них паперів:

-             обмін на паї господарських товариств, що створювалися товариствами покупців як за номіналом для працівників приватизованих підприємств, так і на аукціонній або конкурсній основі для інших громадян;

-              обмін на акції відкритих акціонерних товариств, що ство­рюються в процесі приватизації або корпоратизації підприємств, за пільгами для своїх працівників і на аукціонній основі для інших громадян;

-              обмін на паї й акції орендних підприємств, що перетворю­ються в процесі приватизації в господарські товариства або акціо­нерні товариства, також на пільгових умовах для працівників підприємств і на аукціонній основі для решти власників приватиза­ційних паперів;

-               конвертація приватизаційних цінних паперів:

>•     а) обмін приватизаційного майнового сертифіката на

житловий чек і навпаки;

>•     б) обмін приватизаційного майнового сертифіката на

земельну бону і навпаки;

>•     в) обмін житлового чека на земельну бону і навпаки;

- обмін приватизаційного майнового сертифіката або жит­лового чека на інвестиційний сертифікат інвестиційного фонду або інвестиційної компанії;

- передача приватизаційного майнового сертифіката або житлового чека в довірче управління довірчому товариству - трасту.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+