Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 5. Створення віртуального офісу

Маркетингова концепція створення віртуального офісу звертає увагу на такі ключові моменти:

Завоювання та утримання престижу. Створення віртуального іміджу підпріємства. Пошук ділових партнерів. Рекламні функції.

Якісне інформаційне обслуговування партнерів і клієнтів. Якісно новий рівень взаємодії з партнерами і клієнтами шляхом використання інформаційних технологій.

Складові концепції:

Загальні. Логотип, зображення, віртуальний імідж фірми, інформація про фірму.

Інформаційні: Мультимедійні каталоги і бази даних. Си­стема керування запитами, пошук, індивідуальна комплек­тація. Інтеграція баз даних і інформаційних сервісів.

Комунікаційні. Віртуальний секретар (санкціонований доступ до інформаційних ресурсів). Гаряча лінія обслуго­вування споживачів (прийом запитів, розсилання відпо­відей, консультування і т. п.), проведення теле- і відео кон­ференцій3.

Таким чином, стрімкий розвиток глобальної комп'ютер­ної мережі Інтернет і освоєння людьми її можливостей роб­лять вплив на найрізноманітніші сфери життя і діяльності людини. Це приводить до істотного розширення комуніка­тивних можливостей людини і, як наслідок, — до змін в ба­гатьох сферах людської діяльності і, зокрема, виникають нові види суспільних відносин і організаційних структур, з'являються нові типи інформаційного обміну між видале­ними об'єктами, міняється характер розвитку, придбання і розповсюдження знань.

Швидка інформатизація суспільства є передбаченим, найбільш видимим зараз чинником дії нових технологій на соціальну структуру суспільства. Таку дію можна розбити на дві групи:

1.         Безпосередня дія нових інформаційних технологій на
свідомість людини — в першу чергу за рахунок значного роз­
ширення його когнітивних і комунікативних можливостей.
Це було пов'язано з розвитком індивідуальних можливостей
людини і може бути інтерпретовано як збільшення людсько­
го капіталу.

2.    Дія  інформаційних  технологій  на  соціальну  ор­
ганізацію — за рахунок використання нових засобів ко­
мунікації, що принципово знижує витрати передачі інфор­
мації, спрощується і стрімко швидшає процес створення гео-
графічно розподілених соціальних груп (мереж), що характе­
ризуються переважанням неієрархічних  «горизонтальних
комунікацій», можливістю спілкування «всіх зі всіма». Роз­
вивається мережева форма організації, що сприяє зростанню
ефективності    менеджменту    в    організації    і    міжор-
ганізаційних взаємодій.

Інтегральним чином даних соціальних інновацій є ме-режні організації, окремим випадком яких є «віртуальна спільнота».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+